საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ფინანსურიმომსახურება

დაბეჭდვა
შექმნილია პარასკევი, 21 ივნისი 2013
1.ფინანსური ანალიზი
ფინანსური მდგომარეობის და რენტაბელობის       ანალიზი, ეფექტური ფინანსური კონტროლის სისტემის შექმნა.

2.საბანკო კრედიტის მისაღებად დოკუმენტაციის მომზადება
 საბანკო კრედიტის მისაღებად ბიზნეს-გეგმის, მოგება-ზარალის ანგარიშგების, ფინანსური რისკების, ფულის მოძრაობის უწყისის და სხვა საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება.
 
3.მარკეტინკული კვლევა
 მომხმარებლისა და საბაზრო სივრცის კვლევა, მარკეტინგული ინფორმაციისა და მომხმარებლის შესახებ მონაცემების მართვა, კომპანიის სტრატეგიული დაგეგმვა კერძოდ კომპანიის მისიის განსაზღვრა, კომპანიის მიზნების დასახვა, ბიზნეს პორთფელის შექმნა.

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge