საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

21 ივნისი 2013

სამთვიანი სასწავლო კურსი

 სამთვიანი სასწავლო კურსი

სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების მქონე და საფინასო სფეროში მომუშავე პირთათვის.

 

შეისწავლება შემდეგი დისციპლინები:

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

3. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

სწავლების ხანრგძლივობა: 3 თვე

სწავლების ფორმა: საღამოს დასწრებული

კურსის ღირებულება: ერთი თვე 250 ლარი

 

საბოლოო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა პროფესიული მომზადების სერთიფიკატი შესაბამისი სპეციალობის აღნიშვნით

განაცხადის ფორმა

შეავსეთ განაცხადის ფორმა და გადმოგვიგზავნეთ მისამართზე JLIB_HTML_CLOAKING

 

Читать далее

საკონსულტაციო მომსახურება

წერილობითი და ზეპირი კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების, საბაჟო და საგადასახადო დაბეგვრისა და სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის სხვა სფეროში.
 
იურიდიული კონსულტაციები უძრავი ქონების შეძენის, და რეალიზაციის და სხვა სამართლებრივი ფორმით დატვირთვისას 
 
კონსულტაციები საავტორო და მომიჯნავე უფლებების, ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღებისათვის 
 
ვალაუვალობის (გაკოტრების), ლიკვიდაციის, შერწყმისა და რეორგანიზაციის დროს საჭირო კონსულტაციები და დახმარება იურიდიული დოკუმენტაციის გაფორმებაში.
 
Читать далее

იურიდიული მომსახურება

1.კომპანიების რეგისტრაცია და დაფუძნება
კომპანიების  დაფუძნება და რეგისტრაცია.

2.საქმისწარმოების სრულყოფა
 კომპანიებს ვთავაზობთ პროფესიონალი პრაქტიკოს-იურისტის მომსახურებას, რომელიც გაგიწევთ კონსულტაციებს იურიდიულ საკითხებზე,  მოგიწესრიგებთ საქმისწარმოებას, კერძოდ: გააფორმებს ხელშეკრულებებს დამკვეთებთან, მყიდველებთან, ექსპორტიორებთან, იმპორტიორებთან, დასაქმებულებთან და საქმიან პარტნიორებთან.  შექმნის პერსონალის მართვისა და აღრიცხვის ეფექტურ სისტემას, მოამზადებს საქმიან წერილებს, ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს,  კრების ოქმებსა და სხვა დოკუმენტაციას, შექმნის შემოსული და გასული დოკუმენტების აღრიცხვის სისტემას.

3. საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებთან დავებში ჩართულ პირთა 
ინტერესების დაცვა  
Читать далее

ფინანსურიმომსახურება

1.ფინანსური ანალიზი
ფინანსური მდგომარეობის და რენტაბელობის       ანალიზი, ეფექტური ფინანსური კონტროლის სისტემის შექმნა.

2.საბანკო კრედიტის მისაღებად დოკუმენტაციის მომზადება
 საბანკო კრედიტის მისაღებად ბიზნეს-გეგმის, მოგება-ზარალის ანგარიშგების, ფინანსური რისკების, ფულის მოძრაობის უწყისის და სხვა საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება.
 
3.მარკეტინკული კვლევა
 მომხმარებლისა და საბაზრო სივრცის კვლევა, მარკეტინგული ინფორმაციისა და მომხმარებლის შესახებ მონაცემების მართვა, კომპანიის სტრატეგიული დაგეგმვა კერძოდ კომპანიის მისიის განსაზღვრა, კომპანიის მიზნების დასახვა, ბიზნეს პორთფელის შექმნა.

Читать далее

ჩვენს შესახებ

 

  კომპანია სტორნო  დაარსდა 2006 წლის მაისში, კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ მომსახურება შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, როგორც კონსულტაციის ასევე პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის დამუშავების ან კიდევ აუდიტორული მომსახურების სახით.
 ფირმის დაარსების აუცილებლობა ნაკარნახევი იყო იმ დროისათვის საბუღალტრო სფეროში არსებული უამრავი გაურკვეველი ან ბუნდოვანი საკითხების არსებობით, რომელიც მნიშვნელოვან პრობლებს უქმნიდა მცირე და საშუალო ბიზნესით დაკავებულ პირებს, ასევე ამავე პერიოდისათვის მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენდა ახალი საგადასახადო კოდექსი რომელიც როგორც ჩვენს “კლიენტებში”, ასევე ჩვენს პროფესიულ გუნდში იწვევდა უამრავ შეკითხვას.
  საქმიანობის პირველივე ეტაპზე წავაწყდით ისეთ სირთულეებს, როგორიცა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, პიროვნებების რომლებიც შეძლებდენ მარტივი საბუღალტრო გატარებების შესრულებას ან გათვიცნობიერებული იქნებოდნენ საგადასახადო ანგარიშგებაში, დეკლარაციის წარდგენის ვადებში, სტატისტიკური ფორმების შედგენასა და მსგავს საკითხებში.
  ამ სირთულის გადასაჭრელად პარალელურად დავიწყეთ კადრების გადამზადება, რასაც შემდგომში მოყვა საბუღალტრო კურსების დაარსების იდეა. მოცემული იდეა, რომელიც წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა დღესდღეობით ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებადა იქცა. ამ მიზნით 2007 წლის ივნისის თვეში ორგანიზაციამ დააარსა საფინანსო სკოლა, რომელიც დღეს მსმენელს სთავაზობს საგადასახადო და საბუღალტრო საქმის შესწავლის ეფექტურ პროგრამას, უფრო ზუსტად სასწავლო პროგრამის ისეთ ორ ალტერნატივას, რომელიც, ერთის მხვრივ გათვლილია იმ მსმენელთათვის, რომლებსაც გააჩნიათ ეკონომიკური განათლება ან მოცემულ დარგში სამუშაო გამოცდილება და მეორეს მხვრივ მათვის, ვინც ეხლა ეცდება პროფესიული განათლების მიღებას.
როგორც შემდგომში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, წარმატებული სტუდენტების დიდი უმრავლესობა დასაქმებული იქნენ იმ კომპანიებში, რომლებიც სარგებლობნენ ჩვენს მიერ შეთავაზებული საკონსულტაციო, საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურებებით, რასაც მივიჩნევთ ჩვენი სასწავლო ცენტრის განსაკუთრებულ პრივილეგიად.
Читать далее
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge