საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

მაისი 2013

23 მაისი 2013

სკოლის შესახებ

ჩვენი მიზანია ვუპასუხოთ მომავლის მოთხოვნებს!

საფინანსო განათლების მთავარი ამოცანა არის ამჟამად არსებული და მომავალში უფრო მკაცრი კონკურენციის პირობებში, მსმენელებს მისცეს საშუალება გახდნენ კონკურენტუნარიანები.  ეს ეხება არა მხოლოდ დამწყებ, არამედ გამოცდილ ფინანსისტებსა და ბუღალტრებს, ვინაიდან თანამედროვე ბიზნესის მართვა მოიხოვს სპეციფიკურ ცოდნას როგორც ფინანსების ისე საბუღალტრო და მართველობითი აღრიცხვის სფეროებში.

დღეისათვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად იქცა ფინანსების მართვის, საფინანსო აღრიცხვისა და მმართველობითი აღრიცხვის მიმართულებებით არასაკმარისი კვალიფიკაცია. ჩვენი მთავარი მიზანი ამ დეფიციტის შევსებაა.

ჩვენი წარმატების საფუძველია სწავლების თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების გამოყენება, სწავლების პროცესში უნივერსიტეტის მოწინავე პროფესორებისა და პროფესიონალი პრაქტიკოსების ჩართვა და ურთიერთობები საქმიან წრეებთან.

საფინანსო სკოლის ძირითად დანიშნულებას წარმოადგენს მაქსიმალურად უზრუნველყოს დაინტერესებული პირების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ისეთი პერსპექტიული მიმართულებებით რომელსაც საბაზრო ეკონომიკის დღევანდელი მოთხოვნები წარმოშობს.

სასწავლო პროგრამები მიმართულია თანამედროვე ფინანსების, საბუღალტრო და მართველობითი აღრიცხვისა და საგადასახადო საქმის დარგის სპეციალისტების მოსამზადებლად.

Читать далее

20 მაისი 2013

15.02.2011

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Читать далее
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge