საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ივნისი 2013

22 ივნისი 2013

საწარმოო პრაქტიკა

საწარმოო პრაქტიკა

 

         საწარმოო პრაქტიკის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს ლექციის პროცესში გადმოცემული ცოდნის დამაგრებაში და თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარის გამომუშავებაში;

                საწარმოო პრაქტიკა (სამუშაო ადგილის სიმულაცია)  ჩატარდება სასწავლო დაწესებულებაში ინსტრუქტორების მეთვალყურეობით.

                "სამუშაო ადგილის სიმულაცია" ეს არის საფინანსო სკოლის მიერ დამუშავებული ვირტუალური კომპანიის მაგალითი, კომპანიის შექმნიდან, მისი პირველი სამეურნეო წლის  ოპერაციების ბუღალტრული ასახვითა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის ჩათვლით. სტუდენტს გამოეყოფა ინდივიდუალური სამუშაო ადგილი აუცილებელი ორგტექნიკით და იმუშავებს ინსტრუქტორის მეთვალყურეობით. სიმულაცის პროგრამით მუშაობისას სტუდენტს მოუწევს ვირტუალური კომპანიის დირექტორის, მენეჯერის, წარმოების უბნის უფროსის, ბუღალტრის ფუნქციების შესწავლა-შესრულება. შიდა და გარე მოხმარების ანგარიშგებების და საგადასახადო დეკლარაციებისა და ანგარიშების მრავალჯერადი მომზადებით სტუდენტი გამოიმუშავებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს.

                სამუშაო ადგილის სიმულაციის გავლის დროს სტუდენტმა უნდა გამოიმუშაოს შემდეგი უნარ-ჩვევები:

  • ცალკეული სამეურნეო ოპერაციის დოკუმენტური გაფორმება;
  • პირველადი დოკუმენტის შემოწმება და ხარვეზის გამოვლენა;
  • ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამის სრულყოფილად გამოყენება;
  • საბუღალტრო დოკუმენტების დახარისხება და აკინძვა;
  • საბუღალტრო რეგისტრების მომზადება;
  • დასკვნითი ოპერაციების გატარება და ბუღალტრული ანგარიშების დახურვა;
  • საცდელი ბალასის მომზადება;
  • საგადასახადო დეკლარაციების მოსამზადებლად ინფორმაციის შეგროვება.

 

Читать далее

საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“

საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“

კურსის თემატიკა

თემა 1. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები

საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების უპირატესობა. საქართველოში გავრცელებული საბუღალტრო პროგრამები, მათი ზოგადი დახასიათება. კომპიუტერული პროგრამების სახეები: კომპლექსური პროგრამები; პროგრამები დამატებული (გამოყოფილი) მოდულებით; პერსონალური და ქსელური პროგრამები; ერთვალუტიანი და მრავალვალუტიანი პროგრამები. საბუღალტრო პროგრამის ფუნქციონირების ზოგადი სქემა.

 

თემა 2. საბუღალტრო პროგრამის დანერგვა

კომპანიის საქმიანობის და მისი სტრატეგიის შესწავლის აუცილებლობა. პროგრამის შერჩევა კომპანიის საქმიანობის თავისებურების გათვალისწინებით. პროგრამის ინსტალაცია-მომზადება გამოსაყენებლად. პროგრამის ძირითადი მენიუები და ბრძანებები. მათი ფუნქციები და გამოყენების პრინციპები.

 

თემა 3. საბუღალტრო პროგრამაში საწყისი ნაშთების შეტანა

მთავარი (პირველი რიგის) ანგარიშების გამოყენების პრინციპი. ანგარიშთა გეგმის მორგება და მთავარი ანგარიშების შერჩევა. ანგარიშების ტიპის (აქტიური, პასიური, ფინანსური (თანხობრივი), რაოდენობრივ-თანხობრივი და სხვ) განსზღვრა და დაფიქსირება. ქვეანგარიშების (მეორე რიგის) გახსნა. ინდივიდუალური (პერსონიფიცირებული) ანგარიშების გახსნა. საწყისი ნაშთის შეტანის პრინციპები. ნაშთების შემოწმება-დაბალანსება.

 

თემა 4. სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაცია

ოპერაციების სარეგისტრაციო უწყისი. უწყისში ინფორმაციის შეტანის პრინციპი. ოპერაციების მარტივი და რთული გატარების ტექნიკური შესაძლებლობები. სასაქონლო ოპერაციების გატარების თავისებურებები. მარაგის შეფასების პრინციპის შერჩევა. სავალუტო ოპერაციების გატარების თავისებურებები. ვალუტის კურსის ცვლილების ბაზის შექმნა პროგრამაში. ვალუტო ნაშთების მუდმივი და პერიოდული გადაფასების ტექნიკური შესაძლებლობა. შეცდომით გატარებული სამეურნეო ოპერაციების შესწორების ტექნიკური შესაძლებლობა.

 

თემა 5. საბუღალტრო პროგრამის გამოყენება პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების შესაქმნელად

პირველადი დოკუმენტების შაბლონები, მათი გამოძახების ბრძანებები.

 შაბლონში ინფორმაციის შეტანა. დოკუმენტების რეგისტრაცია. შეცდომით შედგენილი დოკუმენტის შესწორება. პირველადი დოკუმენტების გადატანა ქაღალდზე. პირველადი დოკუმენტების მიერთება (მიბმა) სამეურნეო ოპერაციის რეგისტრაციის უწყისზე.

 

თემა 6. საბუღალტრო დოკუმენტების ფაილიაზაცია

პროგრამული საბუღალტრო რეგისტრები: სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციის უწყისი; საქყისი ნაშთების უწყისი; ბრუნვითი უწყისი; საცდელი ბალანსი; ჟურნალ-ორდერები და ორდერული უწყისები; სხვა რეგისტრები. საბუღალტრო რეგისტრების მომზადების ტექნიკა. რეგისტრების ქაღალდზე გადატანის აუცილებლობა; პირველადი დოკუმენტების დაჯგუფება (შესყიდვების, გაყიდვების, ფულის მიღებისა და გადახდის, წარმოების დანახარჯების ან/და სხვა ფუნქციურ-თემატური ნიშნით) და ბუღალტრული დამუშავების დასტურად შესაბამისი უწყისების, ბარათების ან/და ორდერების თანხლებით განთავსება ფაილებსა და სწრაფჩამკერებში.

 

თემა 7. საბუღალტრო პროგრამის ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობები

აწყობილი ოპერაციები. ოპერაციების აწყობის ტექნიკა. საინფორმაციო ბაზის მომზადება ერთი ბრძანებით მრავლობითი ოპერაციის გასატარებლად. კადრების შესახებ საინფორმაციო ბაზის შექმნა. დაბეგვრის რეჟიმის აწყობა და შეცვლა. ხელფასის დარიცხვა და გაცემის უწყისების ქაღალდზე გადატანა. ძირითადი საშუალების საინფორმაციო ბაზის შექმნა. ცვეთის დარიცხვის ნორმების შეტანა-შეცვლა და ბუღალტრული გატარებების აწყობა. ცვეთის დარიცხვა და ოპერაციის გატარების სისწორის შემოწმება. სხვა აწყობილი ოპერაციები. XL-ის ცხრილების გამოყენების შესაძლებლობა ინფორმაციის გადასამუშავებლად.

 

თემა 8. ინფორმაციის დაცვა და შენახვა

პროგრამული ინფორმაციის შენახვისა და დაცვის აუცილებლობა. პერიოდების ჩაკეტვა ინფორმაციის დამახინჯების თავიდან ასაცილებლად. პერიოდის გახსნის შესაძლებლობა. პროგრამული ინფორმაციის ასლის აღება და შენახვა. ასლის გადატანა ინფორმაციის მატარებლებზე და სხვა კომპიურეტში.   

Читать далее

კომპიუტერული პროგრამები

კომპიუტერული პროგრამები

კურსის თემატიკა

თემა 1. ოპერატიული სისტემა Windows XP

კომპიუტერის ჩართვა; მანიპულაცია Windows; სამუშაო მაგიდა; მინიატურა; ფანჯარა; კონტექსტური მენიუ; დავალების ზოლი; სასტარტო მენიუ; კომპიუტერის გამორთვა; მონაცემთა დაცვა; კომპიუტერული ვირუსი და ანტივირუსი; ფაილთა არქივირება;

 

 

თემა 2. Windows XP გრაფიკული ინტერფეისი და მასთან მუშაობის ხერხების ათვისება

მინიატურის მონიშვნა და მონიშნულის გაუქმება; მინიატურის გახნა, ჩაკეცვა და გაუქმება; ფანჯრის ზომების შეცვლა და ფანჯრის გადაადგილება; ფანჯრის შიგთავსის დათვალიარება სასრიალო ზოლების გამოყენებით; ფანჯარაში ინსტრუმენთა პანელის, სამისამართო სტრიქონის და მდგომარეობის პანელის გაუქმება ან გამოტანა; ფოლდერის ფანჯარაში მინიატურის წარმოდგენის ფორმის შეცვლა და წარმოდგენილი მინიატურის დალაგება; დავალების ზოლის გადატანა და პარამეტრების რეგულირება; პროგრამის გაშვება სასტარტო მენიუდან და პროგრამებს შორის გადართვა; სამუშო მაგიდის ფონის გამოცვლა; ეკრანის პარამეტრების შეცვლა; მიმდინარე თარიღისა და დროის დაყენება; თაგვისა და კლავიატურის პარამეტრების დარეგულირება; სწრაფი გაშვებს პანელისათვის გზამკვეთის დამატება;

 

 

 

თემა 3. Windows XP -ის ფაილებთან და ფოლდერებთან მუშაობის ხერხების ათვისება

ფოლდერისა და ფაილის შექმნა, სახელის შეცვალ, წაშლა, აღდგენა, კოპირება და გადატანა; ფოლდერისა და ფაილისათვის გზამკვეთის შექმნა; სასტარტო მენიუში ფაილის გზამკვეთის ჩამატება და წაშლა; ფაილის, ფოლდერის ან გზამკვეთის შესახებ თვისებების დათვალიერება; ფაილისა და ფოლდერის დამალვა და გამოჩენა; ფაილის და ფოლდრის ძებნა

 

თემა 4. Windows XP -ის სტანდარტულ პროგრამებთან მუშაობა და მონაცემთა არქივირება და მათი დაცვა

                პროგრამა  Calculator; პროგრამა Paint; პროგრამა  WordPad; პროგრამა  Notepad; მულტიმედიური პროგრამები; დისკის შემოწმება და ფორმატირება; ფაილტა არქივირებისა და გახსნის პროგრამა WinZip; ანტივირუსული პროგრამები;

 

თემა 5. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის შექმნა და მისი მომზადება მუშაობისთვის

      ახალი დოკუმენტის შექმნა; გვერდის მინდვრის საზღვრების შეცვლა და ფურცლის ზომების დაყენება; დოკუმენტის სტილის არჩევა; შრიფტის შეცვლა. სიმბოლოების ზომის, მოხატულობისა და ფერის შეცვლა; აბზაცის გასწორება და სტრიქონსშორის ინტერვალის დაყენება; დოკუმენის წარმოდგენა ეკრანზე, მაშტაბი; დოკუმენტის შენახვა და გახსნა; დოკუმენტის პაროლით შენახვა;

 

 

თემა 6. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის ტექსტის რედაქტირების ხერხების ათვისება

      სასურველი სიმბოლოს ჩასმა დოკუმენში; დოკუმენტის ტექსტის ან ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნის ხერხები; მთლიანი ტექსტის ან ტექსტის ფრაგმენტის კოპირება, გადაადგილება და წაშლა; რედაქტირების შედეგების გაუქმება და აღდგენა; დოკუმენტში მოძებნა შეცვლა; ტექსტის გრამატიკული და ორთოგრაფიული შემოწმება; ტექსტში გადატანის ნიშნების დასმა; ავტოტექსტის ელემენტების გამოყენება; ფორმულების რედაქტირება; ასომთავრულის შექმნა და წაშლა; კომენტარის შექმნა და წაშლა; დოკუმენტის `წინასწარ ნახვა~ ამობეჭდვამდე; დოკუმენტის ამობეჭდვა;

 

თემა 7. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის ფორმატირების ხერხების ათვისება

      დოკუმენტის გვერდების გადანომრვა; დოკუმენტში აბზაცების მარკირება და დანომრვა; დოკუმენტში ტაბულაციის გაკეთება; დოკუმენტში აბზაცის დაფორმატება და ჩარჩოში ჩასმა; ტექსტის სვეტებად დაყოფა; დოკუმენტში სქოლიოს და კოლონტიტულის გაკეთება; 

 

თემა 8. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტში ინფორმაციის ცხრილური წარმოდგენის ხერხების ათვისება

      ცხრილის შემნა; ცხრილში უჯრედების მონიშვნა, დამატება და წაშლა; ცხრილში უჯრედების გაერთიანება და დაყოფა; ცხრილში ინფორმაციის დახარისხება; ცხრილის უჯრედებში ტექსტის მიმართულების შეცვლა;

 

თემა 9. Microsoft Word XP -ის გრაფიკულ ობიექტებთან მუშაობა

დოკუმენტში ნახატის ჩასმა და წაშლა; ნახატის გადატანა და კოპირება; დოკუმენტში კადრების ჩასმა და წაშლა; დოკუმენტში ავტოფიგურების ჩასმა; დოკუმენტში მხატვრული ტესტის შექმნა და წაშლა;  

 

 

თემა 10. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის შექმნა, მონაცემთა რედაქტირება და ფორმატირება.

ცხრილური პროცესორი Excel -ის ფუნქციური შესაძლებლობები; Excel-თან მუშაობის დაწყება და დასრულება;  Excel -ის ძირითადი ცნებები; უჯრედთა მისამართები; მონაცემთა ტიპები ელექტრონული ცხრილის უჯრედებში; ცხრილური პროცესორის მუშაობის რეჟიმები; მონაცემთა შეტანა და რედაქტირება; გადატანის, კოპირების, შევსებისა და ჩასმის ოპერაციები; მონაცემთა ფორმატირება და ინფორმაციის დაცვა;

 

 

თემა 11. Microsoft Word XP -ის მონაცემთა ანალიზი და დამუშავება

ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა როგორც მონაცემთა ბაზასთან; მონაცემტა დახარისხების ხერხები; მონაცემთა ფილტრაცია; საერთო და შუალედური შედეგების ავტომატური გამოთვლა; მონაცემთა კონსოლიდაცია; მონაცემტა ანალიზი და განზოგადოება დინამიური ცხრილების დახმარებით; დიაგრამები;

 

თემა 12. Microsoft Excel XP -ის ელექტრონულ ცხრილებთან და დიაგრამებთან მუშაობის ხერხების დაუფლება (პრაქტიკული სავარჯიშოები)

Excel-ის ეკრანის გაწყობა; ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობის ხერხების ათვისება; ცხრილის შექმნა და გამოთვლების ჩატარება; მონაცემების დახარისხება; მონაცემთა ფილტრაცია ავტოფილტრის გამოყენებით; მონაცემთა ფილტრაცია გაფართოებული ფილტრის გამოყენებით; დიაგრამების აგება;

 

 

თემა 13. Excel - ის ცხრილებში მონაცემების ანალიზი და განზოგადება (პრაქტიკული სავარჯიშოები)

პარამეტრების შერჩავა; ამონახსენის ძიებისა და სცენარების ზედაშენების გამოყენება; ჩანაცვლების ცხრილთა შექმნა; საერთო და შუალედური შედეგების ავტომატური გამოყვანა; ცხრილის სტრუქტურასთან მუშაობა; გამოთვლების ჩატარება და დიაგრამათა აგება საბოლოო მონაცემების საფუძველზე; მონაცემთა კონსოლიდაცია; პრაის-ფურცლის შექმნა და ფორმატირება; Eხცელ -ის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე დინამიური ცხილის შექმნა;

 

თემა 14. Intenet

                ვებ გვერდებთან მუშაობა; ელექტრონული ფოსტა; Читать далее

საგადასახადო საქმე

საგადასახადო საქმე

კურსის თემატიკა

თემა 1. გადასახადების ცნება, ნიშნები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია

გადასახადის ცნება და მნიშვნელობა. გადასახადები და სხვა სახელმწიფო შემოსავლები _ საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მოსაკრებლები. გადასახადის სტრუქტურა (ელემენტები) _ საგადასახადო სამართლებრივი ნორმა, გადასახადის გადამხდელი, გადასახადით დაბეგვრის საგანი, გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი. გადასახადის სახეები.

 

თემა 2. საგადასახადო კანონმდებლობა და საგადასახადო სისტემას ცნება

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემა. საგადასახადო კანონმდებლობის მოქმედება დროში, სივრცეში და პირთა წრის მიმართ. საერთაშორისო შეთანხმებები საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემაში. საგადასახადო სისტემას ცნება, ზოგადი დახასიათება და სტრუქტურა. საქართველოს საგადასახადო სისტემას ორგანიზაციული პრინციპები. გადასახადების დაწესება, შემოღება და გაუქმება. ადგილობრივი გადასახადები საქართველოს საგადასახადო სისტემაში.

 

 

თემა 3. საგადასახადო წარმოება და მისი ძირითადი სტადიები. გადასახადების გამოანგარიშების წესი

გადასახადების გამოანგარიშება; გადასახადების გადახდა; გადასახადის ობიექტის განსაზღვრა; გადასახადის ბაზის განსაზღვრა; გადასახადის განაკვეთის ამორჩევა; საგადასახადო შეღავათების გამოყენება;  გადასახადის თანხის განსაზღვრა;                 გადასახადის საგანი; გადასახადის ობიექტის ცნება; გადასახადის მასშტაბი და გადასახადის ერთეული; საგადასახადო ბაზის ცნება; საგადასახადო განაკვეთის ცნება; საგადასახადო განაკვეთის სახეები; საგადასახადო შეღავათების ცნება და სახეები; საგადასახადო პერიოდი და გადასახადის გამოანგარიშების ხერხი; საგადასახადო დოკუმენტაცია და ანგარიშგება. საგადასახადო დეკლარაციები და საგადასახადო ორგანოების შეტყობინება.

 

თემა 4. გადასახადების გადახდა, აკრეფა და დაბრუნება. საგადასახადო ადმინისტრაცია  

 

                გადასახადის გადახდის ცნება და გადახდის საშუალებები: ფულადი საშუალებებით; ქონებით (ნატურით); ქონებისა და დებიტორული დავალიანების იძულებითი მიქცევით. გადასახადის იძულებითი გადახდევინების მექანიზმები. ქონება ყადაღის დადება და მისი რეალიზაცია.

                გადასახადის დამოუკიდებელი გადახდის მოთხოვნები. გადასახადის გადახდის წყარო და ვადები. გადასახადის მიმდინარე გადახადები. გადასახადის დაკავება გადასახადის წყაროსთან. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება. გადასახადის გადახდის მომენტი. საგადასახადო შენატანი. გადასახადის ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება.

                საქართველოს ფინანსსთა სამინისტროს უფლებამოსილება საგადასახადო სფეროში. საქართველოს ფინანსსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. საგადასახადო ორგანოების ფუნქციები, უფლებები და მოვალეობები. საგადასახადო ინსპექციები. საბაჟო ორგანოები.


 

 

თემა 5. საგადასახადო კონტროლი. პასუხისმგებლობა საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის

                საგადასახადო კონტროლის ცნება და ძირითადი სახეები. გადამხდელთა რეგისტრაცია. საგადასახადო შემოწმების ჩატარების წესები. საგადასახადო შემოწმების სახეები: გეგმური და არაგეგმური; კამერალური და გასვლითი; სრული და შერჩევითი; ფორმალური და არითმეტიკული და შემხვედრი.

                გადასახადისაგან თავის არიდების პრობლემები.

                საგადასახადო პასუხისმგებლობის ცნება, ნიშნები და პრინციპები. საგადასახადო პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძვლები.

                საგადასახადო სამართალდარღვევის ცნება, ნიშნები და სუბიექტები. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები.

                საგადასახადო პასუხისმგებლობა გადასახადების შემცირებისათვის. პასუხისმგებლობა დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის. საურავი ვადაგადასულ საგადასახადო გადასახდელებზე.

 

თემა 6. საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები

      საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდისსამართლებრივი საფუძვლები. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები: დამატებული ღირებულების გადასახადი. აქციზი. მოგების გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადი. სოციალური გადასახადი. საბაჟო გადასახადი.

ადგილობრივი გადასახადი _ ქონების გადასახადი.

 

Читать далее

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

კურსის თემატიკა

თემა 1. ფინანსური ანგარიშგების  მომზადებისა და წარდგენის ზოგადი საფუძვლები

ფინანსური ანგარიშგების მიზანი და ძირითადი დაშვებები. ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები. ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი.

ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები - აქტივები, საკუთარი   კაპიტალი, ვალდებულებები, შემოსავლები და ხარჯები, მათი აღიარება და შეფასება.

მიმდინარე აღრიცხვის მონაცემთა გაზოგადოების, სააღრიცხვო რეგისტრების და საცდელი ბალანსის საფუძველზე მონაცემთა გამიჯვნა ფინანსური ანგარიშგების  ცალკეული  კომპონენტების მოსამზადებლად.      

ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.

                                                                                

თემა 2. ბალანსი, მისიშედგენისტექნიკადაწარდგენისწესი

ბუღალტრული აღრიცხვის ფუძემდებლური პრინციპების: ორმხრივობის, ფულადი შეფასების, ავტონომიურობის, თვითღირებულების პრინციპების გათვალისწინება ბალანსის შედგენისას.

ლიკვიდურობის პრინციპის  გათვალისწინება ბალანსში მუხლების განთავსებისას.

ბალანსის ელემენტების - აქტივების, საკუთარი კაპიტალისა და ვალდებულებების შეფასება.

გრძელვადიანი აქტივების  წარდგენა ბალანსში; მიმდინარე აქტივების წარდგენა ბალანსში; ბალანსის საკუთარი კაპიტალის შემადგენლობაში საწესდებო  კაპიტალისა და გაუნაწილებელი მოგების ასახვა; გრძელვადიანი  ვალდებულებების ასახვა; მიმდინარე ვალდებულებების ასახვა ბალანსში.

ბალანსის წარსადგენად მომზადებისათვის აუცილებელი პროცედურები.

   

თემა 3. ანგარიშგება მოგება-ზარალის შესახებ, მისი შედგენისა  და წარდგენის წესი

მოგება-ზარალის შესახებ ანგარიშგების  ელემენტები -  შემოსავლები და ხარჯები, ფინანსური შედეგების  გაანგარიშების  საშუალება.

რელიზაციისა და შესაბამისობის პრინციპები; მოგება-ზარალის შესახებ ანგარიშგების ფორმატები.

შემოსავლების სახეები: ამონაგები და შემოსულობა. შემოსავლების აღიარების მომენტები; ხარჯების კლასიფიკაცია. ხარჯების აღიარება და შეფასება; საერთო მოგება,  მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან; მოგება დაბეგვრამდე. მოგების გადასახადი, მისი ასახვა ანგარიშგებაში.  წმინდა  მოგება (ზარალი).

 

თემა 4. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, მისი შედგენის მეთოდები

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება - საწარმოს მიერ  ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების გამომუშავების უნარისა და ფულად სახსრებზე საწარმოს მოთხოვნილების შეფასების საშუალება.    

ფულადი სახსრები, ფულადი სახსრების ექვივალენტები, ფულადი სახსრების ნაკადები. 

ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია:  ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან, საინვესტიციო საქმიანობიდან, საფინანსო საქმიანობიდან.     

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების  წარდგენა პირდაპირი და არაპირდაპირი   მეთოდით.

      

 

თემა 5. ანგარიშგება საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ  და მისი შედგენის წესი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების შესახებ ანგარიშგებაში წარსადგენი ინფორმაცია და  წარდგენის გზები (ფორმატები); რეზერვებში მომხდარი ცვლილებების, მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში  აუღიარებელი  წმინდა შემოსულობის ან ზარალის, დივიდენდების  გაცემის შედეგად დაგროვილ მოგებაში მომხდარი ცვლილებების დადგენა და წარდგენა ანგარიშგებაში.        

 

თემა 6. ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

განმარტებითი შენიშვნების არსი და მნიშვნელობა ინფორმაციის მომხმარებლისათვის; განმარტებითი შენიშვნებში შესატანი ინფორმაცია; განმარტებითი შენიშვნებში არაფინანსური ხასიათი ინფორმაციის შეტანის შესაძლებლობა. 

Читать далее

ფინანსური აღრიცხვა

ფინანსური აღრიცხვა

კურსის თემატიკა

თემა 1.  ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა

ძირითადი საშუალებების ცნება, აღიარება, კლასიფიკაცია და Aშეფასება. ძირითადი საშუალებების მიღების აღრიცხვა: ფულადი საშუალებების გადახდით; წარმოებული საკუთარი ძალებით; სხვა აქტივებზე გაცვლით; შეძენა განვადებით; მიღება უსასყიდლოდ  (გრანტით); აქტივების ექსპლუატაციასთან (რემონტთან) დაკავშირებული  დანახარჯების აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვის მეთოდები (შემცირებადი ნაშთის მეთოდი, წრფივი, წლების ერთეულთა ჯამის, წარმადობის პროპორციული); ცვეთის ბუღალტრული აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებების გასვლისა და გადაფასების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 2. იჯარის აღრიცხვა

ფულის დროითი ღირებულება _ მომავალი და დისკონტირებული ღირებულება. იჯარის ცნება და კლასიფიკაცია. ცნება მიმდინარე საიჯარო გადასახდელებზე და მისი შემადგენლობა. საფინანსო ხარჯების განაწილების მეთოდები. ფინანსური იჯარის აღრიცხვა მეიჯარესთან და მოიჯარესთან. ოპერაციული (ჩვეულებრივი) იჯარის აღრიცხვა მეიჯარესთან და მოიჯარესთან.

 

თემა 3. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა

არამატერიალური აქტივების ცნება, აღიარება, კლასიფიკაცია, სახეები და შეფასება. არამატერიალური აქტივების მოძრაობის აღრიცხვა, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია და მისი აღრიცხვა. არამატერიალური აქტივების გადაფასების აღრიცხვა. გუდვილის აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის არსი და კლასიფიკაცია. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეფასების მეთოდები. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიღების აღრიცხვა _ დოკუმენტაცია, თვითღირებულების გაანგარიშება და ასახვა ბუღალტრულ ანგარიშებზე.  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გასვლის აღრიცხვა _ დოკუმენტაცია, დახარჯული (გაყიდული) სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდები: იდენტიფიცირებადი ფასები, საშუალო შეწონილი ფასები, ფიფო, საცალო ფასების მეთოდი. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის მუდმივი და პერიოდული მეთოდები. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ანალიზური აღრიცხვა ინდივიდუალურ ანგარიშებზე. სასაქონლო მატერიალური  ფასეულობების ინვენტარიზაცია და გადაფასება. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 5. მოთხოვნების აღრიცხვა

მოთხოვნების წარმოქმნის სამართლებრივი საფუძვლები. მოთხოვნების კლასიფიკაცია. მიწოდებასთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების აღრიცხვა. ამოუღებადი და საეჭვო მოთხოვნების აღრიცხვა, სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 6. ფულადი საშუალებების აღრიცხვა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, შეფასება და აღიარება.  სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა. საქვეანგარიშო თანხების აღრიცხვა, `მცირე სალაროს~ ფონდი. უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები და მათი რეგულირება. ოპერაციების აღრიცხვა საბანკო ანგარიშზე ეროვნული ვალუტით. სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 7. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა

საკუთარი კაპიტალის არსი და მისი შემადგენლობა. საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებაში; აქციების სახეები; აქციების შეფასება; აქციების გაყიდვა ფულზე, არაფულად აქტივებზე, ხელმოწერით, უფასოდ, ოფციონით; აქციების გამოშვების აღრიცხვა. რეზერვებისა და გაუნაწილებელი  მოგების აღრიცხვა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის  საზოგადოების  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 8. ვალდებულებების აღრიცხვა

ვალდებულების წარმოქმნის საფუძვლები და  კლასიფიკაცია.  მიმდინარე ვალდებულებების აღრიცხვა: მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების აღრიცხვა; დარიცხული ვალდებულებების აღრიცხვა; მიღებული ავანსების აღრიცხვა; საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა; სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 9. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა

შემოსავლების და ხარჯების ცნება, კლასიფიკაცია. შემოსავლების აღიარების მეთოდები და პრინციპები: შემოსავლების აღიარება საქონლის მიწოდებისას; შემოსავლების აღიარება საქონლის მიწოდების შემდეგ; შემოსავლების აღიარება მიწოდებამდე. სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული შემოსავლების აღიარება. შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან, პროცენტებიდან და დივიდენდებიდან. სახელმწიფო გრანტის და დახმარების აღრიცხვა. ხარჯების აღიარება და შეფასება. პროდუქციის თვითღირებულების (დანახარჯების) ფორმირების  აღრიცხვა. პერიოდის ხარჯების აღრიცხვა. ფინანსური შედეგის განსაზღვრა და მისი აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

Читать далее

საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები

საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები

კურსის თემატიკა

 

თემა 1. ბუღალტრული  აღრიცხვის არსი და ადგილი მართვის სისტემაში

ცნება მართვის სისტემის და მისი ფუნქციონირებადობის შესახებ; .მართვის სისტემის  ინფორმაციული ბაზა; ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაცია; რაოდენობრივი ინფორმაციის ელემენტები; სააღრიცხვო და არასააღრიცხვო  ინფორმაცია; სამეურნეო აღრიცხვა და მისი სახეები;

აღრიცხვაში გამოყენებული საზომები; ბუღალტრული აღრიცხვის არსი, მისი ინფორმაციული სისტემა;ცნება ფინანსური  და მმართველობითი აღრიცხვის შესახებ.

 

თემა 2. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები. ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ბასს),  მისი მოთხოვნები; ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მარეგულირებელი ორგანოები, მათი ფუნქციები;

ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება საქართველოში; ბუღალტერთა დამოუკიდებელი პროფესიული ორგანიზაციები, მათი ფუნქციები; ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მარეგულირებელი  ნორმატიული აქტები.

 

თემა 3. ბუღალტრულიაღრიცხვისსაგანიდამეთოდი

ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი, მისი ობიექტები; ეკონომიკური რესურსები ანუ აქტივები, ეკონომიკური რესურსების ფორმირების წყაროები ანუ  საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები, სამეურნეო ფაქტები, სამეურნეოAMEA პროცესები;  

ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდი, მისი ელემენტები; ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები.

 

თემა 4. ანგარიშგების როლი მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემაში

ანგარიშგების არსი და როლი  მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის საქმეში, ანგარიშგების სახეები. ფინანსური ანგარიშგების არსი და მიზანი;

ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები: ბალანსი, ანგარიშგება მოგება-ზარალის შესახებ, ანგარიშგება  ფულადი ნაკადების შესახებ, ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ, სააღრიცხვო პოლიტიკა და  განმარტებითი შენიშვნები;

ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები: აქტივები, საკუთარი კაპიტალი, ვალდებულებები, შემოსავლები და ხარჯები.   ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი დაშვებები: დარიცხვის მეთოდი და ფუნქციონირებადი საწარმოს  მეთოდი;

ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის მომხმარებლები; ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები: აღქმადობა, შესაბამისობა, საიმედობა და შესადარისობა.

 

თემა 5. ბუღალტრული ბალანსი, მისი აგებულება და შინაარსი

ბუღალტრული ბალანსის არსი და აგებულება. ბუღალტრული ბალანსის აგების პრინციპები. ბალანსის  ფორმატი: ვერტიკალური და  ჰორიზონტალური; ბუღალტრული Bბალანსის მუხლები, ბალანსის ვალუტა. ბალანსის აქტივის მუხლები: გრძელვადიანი და მიმდინარე; საკუთარი კაპიტალი, მისი ამსახველი ბალანსის  მუხლები; ვალდებულებების ასახვა ბალანსში. გრძელვადიანი და მიმდინარე ვალდებულებები; სამეურნეო ოპერაციებით გამოწვეული ცვლილებების გავლენა ბალანზე.

თემა 6. ბუღალტრული ანგარიშები და ორადი ასახვა, ანგარიშთა გეგმა

ცნება ბუღალტრული  ანგარიშების შესახებ. ბუღალტრული ანგარიშების აგებულება: დებეტი, კრედიტი, ბრუნვა, ნაშთი. ანგარიშების დახასიათება. აქტიური და პასიური ანგარიშები. ანგარიშის საბოლოო ნაშთის  განსაზღვრის  წესები; ბუღალტრულ ანგარიშებზე ორადი ასახვის წესი. ანგარიშთა კორესპოდენცია. ბუღალტრული მუხლი (გატარება). მარტივი და რთული ბუღალტრული მუხლი;ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია. ბუღალტრული აღრიცხვის  ანგარიშთა  გეგმა, მისი სტრუქტურა და დახასიათება.

 

თემა 7. პირველადი აღრიცხვის ორგანიზაცია

პირველადი  დაკვირვება: დოკუმენტაცია და ინვენტარიზაცია. დოკუმენტის არსი და მნიშვნელობა. დოკუმენტების  რეკვიზიტები. დოკუმენტების  შევსების  წესი. დოკუმენტების  კლასიფიკაცია; დოკუმენტბრუნვა:  დოკუმენტების შედგენა, მიღებაEბუღალტერიაში, დამუშავება, არქივში შენახვა; ინვენტარიზაციის არსი,   ჩატარების წესი. ინვენტარიზაციის შედეგების გაფორმება.

 

თემა 8. სააღრიცხვო რეგისტრები და ბუღალტრული აღრიცხვის პროცედურები

სააღრიცხვო რეგისტრების არსი, დანიშნულება და სახეები.     ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენებული რეგისტრები; შესყიდვების ჟურნალი, გაყიდვების  ჟურნალი, შესყიდული საქონლის უკან დაბრუნების, გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნების,  მაკორექტირებელი და დახურვის გატარებების ჟურნალები, მცირე სალაროს და სალაროს  წიგნები; სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციის მთავარი ჟურნალი და მისი აგებულება; მთავარი საბუღალტრო წიგნი. შეცდომების  გასწორება სააღრიცხვო ჩანაწერებში.

სააღრიცხვო ციკლი, მისი ეტაპები. საცდელი  ბალანსი; სამეურნეო ოპერაციების  რეგისტრაციების მთავარი ჟურნალი. სამუშაო  ფურცელი და მისი დანიშნულება; სააღრიცხვო ციკლის დასკვნითი ბუღალტრული მუხლები. კორექტირებები, მათი აუცილებლობა; მაკორექტირებელი გატარებები; მაკორექტირებელი და დახურვის გატარებების ჟურნალი;

წინასწარ გაწეული ხარჯები, წინასწარ მიღებული შემოსავლები, დარიცხული შემოსავლები, დარიცხული  ხარჯები და მათი  კორექტირებების ამსახველი ბუღალტრული მუხლები;

საცდელი ბალანსის და სამუშაო  ფურცლის  მონაცემთა გამოყენება მოგება ზარალის  ანგარიშგების  და ბალანსის  შესადგენად.

Читать далее

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა

კურსის თემატიკა

sT/hours

garamatika

Grammar

Leqsika, kiTxva

vocabulary, reading

praqtikuli

convers practice

1

alfaviti;

Ria da daxuri marcvali

        -

-

1

asoTa SeTanxmebebi;

piris nacvalsaxelebi

Personal pronouns

(I, you, it, we, you, they);

to be zmna (am, is, are)

ucxo sityvebi; dialogi- gv.6. gv.12

teqsti-where are you from gv.16

(bigginer, student's book)      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #1 gv.5).      

winadadebebis gadaTargna qarulad(savarjiSo #1 gv.5).      

arsebiTi saxelebis mravlobiT ricxvSi gadayvana(savarjiSo #12 gv.9).

dialogSi I, you, my, your Cama (savarjiSo #7 gv.13).           

3

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi

possesive pronouns; transkripciis niSnebi;gansazRvruli (the) da ganusazRvreli artikili (a,an)

definite and indefinite artiles

ucxo sityvebi; 

teqsti –A pop group gv. 22

(bigginer, student's book)      

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #5 gv.16).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #6 gv. 16). 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.17).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #10 gv.17).      

(biginer workbook)   

3

 

arsebiTi saxelebis ricxvi

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“This is Sally Milton” gv.24

teqsti –“This is David Arnot and his family” gv.27

teqsti-“my best friend” gv. 28

 (beginner, student's book)      

 

s an ‘s Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #5 gv23);

winadadebebSi kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #7 gv23);

has da have Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #13 gv24);

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.24).      

(beginner workbook)   

3

 

kuTvnilebiTi brunvis  gamoyeneba;

  zmna qona, yola 

 verbhave/ has

ucxo sityvebi;

teqsti –“Gordon Wilson from Aberdeen”gv.34

(beginner, student's book)      

 

winadadebebis Sedgena I, you, they (savarjiSo #2 gv.27). 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.28).      

kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.28).      

winadadebebSi is, are da do Casma Sesabamis winadadebebSi(savarjiSo #9 gv.29).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #12 gv.29).      

(beginner workbook)

3

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“Katya is 25. She is an artist”gv..44

(beginner, student's book

winadadebebis Sedgena he, she, it (savarjiSo #4 gv.33). 

winadadebebSi  usually, sometimes, never gamoyeneba

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.34).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena(savarjiSo #10 gv.34) (beginner workbook)      

 

 

3

 

Ppiris nacvalsaxelebi obeqtur brunvaSi (me, you, her, him,it, us,you them)personal pronouns in the objective case. CvenebiTi nacvalsaxelebi that/this

ucxo sityvebi;

dialogi- gv.49

teqsti- “A post card from Dublin”gv.53 (beginner, student's book)      

winadadebebSi Sesabamisi nacvalsaxelebis SerCeva (savarjiSo #2 gv.38)

winadadebebSi piris nacvalsaxelebis Casma obieqtur brunvaSi (savarjiSo #3 gv.38)

sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.39).

 winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.41).      

(beginner workbook)    

3

 

windebulebi on, in, under, next to;

There is/there are. ganusazRvreli nacvalsaxeli any.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “How to have a good time in Sydney” gv.62 (beginner, student's book)      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv. 45). 

thre is da there are gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo # gv. 45). 

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).      

(beginner workbook)    

2

 

to be zmnis warsuli forma (was were); arawesiri zmnebi

arawesiri zmnebi

irregular verbs

went, bought, took

ucxo sityvebi;

teqsti – “we are millionaires” gv.69 (beginner, student's book)      

to be zmnis warsuli formis gamoyenebiT dadebiTi da uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9 gv.52).      

was, were, wasn’t, weren’t Casma Sesabamis winadadebebSi

(savarjiSo #10 gv.52).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).

 (beginner workbook)    

2

 

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

wesieri da arawesiri zmnebi

regular and irregular verbs

ucxo sityvebi;

teqsti – “holidays” gv.77 (beginner, student's book)      

mocemuli zmnebis winadadebebSi Casma warsuli ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv.56).      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #10 gv.59).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #12 gv.59).  winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

modaluri zmna can

modal verb can

 

ucxo sityvebi;

teqsti “The internet” gv.84,85

(beginner, student's book)      

 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis modaluri zmnis can gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.63).   

SekiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv.63).   winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #11 gv.65).

 (beginner workbook)  

2

 

sxvaoba want, like da would like Soris

ucxo sityvebi;

teqsti- “Burger Queen” gv.94 (beginner, student's book)      

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #1 gv.67).

kiTxviTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #2 gv.67).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

 

awmyo gangrZobiTi dro.

the present continuous tense

ucxo sityvebi;

teqsti-“Isabel”gv.100

teqsti-“Leo”gv.100

teqsti-“Mark”gv.100

teqsti-“Becca”gv.100

teqsti-“To Australia and back in a Mini” gv.108-109

(biginner, studen t's book).

mocemuli sityvebisagan mtkicebiTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.72).

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #5 gv.74).

 am, is, are, do da does Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #6 gv.74).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #8 gv.74). (beginner workbook)

2

 

 

To be zmna

Verb to be

To be zmnis kiTxviTi da uaryofiTi formebi

kuTvnileba ‘s

Poseessive ‘s

ucxo sityvebi;

teqsti-introducing yourself gv.9

teqsti – Patrick      Binchey gv.14

teqsti- A letter from America gv.17

(elementary, students book)

dialogSi am/is/are Casma (savarjiSo #1 gv. 5).    

Mmokle  formebis gamoyeneba (savarjiSo #5 gv. 6).    

winadadebeSi myda an your Casma     

(savarjiSo #6 gv. 7).    

winadadebeSi  his an her an Casma     

(savarjiSo #7 gv. 7).    

Mmocemuli winadadebebis gadayvana kiTxviT formaSi

‘s gamoyeba winadadebeSi (savarjiSo #9 gv. 12).

arsebeTi saxelebis mravlobiT ricxvSidayvana (savarjiSo #12 gv. 13).      

2

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “Alison  Hauser” gv. 20

teqsti- Bob Nelson” gv.20

teqsti-“Seumas McSporran” gv.25

 

(elementary. students book)

mocemuli sityvebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #2 gv. 16).      

 mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.17).      

dos, is an has Casma winadadebebSi (savarjiSo #6 gv. 17).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #7.2 gv. 18). 

uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #8.1 gv.18).

 winadadebebSi Sesabamis nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #12.2 gv. 20).              

2

Zmnizeda

adverbs

windebulebi

preposition

on,at,in

ucxo sityvebi;

teqsti-“Al Wheeler” gv. 32

teqsti-“Manuela Da Silva” gv32

teqsti-“Toshi Suzuki” gv.33

(elementary, students book)

mocemuli zmnebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #1 gv. 21).      

 Am, is, are, do, does Casma winadadebeSi (savarjiSo #4 gv. 23).      

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv. 23)

windebulebis in,on,at Casma winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 24)

 

 

2

 

CvenebiTi nacvalsaxelebi

demostrative pronouns

this, that, these, those

ganusazRvreli nacvalsaxeli

indefinite pronouns

some/any

ucxo sityvebi;

teqsti-‘The lady  who lives on a plane”gv.41 (elementary, student's book)

winadadebebSi some, any, a  an an Casma (savarjiSo #5 gv. 28)

this,these, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #7 gv. 29)

that, those, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 29)

and,  so, but, because CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #11 gv. 31)

2

 

adgilis windebulebi preposition of the place

in front of, behind, between, above

modalurizmna

modal verb

can/could

ucxo sityvebi;

teqsti”-the new Mozart” gv.48,

teqsti-“Little Miss Picasso” gv.49 (elementary, student's book)

winadadebebSi am, is ,are, an was, were Casma (savarjiSo #8 gv. 29)

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5.2 gv. 34). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebaSi  (savarjiSo #7 gv. 35). 

 windebulebis by, with, of, in, on, at, to Casma winadadebebSi (savarjiSo #8 gv. 35). 

2

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

windebulebi

prepositions

about, until

 

ucxo sityvebi;

teqsti-“Mattie Smith” gv.52

teqsti-“George washington” gv57

teqsti-“ Margaret Thatcher” gv.57 (elementary, student's book)

 

dialogSi had, did, was an were, Casma (savarjiSo #3 gv.38). 

zmnebis Casma mtkicebiT  formaSi (savarjiSo #5 gv.38) 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.38)

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8.2 gv. 40). 

windebulebis   about,  after, for, in, to, over, with, at Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.40). 

2

-

ucxo sityvebi;

teqsti- “Jeans” gv.62

teqsti-“Television”

gv.62

teqsti- “Aspirin” gv.62

teqsti- “Jeans gv.62

teqsti- “love on  the internet”gv.64

teqsti- “Love in a bottle” gv.64

(elementary, student's book)

winadadebebis gadayvana uaryofiT formaSi warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #2 gv.42). 

winadadebeSi ago gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.43). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8 gv. 45). 

kiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #12.2 gv. 46). 

 

2

 

Tvladi da uTvaldi arsebiTi saxelebi

count and uncount nouns; windebulebi

prepositions

by, with

how much da how many-is gamoyeneba

ucxo sityvebi;

dialogi-gv.67

teqsti- “Food around  the world” gv.71

(elementary, student's book)

winadadebebSi a, an an some Casma

(savarjiSo #2 gv.48). 

Like  da would like-iTwinadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv.50). 

 Some da any Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #7 gv.50).

 how much da  how many –is gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.51).

 mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9.2 gv.52)

 

2

 

 

zedsarTav saxelTa SedarebiTi xarisxi dadebiTi, SedarebiTi da aRmatebiTi

degrees of comparation of adjectives

posive, coparative and superlative

Have got-is gamoyeneba.

ucxo sityvebi;

teqsti- “ New  orleans” gv.78

teqsti-“Yienna”gv.79

teqsti“Liverpool

gv.79

(elementary, student's book

zedsarTavi saxelebis gadayvana SerdarebiT xarisxSi (savarjiSo #1 gv.54)

SedarebiT xarisxSi more an –er gamoyeneba (savarjiSo #2 gv.54)

dialogSi do, does, have da has gamoyeneba (savarjiSo #4 gv.55)

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #9.2 gv.52)

zedsarTavi saxelebis gadayvana SedarebiT da aRmatebi xarisxSi (savarjiSo #7 gv.56)

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.56)

 

2

 

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi/posseive pronouns(mine,yours, hers)

        awmyo gangrZobiTi dro.

the present continious tense

ucxo sityvebi;

dialogi gv.89

 (elementary, student's book)

kiTxvebze  pasuxi gacema (savarjiSo #3 gv.59)

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.60)

awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva da Sesabamisi zmnis formis Casma (savarjiSo #6 gv.61)

winadadebebSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #11 gv.63)

2

 

going to;

infinitive of purpose

 ucxo sityvebi;

dialogi gv.92;

 (elementary, student's book)

kiTxviTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #2 gv.65)

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #4 gv.67)

am,is, are, do, does, did Csma Sesabamis  winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.68)

 

2

 

 

zedsarTavi saxeli da zmnizeda

adjectives and  adverbs 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Train journey” gv.103

teqsti-“The tale of horribly good bertha”gv.104

 (elementary, student's book

sityvebis Casma Sesabamis winadadebebaSi (savarjiSo #4 gv.72)

 winadadebebSi zedsarTavis an zmnizedis gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.74)

mocemuli zedsarTavi saxelebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.74)

 

2

 

awmyo sruli dro

present perfect tense;

ever, never; yet, just gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti- “ how to live  to be 100”

teqsti-“Joyce bews”gv.110

teqsti-“Tommy Harrison”gv.110

teqsti-“Alice Patterson-Smythe”

gv.111

(elementary, student's book

SekiTxvaze mokle formiT pasuxis gacema awmyo sruli droSi (savarjiSo #9 gv.74)

ago da lastweek gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #4 gv.78)

yet da just gamoyeneba kiTxviT da mtkicebiT formebSi (savarjiSo #6 gv.78)

mocemuli zmnizedebidan drois Sesabamisi zmnizdis arCeva(savarjiSo #7 gv.78)

been da gone Casma Sesabamis winadadebebSi savarjiSo #8.1 gv.79)

 

2

 

Ddroebi: 

axlandeli ganusazRveli; 

warsuli ganusazRveli;

momavali ganusazRveli; kiTxviTi sityvebi who, why, how much, when, wich, whose.

ucxo sityvebi;

teqsti – “people the great communicator” Ggv.11

(pre-intermediate,

student’s book)

 

droebis garCeva ( savarjiSo #1 gv. 5)zmnis swori formis arCeva (savarjiSo #2  gv. 6). winadadebaSi Secdomebis gasworeba( savarjiSo #3 gv. 6) kiTxviTi winadadebebis Seqmna do/dos/did(savarjiSo #5, gv. 6).  sityvebis dalageba winadadebebis Sesaqmnelad (savarjiSo #7  gv. 7) Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Aaxlandeli droebi:

Aaxlandeli ganusazRvreli (pesent simple) da axlandeli gangrZobiTi (present continious); have/have got

ucxo sityvebi;

teqsti- “living in the USA” gv. 18

(pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #1 gv. 10). UdadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #2 gv. 10); mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo #3 gv.11 ); swori formis arCeva- axlandeli ganusazRvrelisa da axlandeli gangrZobiTi drois garCeva( savarjiSo #7 gv. 12) Ppre-intermediate workbook..

2

 

warsuli droebi:

warsuli ganusazRvreli past continuous

 da warsuli gangrZobiTi

past continious

ucxo sityvebi;

arawesieri zmnebi;

teqsti- “the burglars’ friend”gv.22;

teqsti – “hands up, I have got burger”

gv.24

teqsti- “teenage party ends in tears” gv. 24 (pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana warsul ganusazRvrel droSi(savarjiSo #2 gv. 17).U

dadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana  warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv. 17).

mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo#4 gv.11 ).

zmnebis warsul formaSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 17). winadadebebis Seqmna warsul gangrZobiT DdroSi (savarjiSo #7 gv.18).

 warsuli ganusazRvrelisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva winadadebeSi( savarjiSo #9 gv. 19).

winadadebebSi while, during da for Casma (savarjiSo #11 gv. 17).  Ppre-intermediate workbook.   

2

 

ganusazRvreli nacvalsaxeli some da any;

much da many gamoyeneba;

something, anyone, nobody, everywhere gamoyeneba

gansxvaveba a few da a little Soris;

a lot of gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti – “my uncle’s a shopkeeper” gv.33

teqsti- “the best shopping street in the world” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

 

winadadebeSi some da any Casma (savarjiSo #3 gv. 23).    

winadadebeSi how much da how many sworad Casma (savarjiSo #4 gv. 23).

winadadebeSi how much, how many da a lot of sworad Casma (savarjiSo #5 gv. 23).

Aartiklebis a, an an the Casma winadadebebSi (savarjiSo #7 gv. 24).

winadadebebSi a an nothing sworad CasmaA(savarjiSo #9 gv. 25).

 arsebiTi saxelebis mravlobiT formaSi gadayvana(savarjiSo #10 gv. 25).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

momavali ganzraxva

Going to da will;

Want/hope to do gamoyeneba;

Enjoy/like to do gamoyeneba;

Looking forward to do gamoyeneba

‘d like to do gamoyeneba;

ucxo sityvebi;

teqsti – “hollywood kids” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi zmnebis Casma infinitive an ing formiT(savarjiSo #2 gv. 28).

swori winadadebis arCeva (savarjiSo #5 gv. 29).

winadadebeSi would like an like  Casma (savarjiSo #6 gv. 29).

winadadebebSi zmnebis swo,ri formis arCeva (savarjiSo #9 gv. 30).

winadadebebSi windebulebis for, at, in, to, with, of Casma(savarjiSo #10.2 gv. 31).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

zedsarTavi saxelis SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxi (comparative and superlative adjective)

ucxo sityvebi;

teqsti – “a tale of tow millioners” gv.50

 (pre-intermediate,

student’s book)

zedsarTavi saxelebis SedarebiT da aRmatebiT xarisxSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 34).

winadadebeSi as  an than gamoyeneba (savarjiSo #6 gv. 35).

winadadebeSi as…..as  an not as……as gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 35).

arsebiTi saxelebis zedsarTav saxelebad gadayvana (savarjiSo #9.1 gv. 36).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #9.2 gv. 36).

mimarTebiTi nacvalsaxelebis (who,that,wich,where) Casma winadadebeSi (savarjiSo #10 gv. 37).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli sruli da warsuli ganusazRvreli

dro

present perfect and past simple

for da since gamoyeba

ucxo sityvebi;

teqsti – “the pop star and the footballer”gv.58

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebis warsul droSi gadayvana(savarjiSo #1 gv. 38).

winadadebebis mtkicebiTsa da uryofiT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #2 gv. 38).

winadadebebis kiTxviT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #3 gv. 39).

SekiTxvebze pasuxis gacema mokle formebiT warsul srul droSi (savarjiSo #4 gv. 39).

zmnebis warsul droSi(past participles) gadayvana(savarjiSo #5 gv. 39).

winadadebebSi for da since Casma(savarjiSo #6 gv. 40).

zmnebis Casma swor droSi-warsuli srul, warsul ganusazRvreli an axlandel ganusazRvrel droSi (savarjiSo #7 gv. 40).

winadadebebSi who, which  an that Casma(savarjiSo #10 gv. 41).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Mmodaluri zmnebi

modal verbs

have to, Should, Must

 

 

ucxo sityvebi;

teqsti – “do I have to act my age” gv 66

teqsti- must I be a slave to mymobile”gv 66

teqsti- “shoul I throw my son out” gv. 66

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi have to, has to da hasto Casma(savarjiSo #2 gv. 43).

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #3 gv. 43)

mokle formiT pasuxebis gacema (savarjiSo #4 gv. 44).

winadadebebSi have toda should swor formaSi Casma (savarjiSo #8 gv. 46).

winadadebebSi must Casma (savarjiSo #9 gv.46).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

pirobiTi winadadebebi

(conditional clauses

What if….. ;

as soon as, when, while, until

ucxo sityvebi;

teqsti _ “Megapolis”gv75

dialogi gv. 77

(pre-intermediate,

student’s book)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

winadadebebSi if da wnen swor formaSi Casma(savarjiSo #5 gv. 44).

Nwinadadebebis awmyo ganusazRvrel droSi an momaval droSi Casma (savarjiSo #4 gv. 44).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

Verb patern

Inpinitives- purpose

ucxo sityvebi;

teqsti _ “don’t look down”gv78

teqsti- into thewild” gv. 82

(pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebSi  zmnis infinitive  an ing  formaSi Casma (savarjiSo #1 gv. 53).

 winadadebeSi swori  formis arCeva(savarjiSo #2 gv. 53).

winadadebebSi swori  drois arCeva(savarjiSo #4 gv.54).

used  to gamoyeneba winadadebeSi (savarjiSo #6 gv. 55).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #10 gv. 56).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

vnebiTi gvari (passive voice)

ucxo sityvebi;

teqsti- “the history of the hamburger”gv88

teqsti-“tobacco”gv91

teqsti gv. “sugar”91

teqsti- “cotton”gv91

(pre-intermediate,

student’s book)

vnebiTi gvaris gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

vnebiTi gvaris gamoyenebiT uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

Ppre-intermediate workbook.

2

Aararealuri pirobiTi winadadeba (conditional sentence type 2);

might

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the  vicar who is ghost buster” gv.98

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebis Sesworeba (savarjiSo #3 gv. 59).

SekiTxvebze mokle pasuxebis gacema (savarjiSo #5 gv. 59).

winadadebebSi vnebiTi gvaris gamoyeneba(savarjiSo #5 gv. 60). Ppre-intermediate workbook.

2

 

awmyo sruli gangrZobiTi dro (the  present perfect continious)

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ lively tom,69,  skates  for tesco” gv106

teqsti-  “life  is a beach” gv.107

teqsti- “f lying for a living” gv.107

 (pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebebSi been an gone Casma (savarjiSo #4 gv. 71).

 winadadebebis awmyo srul droSi gadayvana (savarjiSo #6 gv. 72).

 winadadebebSi zmnebis Casma Sesabamis DdroSi (savarjiSo #7 gv. 73).

zmnebis Casma awmyo an warsul ganusazRvrel droSi; awmyo srul an awmyo gangrZobiT droSi (savarjiSo #8 gv. 73).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

warsuli sruli dro (the past  perfect

ucxo sityvebi;

teqsti- “ one short hot summer” gv110

teqsti-  “the t ale of two  silent brothers” gv.114-115

(pre-intermediate,

student’s book)

warsuli ganusazRrelisa da warsuli sruli drois garCeva winadadebebSi(savarjiSo #3 gv. 77).

kavSiris gamoyeneba winadadebeSi

(savarjiSo #4 gv. 77).

Say  or tell gamoyeneba winadadebebSi(savarjiSo #7 gv. 79).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Ddamxmare zmnebi ( Auxiliary verbs) do, be, have

ucxo sityvebi;

teqsti- “the times, symbol of traditional and ” gv9

teqsti-  “wonders of the ” gv.10-11

(intermediate,

student’s book

srulmniSvnelobiani da damxmare zmnebis(have, be an  do) Casma winadadebeSi (savarjiSo #2 gv. 5).

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #3 gv.6).

mocemuli  sityvebisagan   kiTxviTi  winadadebebis Sedgena savarjiSo #5 gv. 6).

winadadebeSi have an havegot Casma (savarjiSo #7 gv. 8).

 winadadebeSi windebule bis Casma: of,  about, to, in, with, for,  on (savarjiSo #10 gv. 10).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Aawmyo ganusazRvreli da awmyo gangrZobiTi dro present simple and  continuous;

vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvreli dro

the present simle passive

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “the the happiest person in Britain ” gv16

teqsti-  “sister Wendy TV star ” gv.20.21

teqsti –“my  aunt Emily”23

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #7 gv. 14).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #9 gv. 15).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi an Aawmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #10 gv. 15).

winadadebeSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #13.2 gv. 16).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli ganusazRvreli da warsuli gangrZobiTi past continuous past continuous;

vnebiTi gvaris namyo ganusazRvreli dro the  past simle passive

ucxo sityvebi;

teqsti- “the writer ” gv.30

teqsti- “the painter” gv.31

teqsti –“the musician”31

teqsti- “the  holidays thatwasn’t”gv.33

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi warsuli ganusazRvreli droisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #3 gv. 18).

 winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris namyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #11 gv. 21.)

winadadebeSi  while, during da for Casma (savarjiSo #12 gv. 22).

winadadebeSi in, at, on windebulebis Casma (savarjiSo #14 gv. 23).

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Can, have to, allowed to, must, should.

ucxo sityvebi;

teqsti- “A world  guide to good manners ” gv.40-41

dialogi-  gv. 44

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi have to Casma Sesabamis formaSi (savarjiSo #2 gv. 24.)

winadadebebSi  can, could  da be  able to Casma (savarjiSo #5.1 gv. 26.)

winadadebebSi could, couldn’t  da manage  to Casma (savarjiSo #5.2 gv. 26.)

winadadebebSi  must da have to swor formaSi Casma (savarjiSo #6 gv. 27.)

 

winadadebebSi should gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 27.)

winadadebebSi swori zmnis formisamocnoba (savarjiSo #8 gv. 28)

 

2

 

Future forms

goin  to and will

awmyo gangrZobiTi dro

present continious

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “A penguin joke”- gv. 45 

dialogis Sedgena  gv.46

dialogi- 48

teqsti- “if ts’s Tuesday we mu st  be in Munich”gv.52-53

 (intermediate,

student’s book

winadadebebSi goin  to da will

Casma swor formaSi (savarjiSo #1 gv. 30.)

winadadebebSi will da won’t

Casma swor formaSi (savarjiSo #3 gv. 31.)

winadadebebSi  mocemuli zmnebis

Casma (savarjiSo #5 gv. 32.)

winadadebebSi  somebody, nobody, anybody, everybodyCasma

(savarjiSo #7 gv. 33.)

winadadebebSi in,  an, at, on windebulebis   Casma (savarjiSo #9 gv. 35.)

 

2

 

Question with like

SekiTxvebi like-iT

Verb pat terns

zmnis formebi

want to do

enjoying  meeting

 

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

 kiTxviTi winadadebebis Seqmna like-is gamoyenebiT. (savarjiSo #1.1 gv. 36.).

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna wat........like? da do……like?-is gamoyenebiT. (savarjiSo #2.1 gv. 35).

winadadebebSi like da as

Casma formaSi (savarjiSo #3 gv. 38)

 winadadebebSi who, that, wich, where, whose da that nacvalsaxelebis Cama (savarjiSo #2.1 gv. 35).

 

 

2

 

Aawmyo sruli dro

Present per fect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

vnebiTi gvaris awmyo sruli dro

the present perfec passive

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

winadadebeSi been da gone Casma winadadebebSi (savarjiSo #4 gv. 44).

winadebebSi zmnebis Sesabamis  aqtiur an pasiuri droSi Casma (savarjiSo #9 gv. 45)

winadadebeSi with, for, between, on, to, out of,  in, of, about Casma(savarjiSo #13 gv. 47)

2

 

pirobiTi winadadeba

conditional

realuri pirobiTi winadadeba

Conditional sentences type I

Aararealuri pirobiTi winadadebaA

Conditional sentences type I

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  will da woul gamoyenebT- gv.79

teqsti- “ Who wants to be a millioner” gv.80-81

 werili - gv. 84

 (intermediate,

student’s book

Mmocemuli winadadebebidan  Aararealuri pirobiTi winadadebaASeqmna (savarjiSo #5 gv. 49)

zmnebis  Casma  realuri pirobiT winadadebis formaSi an

ararealur pirobiT winadadebis formaSiA (savarjiSo #6 gv. 50)

winadadebeSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #7 gv. 50)

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Might, could, Can

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Susie’s problem  page” gv.86-87

dialogi- gv.89

teqsti -  “The man who planted trees”gv.92-93

teqsti- “A  person”gv.94

teqsti – “A place”-Ggv.94

 (intermediate,

student’s book

awmyo gangrZobiTi droi gamoyeneba mocemul winadadebeSi (savarjiSo #3 gv. 555)

mocemul winadadebebSi modaluri zmnebis Casma (savarjiSo #5 gv. 56).

Sesabamis winadadebeSi for, at, about, with, to, in, of da from Casma (savarjiSo #10 gv. 56)

2

 

awmyo  sruli gangrZobiTi dro

the present perfect continuous tense

awmyo  sruli dro

the present perfect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

ucxo sityvebi;

teqsti- “ young vicar passes driving test after 0632 lessons over 17 yaers” gv.96-97

teqsti -   death cigararettes? You  must be joking”-gv.100-101

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma  awmyo  srul gangrZobiT droSi an awmyo  srul droSi (savarjiSo #1 gv. 60)

winadadebeSi zmnebis Casma Sesabamis droSi( savarjiSo #4 gv. 62)

winadadebeSi windebulebis Casma (savarjiSo #7 gv. 65)

 

2

 

iribi kiTxvebi

indirect question

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the tramp” gv. 107

dialogi – gv.109

teqsti -   why do women live longer”-gv.112

teqsti – what man-made things on earth can be seen from space”-gv.112

teqsti- wat is the world’s biggest office”-gv.112

 (intermediate,

student’s book

winadadebebis dasruleba (savarjiSo #3 gv.67)

sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #4 gv. 67)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv. 69)

kiTxviT winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba(savarjiSo #7 gv. 70)

mocemuli sityvebis Casma winadadebeSi (savarjiSo #13 gv. 72)

2

iribi Tqma

Indirect speech

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the marriage proposal” gv.116

dialogi – gv.117

teqsti -   Amarriage made in hell”-gv.118

teqsti – David copperfield”-gv.121

(intermediate,

student’s book

winadadebebis irib TqmaSi gadayvava (savarjiSo #3.1 gv. 74)

kiTxviTi winadadebebis (savarjiSo #3.2 gv. 74)

gadayvana irib TqmaSi

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma irib TqmaSi (savarjiSo #5 gv.74).

winadadebebSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #8.2 gv.74).

 

 

 


Читать далее

ბიზნესის სამართალი

ბიზნესის სამართალი

კურსის თემატიკა

თემა 1. საქართველოს კონსტიტუცია

კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს მთავრობა. სასამართლო ხელისუფლება. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი. სახელმწიფოს თავდაცვა.

 

თემა 2. სამართლის არსი

სამართლის ცნება; სამართლის ნორმის ცნება და სახეები; სამართლის და კანონის ანალოგია;  ნორმის კოლიზია; ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი; ნორმატიული აქტების იერარქია; სამართლებრივი ურთიერთობა; სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ობიექტი და შინაარსი; სამოქალაქო სამართალწარმოება.

 

თემა 3. იურიდიული პირი და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები

იურიდიული პირის ცნება და კლასიფიკაცია; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები; სამეწარმეო იურიდიული პირები; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; სააქციო საზოგადოება; სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; კომანდიტური საზოგადოება; კოოპერატივი; ინდივიდუალური მეწარმე.

 

თემა 4. სანივთო სამართალი

ქონება; მოძრავი და უძრავი ნივთების ცნება; არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე;  საკუთრება (სარგებლობა, მფლობელობა, განკარგვა); აღნაგობა; უზურფრუქტი; სერვიტუტი; იპოთეკა; გირავნობა; პირგასამტეხლო; ბე; მოვალის გარანტია.

 

თემა 5. ვალდებულებითი სამართლის არსი, სახელშეკრულებო სამართალი

ვალდებულებათა წარმოშობისა და შეწყვეტის საფუძვლები; სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ვალდებულებები; ვალდებულების შესრულება ; ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგები; ფულადი ვალდებულებები და მათი დარღვევა; ხელშეკრულება; ოფერტა და აქცეპტი; ხელშეკრულების დადება, შეცვლა და შეწყვეტა; ხელშეკრულების ბათილობის საფუძვლები;

ლიტერატურა:

 

თემა 6. ხელშეკრულებათა ცალკეული სახეები

ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა, ლიზინგი, ფრენშაიზინგი, სესხი, საბანკო კრედიტი, დაზღვევა, შუამავლობა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა და საბანკო გარანტი;

ლიტერატურა:

 

თემა 7.შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება

 შრომითი ურთიერთობა და სუბიექტები; გამოსაცდელი ვადა; შრომითი ხელშეკრულების დადება; მივლინება; შრომის შინაგანაწესი; სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო; შვებულება; შრომის ანაზღაურება; შრომითი ურთიერთობების შეჩერება; შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა; შრომითი დავა; გაფიცვა და ლოკაუტი;

თემა 8. საწარმოთა გადახდისუუნარობა და გაკოტრება

განცხადება გადახდისუუნარობის შესახებ; სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღება; მეურვე; კრედიტორთა კრება; კრედიტორთა მოთხოვნების შემოწმება; მომრიგებელი საბჭო; გაკოტრება; გაკოტრების მმართველი; აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები; კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგითობა; გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულება.

 

ბიზნესის სამართალი

კურსის თემატიკა

თემა 1. საქართველოს კონსტიტუცია

კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს მთავრობა. სასამართლო ხელისუფლება. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი. სახელმწიფოს თავდაცვა.

 

თემა 2. სამართლის არსი

სამართლის ცნება; სამართლის ნორმის ცნება და სახეები; სამართლის და კანონის ანალოგია;  ნორმის კოლიზია; ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი; ნორმატიული აქტების იერარქია; სამართლებრივი ურთიერთობა; სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ობიექტი და შინაარსი; სამოქალაქო სამართალწარმოება.

 

თემა 3. იურიდიული პირი და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები

იურიდიული პირის ცნება და კლასიფიკაცია; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები; სამეწარმეო იურიდიული პირები; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; სააქციო საზოგადოება; სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; კომანდიტური საზოგადოება; კოოპერატივი; ინდივიდუალური მეწარმე.

 

თემა 4. სანივთო სამართალი

ქონება; მოძრავი და უძრავი ნივთების ცნება; არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე;  საკუთრება (სარგებლობა, მფლობელობა, განკარგვა); აღნაგობა; უზურფრუქტი; სერვიტუტი; იპოთეკა; გირავნობა; პირგასამტეხლო; ბე; მოვალის გარანტია.

 

თემა 5. ვალდებულებითი სამართლის არსი, სახელშეკრულებო სამართალი

ვალდებულებათა წარმოშობისა და შეწყვეტის საფუძვლები; სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ვალდებულებები; ვალდებულების შესრულება ; ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგები; ფულადი ვალდებულებები და მათი დარღვევა; ხელშეკრულება; ოფერტა და აქცეპტი; ხელშეკრულების დადება, შეცვლა და შეწყვეტა; ხელშეკრულების ბათილობის საფუძვლები;

ლიტერატურა:

 

თემა 6. ხელშეკრულებათა ცალკეული სახეები

ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა, ლიზინგი, ფრენშაიზინგი, სესხი, საბანკო კრედიტი, დაზღვევა, შუამავლობა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა და საბანკო გარანტი;

ლიტერატურა:

 

თემა 7.შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება

 შრომითი ურთიერთობა და სუბიექტები; გამოსაცდელი ვადა; შრომითი ხელშეკრულების დადება; მივლინება; შრომის შინაგანაწესი; სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო; შვებულება; შრომის ანაზღაურება; შრომითი ურთიერთობების შეჩერება; შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა; შრომითი დავა; გაფიცვა და ლოკაუტი;

თემა 8. საწარმოთა გადახდისუუნარობა და გაკოტრება

განცხადება გადახდისუუნარობის შესახებ; სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღება; მეურვე; კრედიტორთა კრება; კრედიტორთა მოთხოვნების შემოწმება; მომრიგებელი საბჭო; გაკოტრება; გაკოტრების მმართველი; აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები; კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგითობა; გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულება.

ინგლისური ენა

კურსის თემატიკა

sT/hours

garamatika

Grammar

Leqsika, kiTxva

vocabulary, reading

praqtikuli

convers practice

1

alfaviti;

Ria da daxuri marcvali

        -

-

1

asoTa SeTanxmebebi;

piris nacvalsaxelebi

Personal pronouns

(I, you, it, we, you, they);

to be zmna (am, is, are)

ucxo sityvebi; dialogi- gv.6. gv.12

teqsti-where are you from gv.16

(bigginer, student's book)      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #1 gv.5).      

winadadebebis gadaTargna qarulad(savarjiSo #1 gv.5).      

arsebiTi saxelebis mravlobiT ricxvSi gadayvana(savarjiSo #12 gv.9).

dialogSi I, you, my, your Cama (savarjiSo #7 gv.13).           

3

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi

possesive pronouns; transkripciis niSnebi;gansazRvruli (the) da ganusazRvreli artikili (a,an)

definite and indefinite artiles

ucxo sityvebi; 

teqsti –A pop group gv. 22

(bigginer, student's book)      

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #5 gv.16).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #6 gv. 16). 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.17).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #10 gv.17).      

(biginer workbook)   

3

 

arsebiTi saxelebis ricxvi

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“This is Sally Milton” gv.24

teqsti –“This is David Arnot and his family” gv.27

teqsti-“my best friend” gv. 28

 (beginner, student's book)      

 

s an ‘s Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #5 gv23);

winadadebebSi kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #7 gv23);

has da have Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #13 gv24);

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.24).      

(beginner workbook)   

3

 

kuTvnilebiTi brunvis  gamoyeneba;

  zmna qona, yola 

 verbhave/ has

ucxo sityvebi;

teqsti –“Gordon Wilson from Aberdeen”gv.34

(beginner, student's book)      

 

winadadebebis Sedgena I, you, they (savarjiSo #2 gv.27). 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.28).      

kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.28).      

winadadebebSi is, are da do Casma Sesabamis winadadebebSi(savarjiSo #9 gv.29).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #12 gv.29).      

(beginner workbook)

3

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“Katya is 25. She is an artist”gv..44

(beginner, student's book

winadadebebis Sedgena he, she, it (savarjiSo #4 gv.33). 

winadadebebSi  usually, sometimes, never gamoyeneba

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.34).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena(savarjiSo #10 gv.34) (beginner workbook)      

 

 

3

 

Ppiris nacvalsaxelebi obeqtur brunvaSi (me, you, her, him,it, us,you them)personal pronouns in the objective case. CvenebiTi nacvalsaxelebi that/this

ucxo sityvebi;

dialogi- gv.49

teqsti- “A post card from Dublin”gv.53 (beginner, student's book)      

winadadebebSi Sesabamisi nacvalsaxelebis SerCeva (savarjiSo #2 gv.38)

winadadebebSi piris nacvalsaxelebis Casma obieqtur brunvaSi (savarjiSo #3 gv.38)

sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.39).

 winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.41).      

(beginner workbook)    

3

 

windebulebi on, in, under, next to;

There is/there are. ganusazRvreli nacvalsaxeli any.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “How to have a good time in Sydney” gv.62 (beginner, student's book)      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv. 45). 

thre is da there are gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo # gv. 45). 

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).      

(beginner workbook)    

2

 

to be zmnis warsuli forma (was were); arawesiri zmnebi

arawesiri zmnebi

irregular verbs

went, bought, took

ucxo sityvebi;

teqsti – “we are millionaires” gv.69 (beginner, student's book)      

to be zmnis warsuli formis gamoyenebiT dadebiTi da uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9 gv.52).      

was, were, wasn’t, weren’t Casma Sesabamis winadadebebSi

(savarjiSo #10 gv.52).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).

 (beginner workbook)    

2

 

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

wesieri da arawesiri zmnebi

regular and irregular verbs

ucxo sityvebi;

teqsti – “holidays” gv.77 (beginner, student's book)      

mocemuli zmnebis winadadebebSi Casma warsuli ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv.56).      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #10 gv.59).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #12 gv.59).  winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

modaluri zmna can

modal verb can

 

ucxo sityvebi;

teqsti “The internet” gv.84,85

(beginner, student's book)      

 

mocemuli sityvebisagan winadadebebismodaluri zmnis can gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.63).   

SekiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv.63).   winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #11 gv.65).

 (beginner workbook)  

2

 

sxvaoba want, like da would like Soris

ucxo sityvebi;

teqsti- “Burger Queen” gv.94 (beginner, student's book)      

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #1 gv.67).

kiTxviTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #2 gv.67).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

 

awmyo gangrZobiTi dro.

the present continuous tense

ucxo sityvebi;

teqsti-“Isabel”gv.100

teqsti-“Leo”gv.100

teqsti-“Mark”gv.100

teqsti-“Becca”gv.100

teqsti-“To Australia and back in a Mini” gv.108-109

(biginner, studen t's book).

mocemuli sityvebisagan mtkicebiTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.72).

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #5 gv.74).

 am, is, are, do da does Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #6 gv.74).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #8 gv.74). (beginner workbook)

2

 

 

To be zmna

Verb to be

To be zmnis kiTxviTi da uaryofiTi formebi

kuTvnileba ‘s

Poseessive ‘s

ucxo sityvebi;

teqsti-introducing yourself gv.9

teqsti – Patrick      Binchey gv.14

teqsti- A letter from America gv.17

(elementary, students book)

dialogSi am/is/are Casma (savarjiSo #1 gv. 5).    

Mmokle  formebis gamoyeneba (savarjiSo #5 gv. 6).    

winadadebeSi myda an your Casma     

(savarjiSo #6 gv. 7).    

winadadebeSi  his an her an Casma     

(savarjiSo #7 gv. 7).    

Mmocemuli winadadebebis gadayvana kiTxviT formaSi

‘s gamoyeba winadadebeSi (savarjiSo #9 gv. 12).

arsebeTi saxelebis mravlobiT ricxvSidayvana (savarjiSo #12 gv. 13).      

2

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “Alison  Hauser” gv. 20

teqsti- Bob Nelson” gv.20

teqsti-“Seumas McSporran” gv.25

 

(elementary. students book)

mocemuli sityvebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #2 gv. 16).      

 mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.17).      

dos, is an has Casma winadadebebSi (savarjiSo #6 gv. 17).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #7.2 gv. 18). 

uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #8.1 gv.18).

 winadadebebSi Sesabamis nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #12.2 gv. 20).              

2

Zmnizeda

adverbs

windebulebi

preposition

on,at,in

ucxo sityvebi;

teqsti-“Al Wheeler” gv. 32

teqsti-“Manuela Da Silva” gv32

teqsti-“Toshi Suzuki” gv.33

(elementary, students book)

mocemuli zmnebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #1 gv. 21).      

 Am, is, are, do, does Casma winadadebeSi (savarjiSo #4 gv. 23).      

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv. 23)

windebulebis in,on,at Casma winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 24)

 

 

2

 

CvenebiTi nacvalsaxelebi

demostrative pronouns

this, that, these, those

ganusazRvreli nacvalsaxeli

indefinite pronouns

some/any

ucxo sityvebi;

teqsti-‘The lady  who lives on a plane”gv.41 (elementary, student's book)

winadadebebSi some, any, a  an an Casma (savarjiSo #5 gv. 28)

this,these, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #7 gv. 29)

that, those, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 29)

and,  so, but, because CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #11 gv. 31)

2

 

adgilis windebulebi preposition of the place

in front of, behind, between, above

modalurizmna

modal verb

can/could

ucxo sityvebi;

teqsti”-the new Mozart” gv.48,

teqsti-“Little Miss Picasso” gv.49 (elementary, student's book)

winadadebebSi am, is ,are, an was, were Casma (savarjiSo #8 gv. 29)

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5.2 gv. 34). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebaSi  (savarjiSo #7 gv. 35). 

 windebulebis by, with, of, in, on, at, to Casma winadadebebSi (savarjiSo #8 gv. 35). 

2

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

windebulebi

prepositions

about, until

 

ucxo sityvebi;

teqsti-“Mattie Smith” gv.52

teqsti-“George washington” gv57

teqsti-“ Margaret Thatcher” gv.57 (elementary, student's book)

 

dialogSi had, did, was an were, Casma (savarjiSo #3 gv.38). 

zmnebis Casma mtkicebiT  formaSi (savarjiSo #5 gv.38) 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.38)

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8.2 gv. 40). 

windebulebis   about,  after, for, in, to, over, with, at Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.40). 

2

-

ucxo sityvebi;

teqsti- “Jeans” gv.62

teqsti-“Television”

gv.62

teqsti- “Aspirin” gv.62

teqsti- “Jeans gv.62

teqsti- “love on  the internet”gv.64

teqsti- “Love in a bottle” gv.64

(elementary, student's book)

winadadebebis gadayvana uaryofiT formaSi warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #2 gv.42). 

winadadebeSi ago gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.43). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8 gv. 45). 

kiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #12.2 gv. 46). 

 

2

 

Tvladi da uTvaldi arsebiTi saxelebi

count and uncount nouns; windebulebi

prepositions

by, with

how much da how many-is gamoyeneba

ucxo sityvebi;

dialogi-gv.67

teqsti- “Food around  the world” gv.71

(elementary, student's book)

winadadebebSi a, an an some Casma

(savarjiSo #2 gv.48). 

Like  da would like-iTwinadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv.50). 

 Some da any Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #7 gv.50).

 how much da  how many –is gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.51).

 mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9.2 gv.52)

 

2

 

 

zedsarTav saxelTa SedarebiTi xarisxi dadebiTi, SedarebiTi da aRmatebiTi

degrees of comparation of adjectives

posive, coparative and superlative

Have got-is gamoyeneba.

ucxo sityvebi;

teqsti- “ New  orleans” gv.78

teqsti-“Yienna”gv.79

teqsti“Liverpool

gv.79

(elementary, student's book

zedsarTavi saxelebis gadayvana SerdarebiT xarisxSi (savarjiSo #1 gv.54)

SedarebiT xarisxSi more an –er gamoyeneba (savarjiSo #2 gv.54)

dialogSi do, does, have da has gamoyeneba (savarjiSo #4 gv.55)

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #9.2 gv.52)

zedsarTavi saxelebis gadayvana SedarebiT da aRmatebi xarisxSi (savarjiSo #7 gv.56)

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.56)

 

2

 

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi/posseive pronouns(mine,yours, hers)

        awmyo gangrZobiTi dro.

the present continious tense

ucxo sityvebi;

dialogi gv.89

 (elementary, student's book)

kiTxvebze  pasuxi gacema (savarjiSo #3 gv.59)

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.60)

awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva da Sesabamisi zmnis formis Casma (savarjiSo #6 gv.61)

winadadebebSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #11 gv.63)

2

 

going to;

infinitive of purpose

 ucxo sityvebi;

dialogi gv.92;

 (elementary, student's book)

kiTxviTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #2 gv.65)

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #4 gv.67)

am,is, are, do, does, did Csma Sesabamis  winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.68)

 

2

 

 

zedsarTavi saxeli da zmnizeda

adjectives and  adverbs 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Train journey” gv.103

teqsti-“The tale of horribly good bertha”gv.104

 (elementary, student's book

sityvebis Casma Sesabamis winadadebebaSi (savarjiSo #4 gv.72)

 winadadebebSi zedsarTavis an zmnizedis gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.74)

mocemuli zedsarTavi saxelebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.74)

 

2

 

awmyo sruli dro

present perfect tense;

ever, never; yet, just gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti- “ how to live  to be 100”

teqsti-“Joyce bews”gv.110

teqsti-“Tommy Harrison”gv.110

teqsti-“Alice Patterson-Smythe”

gv.111

(elementary, student's book

SekiTxvaze mokle formiT pasuxis gacema awmyo sruli droSi (savarjiSo #9 gv.74)

ago da lastweek gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #4 gv.78)

yet da just gamoyeneba kiTxviT da mtkicebiT formebSi (savarjiSo #6 gv.78)

mocemuli zmnizedebidan drois Sesabamisi zmnizdis arCeva(savarjiSo #7 gv.78)

been da gone Casma Sesabamis winadadebebSi savarjiSo #8.1 gv.79)

 

2

 

Ddroebi: 

axlandeli ganusazRveli; 

warsuli ganusazRveli;

momavali ganusazRveli; kiTxviTi sityvebi who, why, how much, when, wich, whose.

ucxo sityvebi;

teqsti – “people the great communicator” Ggv.11

(pre-intermediate,

student’s book)

 

droebis garCeva ( savarjiSo #1 gv. 5)zmnis swori formis arCeva (savarjiSo #2  gv. 6). winadadebaSi Secdomebis gasworeba( savarjiSo #3 gv. 6) kiTxviTi winadadebebis Seqmna do/dos/did(savarjiSo #5, gv. 6).  sityvebis dalageba winadadebebis Sesaqmnelad (savarjiSo #7  gv. 7) Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Aaxlandeli droebi:

Aaxlandeli ganusazRvreli (pesent simple) da axlandeli gangrZobiTi (present continious); have/have got

ucxo sityvebi;

teqsti- “living in the USA” gv. 18

(pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #1 gv. 10). UdadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #2 gv. 10); mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo #3 gv.11 ); swori formis arCeva- axlandeli ganusazRvrelisa da axlandeli gangrZobiTi drois garCeva( savarjiSo #7 gv. 12) Ppre-intermediate workbook..

2

 

warsuli droebi:

warsuli ganusazRvreli past continuous

 da warsuli gangrZobiTi

past continious

ucxo sityvebi;

arawesieri zmnebi;

teqsti- “the burglars’ friend”gv.22;

teqsti – “hands up, I have got burger”

gv.24

teqsti- “teenage party ends in tears” gv. 24 (pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana warsul ganusazRvrel droSi(savarjiSo #2 gv. 17).U

dadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana  warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv. 17).

mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo#4 gv.11 ).

zmnebis warsul formaSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 17). winadadebebis Seqmna warsul gangrZobiT DdroSi (savarjiSo #7 gv.18).

 warsuli ganusazRvrelisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva winadadebeSi( savarjiSo #9 gv. 19).

winadadebebSiwhile, during da for Casma (savarjiSo #11 gv. 17).  Ppre-intermediate workbook.   

2

 

ganusazRvreli nacvalsaxeli some da any;

much da many gamoyeneba;

something, anyone, nobody, everywhere gamoyeneba

gansxvaveba a few da a little Soris;

a lot of gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti – “my uncle’s a shopkeeper” gv.33

teqsti- “the best shopping street in the world” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

 

winadadebeSi some da any Casma (savarjiSo #3 gv. 23).    

winadadebeSi how much da how many sworad Casma (savarjiSo #4 gv. 23).

winadadebeSi how much, how many da a lot of sworad Casma (savarjiSo #5 gv. 23).

Aartiklebis a, an an the Casma winadadebebSi (savarjiSo #7 gv. 24).

winadadebebSi a an nothing sworad CasmaA(savarjiSo #9 gv. 25).

 arsebiTi saxelebis mravlobiT formaSi gadayvana(savarjiSo #10 gv. 25).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

momavali ganzraxva

Going to da will;

Want/hope to do gamoyeneba;

Enjoy/like to do gamoyeneba;

Looking forward to do gamoyeneba

‘d like to do gamoyeneba;

ucxo sityvebi;

teqsti – “hollywood kids” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi zmnebis Casma infinitive an ing formiT(savarjiSo #2 gv. 28).

swori winadadebis arCeva (savarjiSo #5 gv. 29).

winadadebeSi would like an like  Casma (savarjiSo #6 gv. 29).

winadadebebSi zmnebis swo,ri formis arCeva (savarjiSo #9 gv. 30).

winadadebebSi windebulebis for, at, in, to, with, of Casma(savarjiSo #10.2 gv. 31).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

zedsarTavi saxelis SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxi (comparative and superlative adjective)

ucxo sityvebi;

teqsti – “a tale of tow millioners” gv.50

 (pre-intermediate,

student’s book)

zedsarTavi saxelebis SedarebiT da aRmatebiT xarisxSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 34).

winadadebeSi as  an than gamoyeneba (savarjiSo #6 gv. 35).

winadadebeSi as…..as  an not as……as gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 35).

arsebiTi saxelebis zedsarTav saxelebad gadayvana (savarjiSo #9.1 gv. 36).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #9.2 gv. 36).

mimarTebiTi nacvalsaxelebis (who,that,wich,where) Casma winadadebeSi (savarjiSo #10 gv. 37).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli sruli da warsuli ganusazRvreli

dro

present perfect and past simple

for da since gamoyeba

ucxo sityvebi;

teqsti – “the pop star and the footballer”gv.58

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebis warsul droSi gadayvana(savarjiSo #1 gv. 38).

winadadebebis mtkicebiTsa da uryofiT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #2 gv. 38).

winadadebebis kiTxviT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #3 gv. 39).

SekiTxvebze pasuxis gacema mokle formebiT warsul srul droSi (savarjiSo #4 gv. 39).

zmnebis warsul droSi(past participles) gadayvana(savarjiSo #5 gv. 39).

winadadebebSi for da since Casma(savarjiSo #6 gv. 40).

zmnebis Casma swor droSi-warsuli srul, warsul ganusazRvreli an axlandel ganusazRvrel droSi (savarjiSo #7 gv. 40).

winadadebebSi who, which  an that Casma(savarjiSo #10 gv. 41).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Mmodaluri zmnebi

modal verbs

have to, Should, Must

 

 

ucxo sityvebi;

teqsti – “do I have to act my age” gv 66

teqsti- must I be a slave to mymobile”gv 66

teqsti- “shoul I throw my son out” gv. 66

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi have to, has to da hasto Casma(savarjiSo #2 gv. 43).

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #3 gv. 43)

mokle formiT pasuxebis gacema (savarjiSo #4 gv. 44).

winadadebebSi have toda should swor formaSi Casma (savarjiSo #8 gv. 46).

winadadebebSi must Casma (savarjiSo #9 gv.46).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

pirobiTi winadadebebi

(conditional clauses

What if….. ;

as soon as, when, while, until

ucxo sityvebi;

teqsti _ “Megapolis”gv75

dialogi gv. 77

(pre-intermediate,

student’s book)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

winadadebebSi if da wnen swor formaSi Casma(savarjiSo #5 gv. 44).

Nwinadadebebis awmyo ganusazRvrel droSi an momaval droSi Casma (savarjiSo #4 gv. 44).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

Verb patern

Inpinitives- purpose

ucxo sityvebi;

teqsti _ “don’t look down”gv78

teqsti- into thewild” gv. 82

(pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebSi  zmnis infinitive  an ing  formaSi Casma (savarjiSo #1 gv. 53).

 winadadebeSi swori  formis arCeva(savarjiSo #2 gv. 53).

winadadebebSi swori  drois arCeva(savarjiSo #4 gv.54).

used  to gamoyeneba winadadebeSi (savarjiSo #6 gv. 55).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #10 gv. 56).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

vnebiTi gvari (passive voice)

ucxo sityvebi;

teqsti- “the history of the hamburger”gv88

teqsti-“tobacco”gv91

teqsti gv. “sugar”91

teqsti- “cotton”gv91

(pre-intermediate,

student’s book)

vnebiTi gvaris gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

vnebiTi gvaris gamoyenebiT uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

Ppre-intermediate workbook.

2

Aararealuri pirobiTi winadadeba (conditional sentence type 2);

might

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the  vicar who is ghost buster” gv.98

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebis Sesworeba (savarjiSo #3 gv. 59).

SekiTxvebze mokle pasuxebis gacema (savarjiSo #5 gv. 59).

winadadebebSi vnebiTi gvaris gamoyeneba(savarjiSo #5 gv. 60). Ppre-intermediate workbook.

2

 

awmyo sruli gangrZobiTi dro (the  present perfect continious)

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ lively tom,69,  skates  for tesco” gv106

teqsti-  “life  is a beach” gv.107

teqsti- “f lying for a living” gv.107

 (pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebebSi been an gone Casma (savarjiSo #4 gv. 71).

 winadadebebis awmyo srul droSi gadayvana (savarjiSo #6 gv. 72).

 winadadebebSi zmnebis Casma Sesabamis DdroSi (savarjiSo #7 gv. 73).

zmnebis Casma awmyo an warsul ganusazRvrel droSi; awmyo srul an awmyo gangrZobiT droSi (savarjiSo #8 gv. 73).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

warsuli sruli dro (the past  perfect

ucxo sityvebi;

teqsti- “ one short hot summer” gv110

teqsti-  “the t ale of two  silent brothers” gv.114-115

(pre-intermediate,

student’s book)

warsuli ganusazRrelisa da warsuli sruli drois garCeva winadadebebSi(savarjiSo #3 gv. 77).

kavSiris gamoyeneba winadadebeSi

(savarjiSo #4 gv. 77).

Say  or tell gamoyeneba winadadebebSi(savarjiSo #7 gv. 79).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Ddamxmare zmnebi ( Auxiliary verbs) do, be, have

ucxo sityvebi;

teqsti- “the times, symbol of traditional and ” gv9

teqsti-  “wonders of the ” gv.10-11

(intermediate,

student’s book

srulmniSvnelobiani da damxmare zmnebis(have, be an  do) Casma winadadebeSi (savarjiSo #2 gv. 5).

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #3 gv.6).

mocemuli  sityvebisagan   kiTxviTi  winadadebebis Sedgena savarjiSo #5 gv. 6).

winadadebeSi have an havegot Casma (savarjiSo #7 gv. 8).

 winadadebeSi windebule bis Casma: of,  about, to, in, with, for,  on (savarjiSo #10 gv. 10).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Aawmyo ganusazRvreli da awmyo gangrZobiTi dro present simple and  continuous;

vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvreli dro

the present simle passive

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “the the happiest person in Britain ” gv16

teqsti-  “sister Wendy TV star ” gv.20.21

teqsti –“my  aunt Emily”23

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #7 gv. 14).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #9 gv. 15).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi an Aawmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #10 gv. 15).

winadadebeSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #13.2 gv. 16).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli ganusazRvreli da warsuli gangrZobiTi past continuous past continuous;

vnebiTi gvaris namyo ganusazRvreli dro the  past simle passive

ucxo sityvebi;

teqsti- “the writer ” gv.30

teqsti- “the painter” gv.31

teqsti –“the musician”31

teqsti- “the  holidays thatwasn’t”gv.33

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi warsuli ganusazRvreli droisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #3 gv. 18).

 winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris namyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #11 gv. 21.)

winadadebeSi  while, during da for Casma (savarjiSo #12 gv. 22).

winadadebeSi in, at, on windebulebis Casma (savarjiSo #14 gv. 23).

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Can, have to, allowed to, must, should.

ucxo sityvebi;

teqsti- “A world  guide to good manners ” gv.40-41

dialogi-  gv. 44

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi have to Casma Sesabamis formaSi (savarjiSo #2 gv. 24.)

winadadebebSi  can, could  da be  able to Casma (savarjiSo #5.1 gv. 26.)

winadadebebSi could, couldn’t  da manage  to Casma (savarjiSo #5.2 gv. 26.)

winadadebebSi  must da have to swor formaSi Casma (savarjiSo #6 gv. 27.)

 

winadadebebSi should gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 27.)

winadadebebSi swori zmnis formisamocnoba (savarjiSo #8 gv. 28)

 

2

 

Future forms

goin  to and will

awmyo gangrZobiTi dro

present continious

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “A penguin joke”- gv. 45 

dialogis Sedgena  gv.46

dialogi- 48

teqsti- “if ts’s Tuesday we mu st  be in Munich”gv.52-53

 (intermediate,

student’s book

winadadebebSi goin  to da will

Casma swor formaSi (savarjiSo #1 gv. 30.)

winadadebebSi will da won’t

Casma swor formaSi (savarjiSo #3 gv. 31.)

winadadebebSi  mocemuli zmnebis

Casma (savarjiSo #5 gv. 32.)

winadadebebSi  somebody, nobody, anybody, everybodyCasma

(savarjiSo #7 gv. 33.)

winadadebebSi in,  an, at, on windebulebis   Casma (savarjiSo #9 gv. 35.)

 

2

 

Question with like

SekiTxvebi like-iT

Verb pat terns

zmnis formebi

want to do

enjoying  meeting

 

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

 kiTxviTi winadadebebis Seqmna like-is gamoyenebiT. (savarjiSo #1.1 gv. 36.).

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna wat........like? da do……like?-is gamoyenebiT. (savarjiSo #2.1 gv. 35).

winadadebebSi like da as

Casma formaSi (savarjiSo #3 gv. 38)

 winadadebebSi who, that, wich, where, whose da that nacvalsaxelebis Cama (savarjiSo #2.1 gv. 35).

 

 

2

 

Aawmyo sruli dro

Present per fect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

vnebiTi gvaris awmyo sruli dro

the present perfec passive

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

winadadebeSi been da gone Casma winadadebebSi (savarjiSo #4 gv. 44).

winadebebSi zmnebis Sesabamis  aqtiur an pasiuri droSi Casma (savarjiSo #9 gv. 45)

winadadebeSi with, for, between, on, to, out of,  in, of, about Casma(savarjiSo #13 gv. 47)

2

 

pirobiTi winadadeba

conditional

realuri pirobiTi winadadeba

Conditional sentences type I

Aararealuri pirobiTi winadadebaA

Conditional sentences type I

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  will da woul gamoyenebT- gv.79

teqsti- “ Who wants to be a millioner” gv.80-81

 werili - gv. 84

 (intermediate,

student’s book

Mmocemuli winadadebebidan  Aararealuri pirobiTi winadadebaASeqmna (savarjiSo #5 gv. 49)

zmnebis  Casma  realuri pirobiT winadadebis formaSi an

ararealur pirobiT winadadebis formaSiA (savarjiSo #6 gv. 50)

winadadebeSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #7 gv. 50)

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Might, could, Can

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Susie’s problem  page” gv.86-87

dialogi- gv.89

teqsti -  “The man who planted trees”gv.92-93

teqsti- “A  person”gv.94

teqsti – “A place”-Ggv.94

 (intermediate,

student’s book

awmyo gangrZobiTi droi gamoyeneba mocemul winadadebeSi (savarjiSo #3 gv. 555)

mocemul winadadebebSi modaluri zmnebis Casma (savarjiSo #5 gv. 56).

Sesabamis winadadebeSi for, at, about, with, to, in, of da from Casma (savarjiSo #10 gv. 56)

2

 

awmyo  sruli gangrZobiTi dro

the present perfect continuous tense

awmyo  sruli dro

the present perfect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

ucxo sityvebi;

teqsti- “ young vicar passes driving test after 0632 lessons over 17 yaers” gv.96-97

teqsti -   death cigararettes? You  must be joking”-gv.100-101

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma  awmyo  srul gangrZobiT droSi an awmyo  srul droSi (savarjiSo #1 gv. 60)

winadadebeSi zmnebis Casma Sesabamis droSi( savarjiSo #4 gv. 62)

winadadebeSi windebulebis Casma (savarjiSo #7 gv. 65)

 

2

 

iribi kiTxvebi

indirect question

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the tramp” gv. 107

dialogi – gv.109

teqsti -   why do women live longer”-gv.112

teqsti – what man-made things on earth can be seen from space”-gv.112

teqsti- wat is the world’s biggest office”-gv.112

 (intermediate,

student’s book

winadadebebis dasruleba (savarjiSo #3 gv.67)

sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #4 gv. 67)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv. 69)

kiTxviT winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba(savarjiSo #7 gv. 70)

mocemuli sityvebis Casma winadadebeSi (savarjiSo #13 gv. 72)

2

iribi Tqma

Indirect speech

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the marriage proposal” gv.116

dialogi – gv.117

teqsti -   Amarriage made in hell”-gv.118

teqsti – David copperfield”-gv.121

(intermediate,

student’s book

winadadebebis irib TqmaSi gadayvava (savarjiSo #3.1 gv. 74)

kiTxviTi winadadebebis (savarjiSo #3.2 gv. 74)

gadayvana irib TqmaSi

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma irib TqmaSi (savarjiSo #5 gv.74).

winadadebebSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #8.2 gv.74).

 

 

 


 

Читать далее

ეკონომიკის საფუძვლები

ეკონომიკის საფუძვლები

კურსის თემატიკა

 

თავი 1. ეკონომიკის საგანი და მნიშვნელობა

ეკონომიკა-მეცნიერება არჩევანის შეზღუდულობის შესახებ. ბაზრები. ნებაყოფლობითი გაცვლა. შეზღუდულობა. საქონლისა და მომსახურების წარმოება და გაცვლა. ალტერნატიული ღირებულება. წარმოების რესურსები. ალტერნატივები და კომპრომისები. მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა. ზღვრული ღირებულება. ზღვრული სარგებლიანობა. საწარმოო შესაძლებლობათა მრუდი. ძირითადი ეკონომიკური არჩევნები.

 

თავი 2. საბაზრო ეკონომიკური სისტემა

კერძო საკუთრება. ფასების სისტემა. კონკურენცია. მეწარმეობის უნარი. მოგება. თავისუფალი მეწარმეობა. საბაზრო სისტემა. ადმინისტრაციულ–მბრძანებლური სისტემა. ტრადიციული. სისტემა. შერეული სისტემები. საქონლისა და მომსახურების წრებრუნვა. რესურსების ბაზრები. საქონლისა და მომსახურების ბაზრები. ბაზრები. ფული. ფულის ფუნქციები. ადამ სმიტი და ხალხთა სიმდიდრე. მეწარმეობა. აშშ-ის თავისუფალი მეწარმეობის მიზნები.

 

თავი 3. მოთხოვნა, მიწოდება და საბაზრო ფასები

მოთხოვნის კანონი. მოთხოვნა და ფასის ეფექტი. მყიდველობითი უნარი. კლებადი პირადი ღირებულება. კლებადი ზღვრული სარგებლიანობა. შემცვლელები. საბაზრო მოთხოვნა. მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიკურობა. ფასის ეფექტები და ცვლილებები მოთხოვნაში. მიწოდება. მიწოდება და ფასის ეფექტი. საბაზრო მიწოდება. ინდივიდუალური მიწოდება. მიწოდების ფასისმიერი ელასტიკურობა. ფასის ეფექტი და მიწოდების ცვლილება. მიწოდება და მოთხოვნა. ბაზრის წონასწორული ფასი. დეფიციტი და სიჭარბე. საქონლისა და მომსახურების ნორმირება ფასების საშუალებით. ფასი და მოტივაცია. ინფორმაცია. სტიმულები.

 

თავი 4. ბიზნესი თავისუფალი მეწარმეობის პირობებში

მომხმარებლები. შემოსავლის წყაროები. დანაზოგები და სიმდიდრე. რეკლამა. ბიუჯეტი. უსაფრთხოება. სარგებელი. ლიკვიდურობა. დაზოგვის სახეები. სამომხმარებლო კრედიტი. კრედიტის უპირატესობანი და ნაკლოვანებები. რისკი და დაზღვევა. მთავრობა და მომხმარებელი. მეწარმეობა. მეწარმეობის უნარი. მცირე ბიზნესი და მისი ეკონომიკური როლი. ბიზნესის ორგანიზების ფორმები, მათი უპირატესობა და ნაკლოვანებები.  მეწარმის პასუხისმგებლობა მყიდველის წინაშე-ხარისხი, შეფუთვა, მარკირება.

 

თავი 5. მეწარმეობის დაფინანსება

ბიზნესის დაფინანსების წყაროები. დანაზოგები. ინვესტიციები და ამორტიზაცია. ფინანსური ბაზრები. ობლიგაციები. აქციები. ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები. აქციათა ბაზარი. ურთიერთფონდები. აღრიცხვა ბიზნესში. ბალანსის უწყისი და მოგება-ზარალის ანგარიში.

 

თავი 6. დანახარჯების კლასიფიკაცია

მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯები. მთლიანი დანახარჯები. ზღვრული დანახარჯები. დანახარჯების მუხლები. ნედლეული და მასალები. შრომის ანაზღაურება. ამორტიზაციული ანარიცხები. საიჯარო გადასახადი. სხვა ხარჯები. დანახარჯების სტრუქტურა.

 

თავი 7. მეწარმეობა და მარკეტინგი

შრომის ნაყოფიერება. შრომითი რესურსებისა და მოწყობილობების ხარისხი. შრომის დანაწილება. სპეციალიზაცია. რესურსების ეფექტური გამოყენება. მასშტაბის ეკონომია. ზღვრული ხარჯები. ზღვრული შემოსავლები და მოგების მაქსიმიზაცია. მარკეტინგი. მარკეტინგის საერთო კონცეფციის ოთხი საფეხური.

 

თავი 8. კონკურენცია ბაზარზე

კონკურენცია და ბაზრის სტრუქტურა. კონკურენცია და კოორდინაცია. ფასის მიმღები და ფასის მაძიებელი. სრულყოფილი კონკურენცია. მონოპოლისტური კონკურენცია. ოლიგოპოლია. მონოპოლია. მონოპსონია. საავტორო უფლება. ფატენტი. სავაჭრო ნიშანი. მარკეტინგი. ფასი. პრომოუშენი. პროდუქტი და ადგილი.

 

თავი 9. შრომითი რესურსები

სამუშაო ძალის მოთხოვნა-მიწოდება. ანაზღაურება და შრომის ნაყოფიერების ზრდა. ცვლილებები სამუშაო ძალაში. არასაბაზრო ძალები. დისკრიმინაცია შრომაში და მისი გავლენა შრომის ნაყოფიერებაზე. პროფესიული კავშირები. მუშაკთა თანამონაწილეობის პროგრამები.

 

თავი 10. უმუშევრობა და ინფლაცია

ეკონომიკური ციკლი და მისი ფაზები. უმუშევრობის სახეები. მიზეზები და შედეგები. ოუკენის კანონი. ინფლაციის არსი და გაზომვა. მოთხოვნის ინფლაცია. დანახარჯების ინფლაცია. ინფლაციის შედეგები.

 

თავი 11. სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის რეგულირებაში

მთავრობის როლი. საზოგადოებრივი საქონელი და მომსახურება. დამატებითი ხარჯები და სარგებლიანობა. ეკონომიკური უსაფრთხოება. სამთავრობო დანახარჯები. ბიუჯეტი. შემოსავლები და ხარჯები. ადგილობრივი და ცენტრალური ხარჯები. მთავრობა და წრებრუნვა. პროპორციული, პროგრესული და რეგრესული გადასახადები. ბიუჯეტის სიჭარბე/დეფიციტი. სახელმწიფო ვალი.

 

თავი 12. ფული და საფინანსო ინსტიტუტები

ფული. ფულის მიწოდება. ბანკების განვითარება. საბანკო მომსახურება. საბანკო დანაზოგები. სადეპოზიტო მულტიპლიკატორი. ფედერალუტი სარეზერვო სისტემა. მყიდველობითი უნარი. მოთხოვნისა და მიწოდების ზრდით გამოწვეული ინფლაცია.

 

თავი 13. ეკონომიკური სტაბილურობა

მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოთვლა. ფრიქციული, სტრუქტურული, სეზონური და ციკლური უმუშევრობა. ეკონომიკური რყევები და ბიზნეს–ციკლები. ბუმი, რეცესია, ჩავარდნა და აღმავლობა. ფისკალური პოლიტიკა. მონეტარული პოლიტიკა. ერთობლივი მოთხოვნა და მიწოდება. ავტომატიური სტაბილიზატორები.

 

თავი 14. სავალუტო კურსები

ვალუტის ბაზარი. თავისუფლად მცურავი სავალუტო კურსები. ფიქსირებული სავალუტო კურსები. ოქროს სტანდარტი. ბრეტონ–ვუდსის სისტემა. მართვადი ცურვა.

 

თავი 15. მსოფლიო ეკონომიკა

 

საერთაშორისო ვაჭრობა. ვაჭრობის სარგებლიანობა. აბსოლუტური და შედარებითი უპირატესობა. ბარიერები და ვაჭრობა. შემოსავალი და პროტექციონისტული ტარიფი. კვოტები და სუბსიდიები. ევრო. გაცვლითი კურსები. საგადამხდელო ბალანსი. სავაჭრო დეფიციტი. 

Читать далее
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge