საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

აუდიტორული მომსახურება

დაბეჭდვა
შექმნილია სამშაბათი, 04 ივნისი 2013
1.ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ყოველწლიური აუდიტი _ ხელშეკრულების საფუძველზე ყოველწლიურად  საფინანსო დოკუმენტაციის შემოწმება, ბუღალტრული ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტების, საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ამსახველი სხვა ინფორმაციის აუდიტორული შემოწმება და სათანადო წერილობითი დასკვნის მიცემა დამკვეთისათვის.           
ყოველთვიური აუდიტი _ ხელშეკრულების საფუძველზე ყოველთვიურად მიმდინარე საფინანსო დოკუმენტაციის შემოწმება, კონსულტაციები და რეკომენდაციები აღრიცხვისა და დაბეგვრის სფეროში. კონტროლი საგადასახადო, საბაჟო და სააღრიცხვო დოკუმენტაციის სწორ წარმოებაზე. წლის ბოლოს წლიური ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსი, მოგება-ზარალის ანგარიშგება, ანგარიშგება ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ, ანგარიშგება კაპიტალის მოძრაობის შესახებ) შედგენა და სათანადო წერილობითი დასკვნის გაცემა.
 
2. შეფასება _ უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge