საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

საკონსულტაციო მომსახურება

დაბეჭდვა
გამოქვეყნებულია პარასკევი, 21 ივნისი 2013
წერილობითი და ზეპირი კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების, საბაჟო და საგადასახადო დაბეგვრისა და სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის სხვა სფეროში.
 
იურიდიული კონსულტაციები უძრავი ქონების შეძენის, და რეალიზაციის და სხვა სამართლებრივი ფორმით დატვირთვისას 
 
კონსულტაციები საავტორო და მომიჯნავე უფლებების, ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღებისათვის 
 
ვალაუვალობის (გაკოტრების), ლიკვიდაციის, შერწყმისა და რეორგანიზაციის დროს საჭირო კონსულტაციები და დახმარება იურიდიული დოკუმენტაციის გაფორმებაში.
 
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge