საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ინგლისური ენა

დაბეჭდვა

ინგლისური ენა

კურსის თემატიკა

sT/hours

garamatika

Grammar

Leqsika, kiTxva

vocabulary, reading

praqtikuli

convers practice

1

alfaviti;

Ria da daxuri marcvali

        -

-

1

asoTa SeTanxmebebi;

piris nacvalsaxelebi

Personal pronouns

(I, you, it, we, you, they);

to be zmna (am, is, are)

ucxo sityvebi; dialogi- gv.6. gv.12

teqsti-where are you from gv.16

(bigginer, student's book)      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #1 gv.5).      

winadadebebis gadaTargna qarulad(savarjiSo #1 gv.5).      

arsebiTi saxelebis mravlobiT ricxvSi gadayvana(savarjiSo #12 gv.9).

dialogSi I, you, my, your Cama (savarjiSo #7 gv.13).           

3

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi

possesive pronouns; transkripciis niSnebi;gansazRvruli (the) da ganusazRvreli artikili (a,an)

definite and indefinite artiles

ucxo sityvebi; 

teqsti –A pop group gv. 22

(bigginer, student's book)      

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #5 gv.16).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #6 gv. 16). 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.17).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #10 gv.17).      

(biginer workbook)   

3

 

arsebiTi saxelebis ricxvi

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“This is Sally Milton” gv.24

teqsti –“This is David Arnot and his family” gv.27

teqsti-“my best friend” gv. 28

 (beginner, student's book)      

 

s an ‘s Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #5 gv23);

winadadebebSi kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #7 gv23);

has da have Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #13 gv24);

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.24).      

(beginner workbook)   

3

 

kuTvnilebiTi brunvis  gamoyeneba;

  zmna qona, yola 

 verbhave/ has

ucxo sityvebi;

teqsti –“Gordon Wilson from Aberdeen”gv.34

(beginner, student's book)      

 

winadadebebis Sedgena I, you, they (savarjiSo #2 gv.27). 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.28).      

kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.28).      

winadadebebSi is, are da do Casma Sesabamis winadadebebSi(savarjiSo #9 gv.29).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #12 gv.29).      

(beginner workbook)

3

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“Katya is 25. She is an artist”gv..44

(beginner, student's book

winadadebebis Sedgena he, she, it (savarjiSo #4 gv.33). 

winadadebebSi  usually, sometimes, never gamoyeneba

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.34).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena(savarjiSo #10 gv.34) (beginner workbook)      

 

 

3

 

Ppiris nacvalsaxelebi obeqtur brunvaSi (me, you, her, him,it, us,you them)personal pronouns in the objective case. CvenebiTi nacvalsaxelebi that/this

ucxo sityvebi;

dialogi- gv.49

teqsti- “A post card from Dublin”gv.53 (beginner, student's book)      

winadadebebSi Sesabamisi nacvalsaxelebis SerCeva (savarjiSo #2 gv.38)

winadadebebSi piris nacvalsaxelebis Casma obieqtur brunvaSi (savarjiSo #3 gv.38)

sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.39).

 winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.41).      

(beginner workbook)    

3

 

windebulebi on, in, under, next to;

There is/there are. ganusazRvreli nacvalsaxeli any.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “How to have a good time in Sydney” gv.62 (beginner, student's book)      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv. 45). 

thre is da there are gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo # gv. 45). 

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).      

(beginner workbook)    

2

 

to be zmnis warsuli forma (was were); arawesiri zmnebi

arawesiri zmnebi

irregular verbs

went, bought, took

ucxo sityvebi;

teqsti – “we are millionaires” gv.69 (beginner, student's book)      

to be zmnis warsuli formis gamoyenebiT dadebiTi da uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9 gv.52).      

was, were, wasn’t, weren’t Casma Sesabamis winadadebebSi

(savarjiSo #10 gv.52).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).

 (beginner workbook)    

2

 

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

wesieri da arawesiri zmnebi

regular and irregular verbs

ucxo sityvebi;

teqsti – “holidays” gv.77 (beginner, student's book)      

mocemuli zmnebis winadadebebSi Casma warsuli ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv.56).      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #10 gv.59).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #12 gv.59).  winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

modaluri zmna can

modal verb can

 

ucxo sityvebi;

teqsti “The internet” gv.84,85

(beginner, student's book)      

 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis modaluri zmnis can gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.63).   

SekiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv.63).   winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #11 gv.65).

 (beginner workbook)  

2

 

sxvaoba want, like da would like Soris

ucxo sityvebi;

teqsti- “Burger Queen” gv.94 (beginner, student's book)      

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #1 gv.67).

kiTxviTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #2 gv.67).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

 

awmyo gangrZobiTi dro.

the present continuous tense

ucxo sityvebi;

teqsti-“Isabel”gv.100

teqsti-“Leo”gv.100

teqsti-“Mark”gv.100

teqsti-“Becca”gv.100

teqsti-“To Australia and back in a Mini” gv.108-109

(biginner, studen t's book).

mocemuli sityvebisagan mtkicebiTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.72).

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #5 gv.74).

 am, is, are, do da does Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #6 gv.74).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #8 gv.74). (beginner workbook)

2

 

 

To be zmna

Verb to be

To be zmnis kiTxviTi da uaryofiTi formebi

kuTvnileba ‘s

Poseessive ‘s

ucxo sityvebi;

teqsti-introducing yourself gv.9

teqsti – Patrick      Binchey gv.14

teqsti- A letter from America gv.17

(elementary, students book)

dialogSi am/is/are Casma (savarjiSo #1 gv. 5).    

Mmokle  formebis gamoyeneba (savarjiSo #5 gv. 6).    

winadadebeSi myda an your Casma     

(savarjiSo #6 gv. 7).    

winadadebeSi  his an her an Casma     

(savarjiSo #7 gv. 7).    

Mmocemuli winadadebebis gadayvana kiTxviT formaSi

‘s gamoyeba winadadebeSi (savarjiSo #9 gv. 12).

arsebeTi saxelebis mravlobiT ricxvSidayvana (savarjiSo #12 gv. 13).      

2

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “Alison  Hauser” gv. 20

teqsti- Bob Nelson” gv.20

teqsti-“Seumas McSporran” gv.25

 

(elementary. students book)

mocemuli sityvebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #2 gv. 16).      

 mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.17).      

dos, is an has Casma winadadebebSi (savarjiSo #6 gv. 17).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #7.2 gv. 18). 

uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #8.1 gv.18).

 winadadebebSi Sesabamis nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #12.2 gv. 20).              

2

Zmnizeda

adverbs

windebulebi

preposition

on,at,in

ucxo sityvebi;

teqsti-“Al Wheeler” gv. 32

teqsti-“Manuela Da Silva” gv32

teqsti-“Toshi Suzuki” gv.33

(elementary, students book)

mocemuli zmnebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #1 gv. 21).      

 Am, is, are, do, does Casma winadadebeSi (savarjiSo #4 gv. 23).      

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv. 23)

windebulebis in,on,at Casma winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 24)

 

 

2

 

CvenebiTi nacvalsaxelebi

demostrative pronouns

this, that, these, those

ganusazRvreli nacvalsaxeli

indefinite pronouns

some/any

ucxo sityvebi;

teqsti-‘The lady  who lives on a plane”gv.41 (elementary, student's book)

winadadebebSi some, any, a  an an Casma (savarjiSo #5 gv. 28)

this,these, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #7 gv. 29)

that, those, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 29)

and,  so, but, because CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #11 gv. 31)

2

 

adgilis windebulebi preposition of the place

in front of, behind, between, above

modalurizmna

modal verb

can/could

ucxo sityvebi;

teqsti”-the new Mozart” gv.48,

teqsti-“Little Miss Picasso” gv.49 (elementary, student's book)

winadadebebSi am, is ,are, an was, were Casma (savarjiSo #8 gv. 29)

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5.2 gv. 34). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebaSi  (savarjiSo #7 gv. 35). 

 windebulebis by, with, of, in, on, at, to Casma winadadebebSi (savarjiSo #8 gv. 35). 

2

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

windebulebi

prepositions

about, until

 

ucxo sityvebi;

teqsti-“Mattie Smith” gv.52

teqsti-“George washington” gv57

teqsti-“ Margaret Thatcher” gv.57 (elementary, student's book)

 

dialogSi had, did, was an were, Casma (savarjiSo #3 gv.38). 

zmnebis Casma mtkicebiT  formaSi (savarjiSo #5 gv.38) 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.38)

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8.2 gv. 40). 

windebulebis   about,  after, for, in, to, over, with, at Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.40). 

2

-

ucxo sityvebi;

teqsti- “Jeans” gv.62

teqsti-“Television”

gv.62

teqsti- “Aspirin” gv.62

teqsti- “Jeans gv.62

teqsti- “love on  the internet”gv.64

teqsti- “Love in a bottle” gv.64

(elementary, student's book)

winadadebebis gadayvana uaryofiT formaSi warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #2 gv.42). 

winadadebeSi ago gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.43). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8 gv. 45). 

kiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #12.2 gv. 46). 

 

2

 

Tvladi da uTvaldi arsebiTi saxelebi

count and uncount nouns; windebulebi

prepositions

by, with

how much da how many-is gamoyeneba

ucxo sityvebi;

dialogi-gv.67

teqsti- “Food around  the world” gv.71

(elementary, student's book)

winadadebebSi a, an an some Casma

(savarjiSo #2 gv.48). 

Like  da would like-iTwinadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv.50). 

 Some da any Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #7 gv.50).

 how much da  how many –is gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.51).

 mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9.2 gv.52)

 

2

 

 

zedsarTav saxelTa SedarebiTi xarisxi dadebiTi, SedarebiTi da aRmatebiTi

degrees of comparation of adjectives

posive, coparative and superlative

Have got-is gamoyeneba.

ucxo sityvebi;

teqsti- “ New  orleans” gv.78

teqsti-“Yienna”gv.79

teqsti“Liverpool

gv.79

(elementary, student's book

zedsarTavi saxelebis gadayvana SerdarebiT xarisxSi (savarjiSo #1 gv.54)

SedarebiT xarisxSi more an –er gamoyeneba (savarjiSo #2 gv.54)

dialogSi do, does, have da has gamoyeneba (savarjiSo #4 gv.55)

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #9.2 gv.52)

zedsarTavi saxelebis gadayvana SedarebiT da aRmatebi xarisxSi (savarjiSo #7 gv.56)

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.56)

 

2

 

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi/posseive pronouns(mine,yours, hers)

        awmyo gangrZobiTi dro.

the present continious tense

ucxo sityvebi;

dialogi gv.89

 (elementary, student's book)

kiTxvebze  pasuxi gacema (savarjiSo #3 gv.59)

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.60)

awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva da Sesabamisi zmnis formis Casma (savarjiSo #6 gv.61)

winadadebebSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #11 gv.63)

2

 

going to;

infinitive of purpose

 ucxo sityvebi;

dialogi gv.92;

 (elementary, student's book)

kiTxviTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #2 gv.65)

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #4 gv.67)

am,is, are, do, does, did Csma Sesabamis  winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.68)

 

2

 

 

zedsarTavi saxeli da zmnizeda

adjectives and  adverbs 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Train journey” gv.103

teqsti-“The tale of horribly good bertha”gv.104

 (elementary, student's book

sityvebis Casma Sesabamis winadadebebaSi (savarjiSo #4 gv.72)

 winadadebebSi zedsarTavis an zmnizedis gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.74)

mocemuli zedsarTavi saxelebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.74)

 

2

 

awmyo sruli dro

present perfect tense;

ever, never; yet, just gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti- “ how to live  to be 100”

teqsti-“Joyce bews”gv.110

teqsti-“Tommy Harrison”gv.110

teqsti-“Alice Patterson-Smythe”

gv.111

(elementary, student's book

SekiTxvaze mokle formiT pasuxis gacema awmyo sruli droSi (savarjiSo #9 gv.74)

ago da lastweek gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #4 gv.78)

yet da just gamoyeneba kiTxviT da mtkicebiT formebSi (savarjiSo #6 gv.78)

mocemuli zmnizedebidan drois Sesabamisi zmnizdis arCeva(savarjiSo #7 gv.78)

been da gone Casma Sesabamis winadadebebSi savarjiSo #8.1 gv.79)

 

2

 

Ddroebi: 

axlandeli ganusazRveli; 

warsuli ganusazRveli;

momavali ganusazRveli; kiTxviTi sityvebi who, why, how much, when, wich, whose.

ucxo sityvebi;

teqsti – “people the great communicator” Ggv.11

(pre-intermediate,

student’s book)

 

droebis garCeva ( savarjiSo #1 gv. 5)zmnis swori formis arCeva (savarjiSo #2  gv. 6). winadadebaSi Secdomebis gasworeba( savarjiSo #3 gv. 6) kiTxviTi winadadebebis Seqmna do/dos/did(savarjiSo #5, gv. 6).  sityvebis dalageba winadadebebis Sesaqmnelad (savarjiSo #7  gv. 7) Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Aaxlandeli droebi:

Aaxlandeli ganusazRvreli (pesent simple) da axlandeli gangrZobiTi (present continious); have/have got

ucxo sityvebi;

teqsti- “living in the USA” gv. 18

(pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #1 gv. 10). UdadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #2 gv. 10); mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo #3 gv.11 ); swori formis arCeva- axlandeli ganusazRvrelisa da axlandeli gangrZobiTi drois garCeva( savarjiSo #7 gv. 12) Ppre-intermediate workbook..

2

 

warsuli droebi:

warsuli ganusazRvreli past continuous

 da warsuli gangrZobiTi

past continious

ucxo sityvebi;

arawesieri zmnebi;

teqsti- “the burglars’ friend”gv.22;

teqsti – “hands up, I have got burger”

gv.24

teqsti- “teenage party ends in tears” gv. 24 (pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana warsul ganusazRvrel droSi(savarjiSo #2 gv. 17).U

dadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana  warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv. 17).

mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo#4 gv.11 ).

zmnebis warsul formaSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 17). winadadebebis Seqmna warsul gangrZobiT DdroSi (savarjiSo #7 gv.18).

 warsuli ganusazRvrelisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva winadadebeSi( savarjiSo #9 gv. 19).

winadadebebSi while, during da for Casma (savarjiSo #11 gv. 17).  Ppre-intermediate workbook.   

2

 

ganusazRvreli nacvalsaxeli some da any;

much da many gamoyeneba;

something, anyone, nobody, everywhere gamoyeneba

gansxvaveba a few da a little Soris;

a lot of gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti – “my uncle’s a shopkeeper” gv.33

teqsti- “the best shopping street in the world” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

 

winadadebeSi some da any Casma (savarjiSo #3 gv. 23).    

winadadebeSi how much da how many sworad Casma (savarjiSo #4 gv. 23).

winadadebeSi how much, how many da a lot of sworad Casma (savarjiSo #5 gv. 23).

Aartiklebis a, an an the Casma winadadebebSi (savarjiSo #7 gv. 24).

winadadebebSi a an nothing sworad CasmaA(savarjiSo #9 gv. 25).

 arsebiTi saxelebis mravlobiT formaSi gadayvana(savarjiSo #10 gv. 25).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

momavali ganzraxva

Going to da will;

Want/hope to do gamoyeneba;

Enjoy/like to do gamoyeneba;

Looking forward to do gamoyeneba

‘d like to do gamoyeneba;

ucxo sityvebi;

teqsti – “hollywood kids” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi zmnebis Casma infinitive an ing formiT(savarjiSo #2 gv. 28).

swori winadadebis arCeva (savarjiSo #5 gv. 29).

winadadebeSi would like an like  Casma (savarjiSo #6 gv. 29).

winadadebebSi zmnebis swo,ri formis arCeva (savarjiSo #9 gv. 30).

winadadebebSi windebulebis for, at, in, to, with, of Casma(savarjiSo #10.2 gv. 31).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

zedsarTavi saxelis SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxi (comparative and superlative adjective)

ucxo sityvebi;

teqsti – “a tale of tow millioners” gv.50

 (pre-intermediate,

student’s book)

zedsarTavi saxelebis SedarebiT da aRmatebiT xarisxSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 34).

winadadebeSi as  an than gamoyeneba (savarjiSo #6 gv. 35).

winadadebeSi as…..as  an not as……as gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 35).

arsebiTi saxelebis zedsarTav saxelebad gadayvana (savarjiSo #9.1 gv. 36).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #9.2 gv. 36).

mimarTebiTi nacvalsaxelebis (who,that,wich,where) Casma winadadebeSi (savarjiSo #10 gv. 37).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli sruli da warsuli ganusazRvreli

dro

present perfect and past simple

for da since gamoyeba

ucxo sityvebi;

teqsti – “the pop star and the footballer”gv.58

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebis warsul droSi gadayvana(savarjiSo #1 gv. 38).

winadadebebis mtkicebiTsa da uryofiT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #2 gv. 38).

winadadebebis kiTxviT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #3 gv. 39).

SekiTxvebze pasuxis gacema mokle formebiT warsul srul droSi (savarjiSo #4 gv. 39).

zmnebis warsul droSi(past participles) gadayvana(savarjiSo #5 gv. 39).

winadadebebSi for da since Casma(savarjiSo #6 gv. 40).

zmnebis Casma swor droSi-warsuli srul, warsul ganusazRvreli an axlandel ganusazRvrel droSi (savarjiSo #7 gv. 40).

winadadebebSi who, which  an that Casma(savarjiSo #10 gv. 41).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Mmodaluri zmnebi

modal verbs

have to, Should, Must

 

 

ucxo sityvebi;

teqsti – “do I have to act my age” gv 66

teqsti- must I be a slave to mymobile”gv 66

teqsti- “shoul I throw my son out” gv. 66

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi have to, has to da hasto Casma(savarjiSo #2 gv. 43).

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #3 gv. 43)

mokle formiT pasuxebis gacema (savarjiSo #4 gv. 44).

winadadebebSi have toda should swor formaSi Casma (savarjiSo #8 gv. 46).

winadadebebSi must Casma (savarjiSo #9 gv.46).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

pirobiTi winadadebebi

(conditional clauses

What if….. ;

as soon as, when, while, until

ucxo sityvebi;

teqsti _ “Megapolis”gv75

dialogi gv. 77

(pre-intermediate,

student’s book)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

winadadebebSi if da wnen swor formaSi Casma(savarjiSo #5 gv. 44).

Nwinadadebebis awmyo ganusazRvrel droSi an momaval droSi Casma (savarjiSo #4 gv. 44).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

Verb patern

Inpinitives- purpose

ucxo sityvebi;

teqsti _ “don’t look down”gv78

teqsti- into thewild” gv. 82

(pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebSi  zmnis infinitive  an ing  formaSi Casma (savarjiSo #1 gv. 53).

 winadadebeSi swori  formis arCeva(savarjiSo #2 gv. 53).

winadadebebSi swori  drois arCeva(savarjiSo #4 gv.54).

used  to gamoyeneba winadadebeSi (savarjiSo #6 gv. 55).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #10 gv. 56).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

vnebiTi gvari (passive voice)

ucxo sityvebi;

teqsti- “the history of the hamburger”gv88

teqsti-“tobacco”gv91

teqsti gv. “sugar”91

teqsti- “cotton”gv91

(pre-intermediate,

student’s book)

vnebiTi gvaris gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

vnebiTi gvaris gamoyenebiT uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

Ppre-intermediate workbook.

2

Aararealuri pirobiTi winadadeba (conditional sentence type 2);

might

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the  vicar who is ghost buster” gv.98

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebis Sesworeba (savarjiSo #3 gv. 59).

SekiTxvebze mokle pasuxebis gacema (savarjiSo #5 gv. 59).

winadadebebSi vnebiTi gvaris gamoyeneba(savarjiSo #5 gv. 60). Ppre-intermediate workbook.

2

 

awmyo sruli gangrZobiTi dro (the  present perfect continious)

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ lively tom,69,  skates  for tesco” gv106

teqsti-  “life  is a beach” gv.107

teqsti- “f lying for a living” gv.107

 (pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebebSi been an gone Casma (savarjiSo #4 gv. 71).

 winadadebebis awmyo srul droSi gadayvana (savarjiSo #6 gv. 72).

 winadadebebSi zmnebis Casma Sesabamis DdroSi (savarjiSo #7 gv. 73).

zmnebis Casma awmyo an warsul ganusazRvrel droSi; awmyo srul an awmyo gangrZobiT droSi (savarjiSo #8 gv. 73).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

warsuli sruli dro (the past  perfect

ucxo sityvebi;

teqsti- “ one short hot summer” gv110

teqsti-  “the t ale of two  silent brothers” gv.114-115

(pre-intermediate,

student’s book)

warsuli ganusazRrelisa da warsuli sruli drois garCeva winadadebebSi(savarjiSo #3 gv. 77).

kavSiris gamoyeneba winadadebeSi

(savarjiSo #4 gv. 77).

Say  or tell gamoyeneba winadadebebSi(savarjiSo #7 gv. 79).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Ddamxmare zmnebi ( Auxiliary verbs) do, be, have

ucxo sityvebi;

teqsti- “the times, symbol of traditional and ” gv9

teqsti-  “wonders of the ” gv.10-11

(intermediate,

student’s book

srulmniSvnelobiani da damxmare zmnebis(have, be an  do) Casma winadadebeSi (savarjiSo #2 gv. 5).

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #3 gv.6).

mocemuli  sityvebisagan   kiTxviTi  winadadebebis Sedgena savarjiSo #5 gv. 6).

winadadebeSi have an havegot Casma (savarjiSo #7 gv. 8).

 winadadebeSi windebule bis Casma: of,  about, to, in, with, for,  on (savarjiSo #10 gv. 10).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Aawmyo ganusazRvreli da awmyo gangrZobiTi dro present simple and  continuous;

vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvreli dro

the present simle passive

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “the the happiest person in Britain ” gv16

teqsti-  “sister Wendy TV star ” gv.20.21

teqsti –“my  aunt Emily”23

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #7 gv. 14).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #9 gv. 15).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi an Aawmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #10 gv. 15).

winadadebeSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #13.2 gv. 16).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli ganusazRvreli da warsuli gangrZobiTi past continuous past continuous;

vnebiTi gvaris namyo ganusazRvreli dro the  past simle passive

ucxo sityvebi;

teqsti- “the writer ” gv.30

teqsti- “the painter” gv.31

teqsti –“the musician”31

teqsti- “the  holidays thatwasn’t”gv.33

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi warsuli ganusazRvreli droisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #3 gv. 18).

 winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris namyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #11 gv. 21.)

winadadebeSi  while, during da for Casma (savarjiSo #12 gv. 22).

winadadebeSi in, at, on windebulebis Casma (savarjiSo #14 gv. 23).

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Can, have to, allowed to, must, should.

ucxo sityvebi;

teqsti- “A world  guide to good manners ” gv.40-41

dialogi-  gv. 44

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi have to Casma Sesabamis formaSi (savarjiSo #2 gv. 24.)

winadadebebSi  can, could  da be  able to Casma (savarjiSo #5.1 gv. 26.)

winadadebebSi could, couldn’t  da manage  to Casma (savarjiSo #5.2 gv. 26.)

winadadebebSi  must da have to swor formaSi Casma (savarjiSo #6 gv. 27.)

 

winadadebebSi should gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 27.)

winadadebebSi swori zmnis formisamocnoba (savarjiSo #8 gv. 28)

 

2

 

Future forms

goin  to and will

awmyo gangrZobiTi dro

present continious

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “A penguin joke”- gv. 45 

dialogis Sedgena  gv.46

dialogi- 48

teqsti- “if ts’s Tuesday we mu st  be in Munich”gv.52-53

 (intermediate,

student’s book

winadadebebSi goin  to da will

Casma swor formaSi (savarjiSo #1 gv. 30.)

winadadebebSi will da won’t

Casma swor formaSi (savarjiSo #3 gv. 31.)

winadadebebSi  mocemuli zmnebis

Casma (savarjiSo #5 gv. 32.)

winadadebebSi  somebody, nobody, anybody, everybodyCasma

(savarjiSo #7 gv. 33.)

winadadebebSi in,  an, at, on windebulebis   Casma (savarjiSo #9 gv. 35.)

 

2

 

Question with like

SekiTxvebi like-iT

Verb pat terns

zmnis formebi

want to do

enjoying  meeting

 

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

 kiTxviTi winadadebebis Seqmna like-is gamoyenebiT. (savarjiSo #1.1 gv. 36.).

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna wat........like? da do……like?-is gamoyenebiT. (savarjiSo #2.1 gv. 35).

winadadebebSi like da as

Casma formaSi (savarjiSo #3 gv. 38)

 winadadebebSi who, that, wich, where, whose da that nacvalsaxelebis Cama (savarjiSo #2.1 gv. 35).

 

 

2

 

Aawmyo sruli dro

Present per fect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

vnebiTi gvaris awmyo sruli dro

the present perfec passive

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

winadadebeSi been da gone Casma winadadebebSi (savarjiSo #4 gv. 44).

winadebebSi zmnebis Sesabamis  aqtiur an pasiuri droSi Casma (savarjiSo #9 gv. 45)

winadadebeSi with, for, between, on, to, out of,  in, of, about Casma(savarjiSo #13 gv. 47)

2

 

pirobiTi winadadeba

conditional

realuri pirobiTi winadadeba

Conditional sentences type I

Aararealuri pirobiTi winadadebaA

Conditional sentences type I

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  will da woul gamoyenebT- gv.79

teqsti- “ Who wants to be a millioner” gv.80-81

 werili - gv. 84

 (intermediate,

student’s book

Mmocemuli winadadebebidan  Aararealuri pirobiTi winadadebaASeqmna (savarjiSo #5 gv. 49)

zmnebis  Casma  realuri pirobiT winadadebis formaSi an

ararealur pirobiT winadadebis formaSiA (savarjiSo #6 gv. 50)

winadadebeSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #7 gv. 50)

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Might, could, Can

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Susie’s problem  page” gv.86-87

dialogi- gv.89

teqsti -  “The man who planted trees”gv.92-93

teqsti- “A  person”gv.94

teqsti – “A place”-Ggv.94

 (intermediate,

student’s book

awmyo gangrZobiTi droi gamoyeneba mocemul winadadebeSi (savarjiSo #3 gv. 555)

mocemul winadadebebSi modaluri zmnebis Casma (savarjiSo #5 gv. 56).

Sesabamis winadadebeSi for, at, about, with, to, in, of da from Casma (savarjiSo #10 gv. 56)

2

 

awmyo  sruli gangrZobiTi dro

the present perfect continuous tense

awmyo  sruli dro

the present perfect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

ucxo sityvebi;

teqsti- “ young vicar passes driving test after 0632 lessons over 17 yaers” gv.96-97

teqsti -   death cigararettes? You  must be joking”-gv.100-101

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma  awmyo  srul gangrZobiT droSi an awmyo  srul droSi (savarjiSo #1 gv. 60)

winadadebeSi zmnebis Casma Sesabamis droSi( savarjiSo #4 gv. 62)

winadadebeSi windebulebis Casma (savarjiSo #7 gv. 65)

 

2

 

iribi kiTxvebi

indirect question

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the tramp” gv. 107

dialogi – gv.109

teqsti -   why do women live longer”-gv.112

teqsti – what man-made things on earth can be seen from space”-gv.112

teqsti- wat is the world’s biggest office”-gv.112

 (intermediate,

student’s book

winadadebebis dasruleba (savarjiSo #3 gv.67)

sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #4 gv. 67)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv. 69)

kiTxviT winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba(savarjiSo #7 gv. 70)

mocemuli sityvebis Casma winadadebeSi (savarjiSo #13 gv. 72)

2

iribi Tqma

Indirect speech

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the marriage proposal” gv.116

dialogi – gv.117

teqsti -   Amarriage made in hell”-gv.118

teqsti – David copperfield”-gv.121

(intermediate,

student’s book

winadadebebis irib TqmaSi gadayvava (savarjiSo #3.1 gv. 74)

kiTxviTi winadadebebis (savarjiSo #3.2 gv. 74)

gadayvana irib TqmaSi

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma irib TqmaSi (savarjiSo #5 gv.74).

winadadebebSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #8.2 gv.74).

 

 

 


Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge