საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

კომპიუტერული პროგრამები

დაბეჭდვა

კომპიუტერული პროგრამები

კურსის თემატიკა

თემა 1. ოპერატიული სისტემა Windows XP

კომპიუტერის ჩართვა; მანიპულაცია Windows; სამუშაო მაგიდა; მინიატურა; ფანჯარა; კონტექსტური მენიუ; დავალების ზოლი; სასტარტო მენიუ; კომპიუტერის გამორთვა; მონაცემთა დაცვა; კომპიუტერული ვირუსი და ანტივირუსი; ფაილთა არქივირება;

 

 

თემა 2. Windows XP გრაფიკული ინტერფეისი და მასთან მუშაობის ხერხების ათვისება

მინიატურის მონიშვნა და მონიშნულის გაუქმება; მინიატურის გახნა, ჩაკეცვა და გაუქმება; ფანჯრის ზომების შეცვლა და ფანჯრის გადაადგილება; ფანჯრის შიგთავსის დათვალიარება სასრიალო ზოლების გამოყენებით; ფანჯარაში ინსტრუმენთა პანელის, სამისამართო სტრიქონის და მდგომარეობის პანელის გაუქმება ან გამოტანა; ფოლდერის ფანჯარაში მინიატურის წარმოდგენის ფორმის შეცვლა და წარმოდგენილი მინიატურის დალაგება; დავალების ზოლის გადატანა და პარამეტრების რეგულირება; პროგრამის გაშვება სასტარტო მენიუდან და პროგრამებს შორის გადართვა; სამუშო მაგიდის ფონის გამოცვლა; ეკრანის პარამეტრების შეცვლა; მიმდინარე თარიღისა და დროის დაყენება; თაგვისა და კლავიატურის პარამეტრების დარეგულირება; სწრაფი გაშვებს პანელისათვის გზამკვეთის დამატება;

 

 

 

თემა 3. Windows XP -ის ფაილებთან და ფოლდერებთან მუშაობის ხერხების ათვისება

ფოლდერისა და ფაილის შექმნა, სახელის შეცვალ, წაშლა, აღდგენა, კოპირება და გადატანა; ფოლდერისა და ფაილისათვის გზამკვეთის შექმნა; სასტარტო მენიუში ფაილის გზამკვეთის ჩამატება და წაშლა; ფაილის, ფოლდერის ან გზამკვეთის შესახებ თვისებების დათვალიერება; ფაილისა და ფოლდერის დამალვა და გამოჩენა; ფაილის და ფოლდრის ძებნა

 

თემა 4. Windows XP -ის სტანდარტულ პროგრამებთან მუშაობა და მონაცემთა არქივირება და მათი დაცვა

                პროგრამა  Calculator; პროგრამა Paint; პროგრამა  WordPad; პროგრამა  Notepad; მულტიმედიური პროგრამები; დისკის შემოწმება და ფორმატირება; ფაილტა არქივირებისა და გახსნის პროგრამა WinZip; ანტივირუსული პროგრამები;

 

თემა 5. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის შექმნა და მისი მომზადება მუშაობისთვის

      ახალი დოკუმენტის შექმნა; გვერდის მინდვრის საზღვრების შეცვლა და ფურცლის ზომების დაყენება; დოკუმენტის სტილის არჩევა; შრიფტის შეცვლა. სიმბოლოების ზომის, მოხატულობისა და ფერის შეცვლა; აბზაცის გასწორება და სტრიქონსშორის ინტერვალის დაყენება; დოკუმენის წარმოდგენა ეკრანზე, მაშტაბი; დოკუმენტის შენახვა და გახსნა; დოკუმენტის პაროლით შენახვა;

 

 

თემა 6. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის ტექსტის რედაქტირების ხერხების ათვისება

      სასურველი სიმბოლოს ჩასმა დოკუმენში; დოკუმენტის ტექსტის ან ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნის ხერხები; მთლიანი ტექსტის ან ტექსტის ფრაგმენტის კოპირება, გადაადგილება და წაშლა; რედაქტირების შედეგების გაუქმება და აღდგენა; დოკუმენტში მოძებნა შეცვლა; ტექსტის გრამატიკული და ორთოგრაფიული შემოწმება; ტექსტში გადატანის ნიშნების დასმა; ავტოტექსტის ელემენტების გამოყენება; ფორმულების რედაქტირება; ასომთავრულის შექმნა და წაშლა; კომენტარის შექმნა და წაშლა; დოკუმენტის `წინასწარ ნახვა~ ამობეჭდვამდე; დოკუმენტის ამობეჭდვა;

 

თემა 7. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის ფორმატირების ხერხების ათვისება

      დოკუმენტის გვერდების გადანომრვა; დოკუმენტში აბზაცების მარკირება და დანომრვა; დოკუმენტში ტაბულაციის გაკეთება; დოკუმენტში აბზაცის დაფორმატება და ჩარჩოში ჩასმა; ტექსტის სვეტებად დაყოფა; დოკუმენტში სქოლიოს და კოლონტიტულის გაკეთება; 

 

თემა 8. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტში ინფორმაციის ცხრილური წარმოდგენის ხერხების ათვისება

      ცხრილის შემნა; ცხრილში უჯრედების მონიშვნა, დამატება და წაშლა; ცხრილში უჯრედების გაერთიანება და დაყოფა; ცხრილში ინფორმაციის დახარისხება; ცხრილის უჯრედებში ტექსტის მიმართულების შეცვლა;

 

თემა 9. Microsoft Word XP -ის გრაფიკულ ობიექტებთან მუშაობა

დოკუმენტში ნახატის ჩასმა და წაშლა; ნახატის გადატანა და კოპირება; დოკუმენტში კადრების ჩასმა და წაშლა; დოკუმენტში ავტოფიგურების ჩასმა; დოკუმენტში მხატვრული ტესტის შექმნა და წაშლა;  

 

 

თემა 10. Microsoft Word XP -ის დოკუმენტის შექმნა, მონაცემთა რედაქტირება და ფორმატირება.

ცხრილური პროცესორი Excel -ის ფუნქციური შესაძლებლობები; Excel-თან მუშაობის დაწყება და დასრულება;  Excel -ის ძირითადი ცნებები; უჯრედთა მისამართები; მონაცემთა ტიპები ელექტრონული ცხრილის უჯრედებში; ცხრილური პროცესორის მუშაობის რეჟიმები; მონაცემთა შეტანა და რედაქტირება; გადატანის, კოპირების, შევსებისა და ჩასმის ოპერაციები; მონაცემთა ფორმატირება და ინფორმაციის დაცვა;

 

 

თემა 11. Microsoft Word XP -ის მონაცემთა ანალიზი და დამუშავება

ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა როგორც მონაცემთა ბაზასთან; მონაცემტა დახარისხების ხერხები; მონაცემთა ფილტრაცია; საერთო და შუალედური შედეგების ავტომატური გამოთვლა; მონაცემთა კონსოლიდაცია; მონაცემტა ანალიზი და განზოგადოება დინამიური ცხრილების დახმარებით; დიაგრამები;

 

თემა 12. Microsoft Excel XP -ის ელექტრონულ ცხრილებთან და დიაგრამებთან მუშაობის ხერხების დაუფლება (პრაქტიკული სავარჯიშოები)

Excel-ის ეკრანის გაწყობა; ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობის ხერხების ათვისება; ცხრილის შექმნა და გამოთვლების ჩატარება; მონაცემების დახარისხება; მონაცემთა ფილტრაცია ავტოფილტრის გამოყენებით; მონაცემთა ფილტრაცია გაფართოებული ფილტრის გამოყენებით; დიაგრამების აგება;

 

 

თემა 13. Excel - ის ცხრილებში მონაცემების ანალიზი და განზოგადება (პრაქტიკული სავარჯიშოები)

პარამეტრების შერჩავა; ამონახსენის ძიებისა და სცენარების ზედაშენების გამოყენება; ჩანაცვლების ცხრილთა შექმნა; საერთო და შუალედური შედეგების ავტომატური გამოყვანა; ცხრილის სტრუქტურასთან მუშაობა; გამოთვლების ჩატარება და დიაგრამათა აგება საბოლოო მონაცემების საფუძველზე; მონაცემთა კონსოლიდაცია; პრაის-ფურცლის შექმნა და ფორმატირება; Eხცელ -ის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე დინამიური ცხილის შექმნა;

 

თემა 14. Intenet

                ვებ გვერდებთან მუშაობა; ელექტრონული ფოსტა;
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge