საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ბიზნესის სამართალი

დაბეჭდვა

ბიზნესის სამართალი

კურსის თემატიკა

თემა 1. საქართველოს კონსტიტუცია

კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს მთავრობა. სასამართლო ხელისუფლება. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი. სახელმწიფოს თავდაცვა.

 

თემა 2. სამართლის არსი

სამართლის ცნება; სამართლის ნორმის ცნება და სახეები; სამართლის და კანონის ანალოგია;  ნორმის კოლიზია; ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი; ნორმატიული აქტების იერარქია; სამართლებრივი ურთიერთობა; სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ობიექტი და შინაარსი; სამოქალაქო სამართალწარმოება.

 

თემა 3. იურიდიული პირი და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები

იურიდიული პირის ცნება და კლასიფიკაცია; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები; სამეწარმეო იურიდიული პირები; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; სააქციო საზოგადოება; სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; კომანდიტური საზოგადოება; კოოპერატივი; ინდივიდუალური მეწარმე.

 

თემა 4. სანივთო სამართალი

ქონება; მოძრავი და უძრავი ნივთების ცნება; არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე;  საკუთრება (სარგებლობა, მფლობელობა, განკარგვა); აღნაგობა; უზურფრუქტი; სერვიტუტი; იპოთეკა; გირავნობა; პირგასამტეხლო; ბე; მოვალის გარანტია.

 

თემა 5. ვალდებულებითი სამართლის არსი, სახელშეკრულებო სამართალი

ვალდებულებათა წარმოშობისა და შეწყვეტის საფუძვლები; სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ვალდებულებები; ვალდებულების შესრულება ; ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგები; ფულადი ვალდებულებები და მათი დარღვევა; ხელშეკრულება; ოფერტა და აქცეპტი; ხელშეკრულების დადება, შეცვლა და შეწყვეტა; ხელშეკრულების ბათილობის საფუძვლები;

ლიტერატურა:

 

თემა 6. ხელშეკრულებათა ცალკეული სახეები

ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა, ლიზინგი, ფრენშაიზინგი, სესხი, საბანკო კრედიტი, დაზღვევა, შუამავლობა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა და საბანკო გარანტი;

ლიტერატურა:

 

თემა 7.შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება

 შრომითი ურთიერთობა და სუბიექტები; გამოსაცდელი ვადა; შრომითი ხელშეკრულების დადება; მივლინება; შრომის შინაგანაწესი; სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო; შვებულება; შრომის ანაზღაურება; შრომითი ურთიერთობების შეჩერება; შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა; შრომითი დავა; გაფიცვა და ლოკაუტი;

თემა 8. საწარმოთა გადახდისუუნარობა და გაკოტრება

განცხადება გადახდისუუნარობის შესახებ; სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღება; მეურვე; კრედიტორთა კრება; კრედიტორთა მოთხოვნების შემოწმება; მომრიგებელი საბჭო; გაკოტრება; გაკოტრების მმართველი; აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები; კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგითობა; გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულება.

 

ბიზნესის სამართალი

კურსის თემატიკა

თემა 1. საქართველოს კონსტიტუცია

კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს მთავრობა. სასამართლო ხელისუფლება. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი. სახელმწიფოს თავდაცვა.

 

თემა 2. სამართლის არსი

სამართლის ცნება; სამართლის ნორმის ცნება და სახეები; სამართლის და კანონის ანალოგია;  ნორმის კოლიზია; ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი; ნორმატიული აქტების იერარქია; სამართლებრივი ურთიერთობა; სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ობიექტი და შინაარსი; სამოქალაქო სამართალწარმოება.

 

თემა 3. იურიდიული პირი და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები

იურიდიული პირის ცნება და კლასიფიკაცია; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები; სამეწარმეო იურიდიული პირები; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; სააქციო საზოგადოება; სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; კომანდიტური საზოგადოება; კოოპერატივი; ინდივიდუალური მეწარმე.

 

თემა 4. სანივთო სამართალი

ქონება; მოძრავი და უძრავი ნივთების ცნება; არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე;  საკუთრება (სარგებლობა, მფლობელობა, განკარგვა); აღნაგობა; უზურფრუქტი; სერვიტუტი; იპოთეკა; გირავნობა; პირგასამტეხლო; ბე; მოვალის გარანტია.

 

თემა 5. ვალდებულებითი სამართლის არსი, სახელშეკრულებო სამართალი

ვალდებულებათა წარმოშობისა და შეწყვეტის საფუძვლები; სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ვალდებულებები; ვალდებულების შესრულება ; ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგები; ფულადი ვალდებულებები და მათი დარღვევა; ხელშეკრულება; ოფერტა და აქცეპტი; ხელშეკრულების დადება, შეცვლა და შეწყვეტა; ხელშეკრულების ბათილობის საფუძვლები;

ლიტერატურა:

 

თემა 6. ხელშეკრულებათა ცალკეული სახეები

ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა, ლიზინგი, ფრენშაიზინგი, სესხი, საბანკო კრედიტი, დაზღვევა, შუამავლობა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა და საბანკო გარანტი;

ლიტერატურა:

 

თემა 7.შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება

 შრომითი ურთიერთობა და სუბიექტები; გამოსაცდელი ვადა; შრომითი ხელშეკრულების დადება; მივლინება; შრომის შინაგანაწესი; სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო; შვებულება; შრომის ანაზღაურება; შრომითი ურთიერთობების შეჩერება; შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა; შრომითი დავა; გაფიცვა და ლოკაუტი;

თემა 8. საწარმოთა გადახდისუუნარობა და გაკოტრება

განცხადება გადახდისუუნარობის შესახებ; სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღება; მეურვე; კრედიტორთა კრება; კრედიტორთა მოთხოვნების შემოწმება; მომრიგებელი საბჭო; გაკოტრება; გაკოტრების მმართველი; აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები; კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგითობა; გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულება.

ინგლისური ენა

კურსის თემატიკა

sT/hours

garamatika

Grammar

Leqsika, kiTxva

vocabulary, reading

praqtikuli

convers practice

1

alfaviti;

Ria da daxuri marcvali

        -

-

1

asoTa SeTanxmebebi;

piris nacvalsaxelebi

Personal pronouns

(I, you, it, we, you, they);

to be zmna (am, is, are)

ucxo sityvebi; dialogi- gv.6. gv.12

teqsti-where are you from gv.16

(bigginer, student's book)      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #1 gv.5).      

winadadebebis gadaTargna qarulad(savarjiSo #1 gv.5).      

arsebiTi saxelebis mravlobiT ricxvSi gadayvana(savarjiSo #12 gv.9).

dialogSi I, you, my, your Cama (savarjiSo #7 gv.13).           

3

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi

possesive pronouns; transkripciis niSnebi;gansazRvruli (the) da ganusazRvreli artikili (a,an)

definite and indefinite artiles

ucxo sityvebi; 

teqsti –A pop group gv. 22

(bigginer, student's book)      

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #5 gv.16).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #6 gv. 16). 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.17).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #10 gv.17).      

(biginer workbook)   

3

 

arsebiTi saxelebis ricxvi

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“This is Sally Milton” gv.24

teqsti –“This is David Arnot and his family” gv.27

teqsti-“my best friend” gv. 28

 (beginner, student's book)      

 

s an ‘s Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #5 gv23);

winadadebebSi kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #7 gv23);

has da have Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #13 gv24);

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.24).      

(beginner workbook)   

3

 

kuTvnilebiTi brunvis  gamoyeneba;

  zmna qona, yola 

 verbhave/ has

ucxo sityvebi;

teqsti –“Gordon Wilson from Aberdeen”gv.34

(beginner, student's book)      

 

winadadebebis Sedgena I, you, they (savarjiSo #2 gv.27). 

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.28).      

kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.28).      

winadadebebSi is, are da do Casma Sesabamis winadadebebSi(savarjiSo #9 gv.29).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #12 gv.29).      

(beginner workbook)

3

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti –“Katya is 25. She is an artist”gv..44

(beginner, student's book

winadadebebis Sedgena he, she, it (savarjiSo #4 gv.33). 

winadadebebSi  usually, sometimes, never gamoyeneba

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.34).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena(savarjiSo #10 gv.34) (beginner workbook)      

 

 

3

 

Ppiris nacvalsaxelebi obeqtur brunvaSi (me, you, her, him,it, us,you them)personal pronouns in the objective case. CvenebiTi nacvalsaxelebi that/this

ucxo sityvebi;

dialogi- gv.49

teqsti- “A post card from Dublin”gv.53 (beginner, student's book)      

winadadebebSi Sesabamisi nacvalsaxelebis SerCeva (savarjiSo #2 gv.38)

winadadebebSi piris nacvalsaxelebis Casma obieqtur brunvaSi (savarjiSo #3 gv.38)

sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #7 gv.39).

 winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #14 gv.41).      

(beginner workbook)    

3

 

windebulebi on, in, under, next to;

There is/there are. ganusazRvreli nacvalsaxeli any.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “How to have a good time in Sydney” gv.62 (beginner, student's book)      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv. 45). 

thre is da there are gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo # gv. 45). 

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).      

(beginner workbook)    

2

 

to be zmnis warsuli forma (was were); arawesiri zmnebi

arawesiri zmnebi

irregular verbs

went, bought, took

ucxo sityvebi;

teqsti – “we are millionaires” gv.69 (beginner, student's book)      

to be zmnis warsuli formis gamoyenebiT dadebiTi da uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9 gv.52).      

was, were, wasn’t, weren’t Casma Sesabamis winadadebebSi

(savarjiSo #10 gv.52).      

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #15 gv.48).

 (beginner workbook)    

2

 

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

wesieri da arawesiri zmnebi

regular and irregular verbs

ucxo sityvebi;

teqsti – “holidays” gv.77 (beginner, student's book)      

mocemuli zmnebis winadadebebSi Casma warsuli ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv.56).      

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #10 gv.59).      

uaryofiTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #12 gv.59).  winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

modaluri zmna can

modal verb can

 

ucxo sityvebi;

teqsti “The internet” gv.84,85

(beginner, student's book)      

 

mocemuli sityvebisagan winadadebebismodaluri zmnis can gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.63).   

SekiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #5 gv.63).   winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #11 gv.65).

 (beginner workbook)  

2

 

sxvaoba want, like da would like Soris

ucxo sityvebi;

teqsti- “Burger Queen” gv.94 (beginner, student's book)      

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #1 gv.67).

kiTxviTi winadadebebis Sedgena would like gamoyenebiT

(savarjiSo #2 gv.67).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #13 gv.59).

  (beginner workbook)

2

 

awmyo gangrZobiTi dro.

the present continuous tense

ucxo sityvebi;

teqsti-“Isabel”gv.100

teqsti-“Leo”gv.100

teqsti-“Mark”gv.100

teqsti-“Becca”gv.100

teqsti-“To Australia and back in a Mini” gv.108-109

(biginner, studen t's book).

mocemuli sityvebisagan mtkicebiTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #3 gv.72).

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis  Sedgena gangrZobiTi drois gamoyenebiT (savarjiSo #5 gv.74).

 am, is, are, do da does Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #6 gv.74).

winadadebebis gadaTargna qarTulad (savarjiSo #8 gv.74). (beginner workbook)

2

 

 

To be zmna

Verb to be

To be zmnis kiTxviTi da uaryofiTi formebi

kuTvnileba ‘s

Poseessive ‘s

ucxo sityvebi;

teqsti-introducing yourself gv.9

teqsti – Patrick      Binchey gv.14

teqsti- A letter from America gv.17

(elementary, students book)

dialogSi am/is/are Casma (savarjiSo #1 gv. 5).    

Mmokle  formebis gamoyeneba (savarjiSo #5 gv. 6).    

winadadebeSi myda an your Casma     

(savarjiSo #6 gv. 7).    

winadadebeSi  his an her an Casma     

(savarjiSo #7 gv. 7).    

Mmocemuli winadadebebis gadayvana kiTxviT formaSi

‘s gamoyeba winadadebeSi (savarjiSo #9 gv. 12).

arsebeTi saxelebis mravlobiT ricxvSidayvana (savarjiSo #12 gv. 13).      

2

 

Aawmyo ganusazRvreli dro.

The present simple tense.

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “Alison  Hauser” gv. 20

teqsti- Bob Nelson” gv.20

teqsti-“Seumas McSporran” gv.25

 

(elementary. students book)

mocemuli sityvebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #2 gv. 16).      

 mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.17).      

dos, is an has Casma winadadebebSi (savarjiSo #6 gv. 17).      

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #7.2 gv. 18). 

uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #8.1 gv.18).

 winadadebebSi Sesabamis nacvalsaxelebis Casma (savarjiSo #12.2 gv. 20).              

2

Zmnizeda

adverbs

windebulebi

preposition

on,at,in

ucxo sityvebi;

teqsti-“Al Wheeler” gv. 32

teqsti-“Manuela Da Silva” gv32

teqsti-“Toshi Suzuki” gv.33

(elementary, students book)

mocemuli zmnebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #1 gv. 21).      

 Am, is, are, do, does Casma winadadebeSi (savarjiSo #4 gv. 23).      

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv. 23)

windebulebis in,on,at Casma winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 24)

 

 

2

 

CvenebiTi nacvalsaxelebi

demostrative pronouns

this, that, these, those

ganusazRvreli nacvalsaxeli

indefinite pronouns

some/any

ucxo sityvebi;

teqsti-‘The lady  who lives on a plane”gv.41 (elementary, student's book)

winadadebebSi some, any, a  an an Casma (savarjiSo #5 gv. 28)

this,these, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #7 gv. 29)

that, those, it, they CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #8 gv. 29)

and,  so, but, because CasmaSesabamis winadadebeSi (savarjiSo #11 gv. 31)

2

 

adgilis windebulebi preposition of the place

in front of, behind, between, above

modalurizmna

modal verb

can/could

ucxo sityvebi;

teqsti”-the new Mozart” gv.48,

teqsti-“Little Miss Picasso” gv.49 (elementary, student's book)

winadadebebSi am, is ,are, an was, were Casma (savarjiSo #8 gv. 29)

SekiTxvebze mokle formiT pasuxis gacema (savarjiSo #5.2 gv. 34). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebaSi  (savarjiSo #7 gv. 35). 

 windebulebis by, with, of, in, on, at, to Casma winadadebebSi (savarjiSo #8 gv. 35). 

2

warsuli ganusazRvrel dro
the past simple tense.

windebulebi

prepositions

about, until

 

ucxo sityvebi;

teqsti-“Mattie Smith” gv.52

teqsti-“George washington” gv57

teqsti-“ Margaret Thatcher” gv.57 (elementary, student's book)

 

dialogSi had, did, was an were, Casma (savarjiSo #3 gv.38). 

zmnebis Casma mtkicebiT  formaSi (savarjiSo #5 gv.38) 

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #6 gv.38)

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8.2 gv. 40). 

windebulebis   about,  after, for, in, to, over, with, at Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.40). 

2

-

ucxo sityvebi;

teqsti- “Jeans” gv.62

teqsti-“Television”

gv.62

teqsti- “Aspirin” gv.62

teqsti- “Jeans gv.62

teqsti- “love on  the internet”gv.64

teqsti- “Love in a bottle” gv.64

(elementary, student's book)

winadadebebis gadayvana uaryofiT formaSi warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #2 gv.42). 

winadadebeSi ago gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.43). 

Mmocemuli  sityvebis Casma Sesabamis  winadadebebSi  (savarjiSo #8 gv. 45). 

kiTxvebze pasuxis gacema (savarjiSo #12.2 gv. 46). 

 

2

 

Tvladi da uTvaldi arsebiTi saxelebi

count and uncount nouns; windebulebi

prepositions

by, with

how much da how many-is gamoyeneba

ucxo sityvebi;

dialogi-gv.67

teqsti- “Food around  the world” gv.71

(elementary, student's book)

winadadebebSi a, an an some Casma

(savarjiSo #2 gv.48). 

Like  da would like-iTwinadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv.50). 

 Some da any Casma Sesabamis winadadebebSi (savarjiSo #7 gv.50).

 how much da  how many –is gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.51).

 mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #9.2 gv.52)

 

2

 

 

zedsarTav saxelTa SedarebiTi xarisxi dadebiTi, SedarebiTi da aRmatebiTi

degrees of comparation of adjectives

posive, coparative and superlative

Have got-is gamoyeneba.

ucxo sityvebi;

teqsti- “ New  orleans” gv.78

teqsti-“Yienna”gv.79

teqsti“Liverpool

gv.79

(elementary, student's book

zedsarTavi saxelebis gadayvana SerdarebiT xarisxSi (savarjiSo #1 gv.54)

SedarebiT xarisxSi more an –er gamoyeneba (savarjiSo #2 gv.54)

dialogSi do, does, have da has gamoyeneba (savarjiSo #4 gv.55)

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #9.2 gv.52)

zedsarTavi saxelebis gadayvana SedarebiT da aRmatebi xarisxSi (savarjiSo #7 gv.56)

mocemuli sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #8 gv.56)

 

2

 

kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi/posseive pronouns(mine,yours, hers)

        awmyo gangrZobiTi dro.

the present continious tense

ucxo sityvebi;

dialogi gv.89

 (elementary, student's book)

kiTxvebze  pasuxi gacema (savarjiSo #3 gv.59)

mocemuli sityvebisagan kiTxviTi winadadebebis Sedgena (savarjiSo #5 gv.60)

awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva da Sesabamisi zmnis formis Casma (savarjiSo #6 gv.61)

winadadebebSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #11 gv.63)

2

 

going to;

infinitive of purpose

 ucxo sityvebi;

dialogi gv.92;

 (elementary, student's book)

kiTxviTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #2 gv.65)

mtkicebiTi winadadebebis Sedgena  going to gamoyenebiT (savarjiSo #4 gv.67)

am,is, are, do, does, did Csma Sesabamis  winadadebebSi (savarjiSo #8 gv.68)

 

2

 

 

zedsarTavi saxeli da zmnizeda

adjectives and  adverbs 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Train journey” gv.103

teqsti-“The tale of horribly good bertha”gv.104

 (elementary, student's book

sityvebis Casma Sesabamis winadadebebaSi (savarjiSo #4 gv.72)

 winadadebebSi zedsarTavis an zmnizedis gamoyeneba (savarjiSo #6 gv.74)

mocemuli zedsarTavi saxelebis Casma winadadebebSi (savarjiSo #9 gv.74)

 

2

 

awmyo sruli dro

present perfect tense;

ever, never; yet, just gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti- “ how to live  to be 100”

teqsti-“Joyce bews”gv.110

teqsti-“Tommy Harrison”gv.110

teqsti-“Alice Patterson-Smythe”

gv.111

(elementary, student's book

SekiTxvaze mokle formiT pasuxis gacema awmyo sruli droSi (savarjiSo #9 gv.74)

ago da lastweek gamoyeneba winadadebebSi (savarjiSo #4 gv.78)

yet da just gamoyeneba kiTxviT da mtkicebiT formebSi (savarjiSo #6 gv.78)

mocemuli zmnizedebidan drois Sesabamisi zmnizdis arCeva(savarjiSo #7 gv.78)

been da gone Casma Sesabamis winadadebebSi savarjiSo #8.1 gv.79)

 

2

 

Ddroebi: 

axlandeli ganusazRveli; 

warsuli ganusazRveli;

momavali ganusazRveli; kiTxviTi sityvebi who, why, how much, when, wich, whose.

ucxo sityvebi;

teqsti – “people the great communicator” Ggv.11

(pre-intermediate,

student’s book)

 

droebis garCeva ( savarjiSo #1 gv. 5)zmnis swori formis arCeva (savarjiSo #2  gv. 6). winadadebaSi Secdomebis gasworeba( savarjiSo #3 gv. 6) kiTxviTi winadadebebis Seqmna do/dos/did(savarjiSo #5, gv. 6).  sityvebis dalageba winadadebebis Sesaqmnelad (savarjiSo #7  gv. 7) Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Aaxlandeli droebi:

Aaxlandeli ganusazRvreli (pesent simple) da axlandeli gangrZobiTi (present continious); have/have got

ucxo sityvebi;

teqsti- “living in the USA” gv. 18

(pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #1 gv. 10). UdadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana( savarjiSo #2 gv. 10); mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo #3 gv.11 ); swori formis arCeva- axlandeli ganusazRvrelisa da axlandeli gangrZobiTi drois garCeva( savarjiSo #7 gv. 12) Ppre-intermediate workbook..

2

 

warsuli droebi:

warsuli ganusazRvreli past continuous

 da warsuli gangrZobiTi

past continious

ucxo sityvebi;

arawesieri zmnebi;

teqsti- “the burglars’ friend”gv.22;

teqsti – “hands up, I have got burger”

gv.24

teqsti- “teenage party ends in tears” gv. 24 (pre-intermediate,

student’s book)

UdadebiTidan uaryofiT winadadebaSi gadayvana warsul ganusazRvrel droSi(savarjiSo #2 gv. 17).U

dadebiTidan kiTxviT winadadebaSi gadayvana  warsul ganusazRvrel droSi (savarjiSo #3 gv. 17).

mokle formebis gamoyeneba( savarjiSo#4 gv.11 ).

zmnebis warsul formaSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 17). winadadebebis Seqmna warsul gangrZobiT DdroSi (savarjiSo #7 gv.18).

 warsuli ganusazRvrelisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva winadadebeSi( savarjiSo #9 gv. 19).

winadadebebSiwhile, during da for Casma (savarjiSo #11 gv. 17).  Ppre-intermediate workbook.   

2

 

ganusazRvreli nacvalsaxeli some da any;

much da many gamoyeneba;

something, anyone, nobody, everywhere gamoyeneba

gansxvaveba a few da a little Soris;

a lot of gamoyeneba

ucxo sityvebi;

teqsti – “my uncle’s a shopkeeper” gv.33

teqsti- “the best shopping street in the world” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

 

winadadebeSi some da any Casma (savarjiSo #3 gv. 23).    

winadadebeSi how much da how many sworad Casma (savarjiSo #4 gv. 23).

winadadebeSi how much, how many da a lot of sworad Casma (savarjiSo #5 gv. 23).

Aartiklebis a, an an the Casma winadadebebSi (savarjiSo #7 gv. 24).

winadadebebSi a an nothing sworad CasmaA(savarjiSo #9 gv. 25).

 arsebiTi saxelebis mravlobiT formaSi gadayvana(savarjiSo #10 gv. 25).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

momavali ganzraxva

Going to da will;

Want/hope to do gamoyeneba;

Enjoy/like to do gamoyeneba;

Looking forward to do gamoyeneba

‘d like to do gamoyeneba;

ucxo sityvebi;

teqsti – “hollywood kids” Ggv. 34

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi zmnebis Casma infinitive an ing formiT(savarjiSo #2 gv. 28).

swori winadadebis arCeva (savarjiSo #5 gv. 29).

winadadebeSi would like an like  Casma (savarjiSo #6 gv. 29).

winadadebebSi zmnebis swo,ri formis arCeva (savarjiSo #9 gv. 30).

winadadebebSi windebulebis for, at, in, to, with, of Casma(savarjiSo #10.2 gv. 31).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

zedsarTavi saxelis SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxi (comparative and superlative adjective)

ucxo sityvebi;

teqsti – “a tale of tow millioners” gv.50

 (pre-intermediate,

student’s book)

zedsarTavi saxelebis SedarebiT da aRmatebiT xarisxSi gadayvana (savarjiSo #3 gv. 34).

winadadebeSi as  an than gamoyeneba (savarjiSo #6 gv. 35).

winadadebeSi as…..as  an not as……as gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 35).

arsebiTi saxelebis zedsarTav saxelebad gadayvana (savarjiSo #9.1 gv. 36).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #9.2 gv. 36).

mimarTebiTi nacvalsaxelebis (who,that,wich,where) Casma winadadebeSi (savarjiSo #10 gv. 37).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli sruli da warsuli ganusazRvreli

dro

present perfect and past simple

for da since gamoyeba

ucxo sityvebi;

teqsti – “the pop star and the footballer”gv.58

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebis warsul droSi gadayvana(savarjiSo #1 gv. 38).

winadadebebis mtkicebiTsa da uryofiT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #2 gv. 38).

winadadebebis kiTxviT formaSi gadayvana  warsul srul droSi(savarjiSo #3 gv. 39).

SekiTxvebze pasuxis gacema mokle formebiT warsul srul droSi (savarjiSo #4 gv. 39).

zmnebis warsul droSi(past participles) gadayvana(savarjiSo #5 gv. 39).

winadadebebSi for da since Casma(savarjiSo #6 gv. 40).

zmnebis Casma swor droSi-warsuli srul, warsul ganusazRvreli an axlandel ganusazRvrel droSi (savarjiSo #7 gv. 40).

winadadebebSi who, which  an that Casma(savarjiSo #10 gv. 41).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Mmodaluri zmnebi

modal verbs

have to, Should, Must

 

 

ucxo sityvebi;

teqsti – “do I have to act my age” gv 66

teqsti- must I be a slave to mymobile”gv 66

teqsti- “shoul I throw my son out” gv. 66

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebSi have to, has to da hasto Casma(savarjiSo #2 gv. 43).

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #3 gv. 43)

mokle formiT pasuxebis gacema (savarjiSo #4 gv. 44).

winadadebebSi have toda should swor formaSi Casma (savarjiSo #8 gv. 46).

winadadebebSi must Casma (savarjiSo #9 gv.46).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

pirobiTi winadadebebi

(conditional clauses

What if….. ;

as soon as, when, while, until

ucxo sityvebi;

teqsti _ “Megapolis”gv75

dialogi gv. 77

(pre-intermediate,

student’s book)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

winadadebebSi if da wnen swor formaSi Casma(savarjiSo #5 gv. 44).

Nwinadadebebis awmyo ganusazRvrel droSi an momaval droSi Casma (savarjiSo #4 gv. 44).

  Ppre-intermediate workbook.

2

 

Verb patern

Inpinitives- purpose

ucxo sityvebi;

teqsti _ “don’t look down”gv78

teqsti- into thewild” gv. 82

(pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebSi  zmnis infinitive  an ing  formaSi Casma (savarjiSo #1 gv. 53).

 winadadebeSi swori  formis arCeva(savarjiSo #2 gv. 53).

winadadebebSi swori  drois arCeva(savarjiSo #4 gv.54).

used  to gamoyeneba winadadebeSi (savarjiSo #6 gv. 55).

winadadebebSi zedsarTavi saxelebis Casma(savarjiSo #10 gv. 56).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

vnebiTi gvari (passive voice)

ucxo sityvebi;

teqsti- “the history of the hamburger”gv88

teqsti-“tobacco”gv91

teqsti gv. “sugar”91

teqsti- “cotton”gv91

(pre-intermediate,

student’s book)

vnebiTi gvaris gamoyenebiT kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

vnebiTi gvaris gamoyenebiT uaryofiTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #4 gv. 49).

Ppre-intermediate workbook.

2

Aararealuri pirobiTi winadadeba (conditional sentence type 2);

might

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the  vicar who is ghost buster” gv.98

 (pre-intermediate,

student’s book)

winadadebebis Sesworeba (savarjiSo #3 gv. 59).

SekiTxvebze mokle pasuxebis gacema (savarjiSo #5 gv. 59).

winadadebebSi vnebiTi gvaris gamoyeneba(savarjiSo #5 gv. 60). Ppre-intermediate workbook.

2

 

awmyo sruli gangrZobiTi dro (the  present perfect continious)

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “ lively tom,69,  skates  for tesco” gv106

teqsti-  “life  is a beach” gv.107

teqsti- “f lying for a living” gv.107

 (pre-intermediate,

student’s book)

 winadadebebSi been an gone Casma (savarjiSo #4 gv. 71).

 winadadebebis awmyo srul droSi gadayvana (savarjiSo #6 gv. 72).

 winadadebebSi zmnebis Casma Sesabamis DdroSi (savarjiSo #7 gv. 73).

zmnebis Casma awmyo an warsul ganusazRvrel droSi; awmyo srul an awmyo gangrZobiT droSi (savarjiSo #8 gv. 73).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

warsuli sruli dro (the past  perfect

ucxo sityvebi;

teqsti- “ one short hot summer” gv110

teqsti-  “the t ale of two  silent brothers” gv.114-115

(pre-intermediate,

student’s book)

warsuli ganusazRrelisa da warsuli sruli drois garCeva winadadebebSi(savarjiSo #3 gv. 77).

kavSiris gamoyeneba winadadebeSi

(savarjiSo #4 gv. 77).

Say  or tell gamoyeneba winadadebebSi(savarjiSo #7 gv. 79).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

 

Ddamxmare zmnebi ( Auxiliary verbs) do, be, have

ucxo sityvebi;

teqsti- “the times, symbol of traditional and ” gv9

teqsti-  “wonders of the ” gv.10-11

(intermediate,

student’s book

srulmniSvnelobiani da damxmare zmnebis(have, be an  do) Casma winadadebeSi (savarjiSo #2 gv. 5).

winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba (savarjiSo #3 gv.6).

mocemuli  sityvebisagan   kiTxviTi  winadadebebis Sedgena savarjiSo #5 gv. 6).

winadadebeSi have an havegot Casma (savarjiSo #7 gv. 8).

 winadadebeSi windebule bis Casma: of,  about, to, in, with, for,  on (savarjiSo #10 gv. 10).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

Aawmyo ganusazRvreli da awmyo gangrZobiTi dro present simple and  continuous;

vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvreli dro

the present simle passive

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “the the happiest person in Britain ” gv16

teqsti-  “sister Wendy TV star ” gv.20.21

teqsti –“my  aunt Emily”23

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi awmyo ganusazRvreli droisa da awmyo gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #7 gv. 14).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #9 gv. 15).

winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris awmyo ganusazRvrel droSi an Aawmyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #10 gv. 15).

winadadebeSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #13.2 gv. 16).

Ppre-intermediate workbook.

2

 

warsuli ganusazRvreli da warsuli gangrZobiTi past continuous past continuous;

vnebiTi gvaris namyo ganusazRvreli dro the  past simle passive

ucxo sityvebi;

teqsti- “the writer ” gv.30

teqsti- “the painter” gv.31

teqsti –“the musician”31

teqsti- “the  holidays thatwasn’t”gv.33

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi warsuli ganusazRvreli droisa da warsuli gangrZobiTi drois garCeva(savarjiSo #3 gv. 18).

 winadadebebis gadayvana vnebiTi gvaris namyo ganusazRvrel droSi (savarjiSo #11 gv. 21.)

winadadebeSi  while, during da for Casma (savarjiSo #12 gv. 22).

winadadebeSi in, at, on windebulebis Casma (savarjiSo #14 gv. 23).

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Can, have to, allowed to, must, should.

ucxo sityvebi;

teqsti- “A world  guide to good manners ” gv.40-41

dialogi-  gv. 44

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi have to Casma Sesabamis formaSi (savarjiSo #2 gv. 24.)

winadadebebSi  can, could  da be  able to Casma (savarjiSo #5.1 gv. 26.)

winadadebebSi could, couldn’t  da manage  to Casma (savarjiSo #5.2 gv. 26.)

winadadebebSi  must da have to swor formaSi Casma (savarjiSo #6 gv. 27.)

 

winadadebebSi should gamoyeneba (savarjiSo #7 gv. 27.)

winadadebebSi swori zmnis formisamocnoba (savarjiSo #8 gv. 28)

 

2

 

Future forms

goin  to and will

awmyo gangrZobiTi dro

present continious

 

ucxo sityvebi;

teqsti- “A penguin joke”- gv. 45 

dialogis Sedgena  gv.46

dialogi- 48

teqsti- “if ts’s Tuesday we mu st  be in Munich”gv.52-53

 (intermediate,

student’s book

winadadebebSi goin  to da will

Casma swor formaSi (savarjiSo #1 gv. 30.)

winadadebebSi will da won’t

Casma swor formaSi (savarjiSo #3 gv. 31.)

winadadebebSi  mocemuli zmnebis

Casma (savarjiSo #5 gv. 32.)

winadadebebSi  somebody, nobody, anybody, everybodyCasma

(savarjiSo #7 gv. 33.)

winadadebebSi in,  an, at, on windebulebis   Casma (savarjiSo #9 gv. 35.)

 

2

 

Question with like

SekiTxvebi like-iT

Verb pat terns

zmnis formebi

want to do

enjoying  meeting

 

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

 kiTxviTi winadadebebis Seqmna like-is gamoyenebiT. (savarjiSo #1.1 gv. 36.).

 

kiTxviTi winadadebebis Seqmna wat........like? da do……like?-is gamoyenebiT. (savarjiSo #2.1 gv. 35).

winadadebebSi like da as

Casma formaSi (savarjiSo #3 gv. 38)

 winadadebebSi who, that, wich, where, whose da that nacvalsaxelebis Cama (savarjiSo #2.1 gv. 35).

 

 

2

 

Aawmyo sruli dro

Present per fect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

vnebiTi gvaris awmyo sruli dro

the present perfec passive

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  gv.56

werili-gv. 58

teqsti- “ In search of good englis food”gv.60-61

 (intermediate,

student’s book

winadadebeSi been da gone Casma winadadebebSi (savarjiSo #4 gv. 44).

winadebebSi zmnebis Sesabamis  aqtiur an pasiuri droSi Casma (savarjiSo #9 gv. 45)

winadadebeSi with, for, between, on, to, out of,  in, of, about Casma(savarjiSo #13 gv. 47)

2

 

pirobiTi winadadeba

conditional

realuri pirobiTi winadadeba

Conditional sentences type I

Aararealuri pirobiTi winadadebaA

Conditional sentences type I

ucxo sityvebi;

dialogis Sedgena  will da woul gamoyenebT- gv.79

teqsti- “ Who wants to be a millioner” gv.80-81

 werili - gv. 84

 (intermediate,

student’s book

Mmocemuli winadadebebidan  Aararealuri pirobiTi winadadebaASeqmna (savarjiSo #5 gv. 49)

zmnebis  Casma  realuri pirobiT winadadebis formaSi an

ararealur pirobiT winadadebis formaSiA (savarjiSo #6 gv. 50)

winadadebeSi Secdomebis gasworeba (savarjiSo #7 gv. 50)

 

2

 

Mmodaluri zmnebi

Modal verbs

Might, could, Can

ucxo sityvebi;

teqsti- “ Susie’s problem  page” gv.86-87

dialogi- gv.89

teqsti -  “The man who planted trees”gv.92-93

teqsti- “A  person”gv.94

teqsti – “A place”-Ggv.94

 (intermediate,

student’s book

awmyo gangrZobiTi droi gamoyeneba mocemul winadadebeSi (savarjiSo #3 gv. 555)

mocemul winadadebebSi modaluri zmnebis Casma (savarjiSo #5 gv. 56).

Sesabamis winadadebeSi for, at, about, with, to, in, of da from Casma (savarjiSo #10 gv. 56)

2

 

awmyo  sruli gangrZobiTi dro

the present perfect continuous tense

awmyo  sruli dro

the present perfect tense

warsuli ganusazRvreli dro

The past simple tense

ucxo sityvebi;

teqsti- “ young vicar passes driving test after 0632 lessons over 17 yaers” gv.96-97

teqsti -   death cigararettes? You  must be joking”-gv.100-101

(intermediate,

student’s book

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma  awmyo  srul gangrZobiT droSi an awmyo  srul droSi (savarjiSo #1 gv. 60)

winadadebeSi zmnebis Casma Sesabamis droSi( savarjiSo #4 gv. 62)

winadadebeSi windebulebis Casma (savarjiSo #7 gv. 65)

 

2

 

iribi kiTxvebi

indirect question

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the tramp” gv. 107

dialogi – gv.109

teqsti -   why do women live longer”-gv.112

teqsti – what man-made things on earth can be seen from space”-gv.112

teqsti- wat is the world’s biggest office”-gv.112

 (intermediate,

student’s book

winadadebebis dasruleba (savarjiSo #3 gv.67)

sityvebisagan winadadebebis Sedgena (savarjiSo #4 gv. 67)

kiTxviTi winadadebebis Seqmna (savarjiSo #6 gv. 69)

kiTxviT winadadebebSi mokle formebis gamoyeneba(savarjiSo #7 gv. 70)

mocemuli sityvebis Casma winadadebeSi (savarjiSo #13 gv. 72)

2

iribi Tqma

Indirect speech

ucxo sityvebi;

teqsti- “ the marriage proposal” gv.116

dialogi – gv.117

teqsti -   Amarriage made in hell”-gv.118

teqsti – David copperfield”-gv.121

(intermediate,

student’s book

winadadebebis irib TqmaSi gadayvava (savarjiSo #3.1 gv. 74)

kiTxviTi winadadebebis (savarjiSo #3.2 gv. 74)

gadayvana irib TqmaSi

winadadebebSi mocemuli zmnebis Casma irib TqmaSi (savarjiSo #5 gv.74).

winadadebebSi mocemuli sityvebis Casma (savarjiSo #8.2 gv.74).

 

 

 


 

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge