საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ეკონომიკის საფუძვლები

დაბეჭდვა

ეკონომიკის საფუძვლები

კურსის თემატიკა

 

თავი 1. ეკონომიკის საგანი და მნიშვნელობა

ეკონომიკა-მეცნიერება არჩევანის შეზღუდულობის შესახებ. ბაზრები. ნებაყოფლობითი გაცვლა. შეზღუდულობა. საქონლისა და მომსახურების წარმოება და გაცვლა. ალტერნატიული ღირებულება. წარმოების რესურსები. ალტერნატივები და კომპრომისები. მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა. ზღვრული ღირებულება. ზღვრული სარგებლიანობა. საწარმოო შესაძლებლობათა მრუდი. ძირითადი ეკონომიკური არჩევნები.

 

თავი 2. საბაზრო ეკონომიკური სისტემა

კერძო საკუთრება. ფასების სისტემა. კონკურენცია. მეწარმეობის უნარი. მოგება. თავისუფალი მეწარმეობა. საბაზრო სისტემა. ადმინისტრაციულ–მბრძანებლური სისტემა. ტრადიციული. სისტემა. შერეული სისტემები. საქონლისა და მომსახურების წრებრუნვა. რესურსების ბაზრები. საქონლისა და მომსახურების ბაზრები. ბაზრები. ფული. ფულის ფუნქციები. ადამ სმიტი და ხალხთა სიმდიდრე. მეწარმეობა. აშშ-ის თავისუფალი მეწარმეობის მიზნები.

 

თავი 3. მოთხოვნა, მიწოდება და საბაზრო ფასები

მოთხოვნის კანონი. მოთხოვნა და ფასის ეფექტი. მყიდველობითი უნარი. კლებადი პირადი ღირებულება. კლებადი ზღვრული სარგებლიანობა. შემცვლელები. საბაზრო მოთხოვნა. მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიკურობა. ფასის ეფექტები და ცვლილებები მოთხოვნაში. მიწოდება. მიწოდება და ფასის ეფექტი. საბაზრო მიწოდება. ინდივიდუალური მიწოდება. მიწოდების ფასისმიერი ელასტიკურობა. ფასის ეფექტი და მიწოდების ცვლილება. მიწოდება და მოთხოვნა. ბაზრის წონასწორული ფასი. დეფიციტი და სიჭარბე. საქონლისა და მომსახურების ნორმირება ფასების საშუალებით. ფასი და მოტივაცია. ინფორმაცია. სტიმულები.

 

თავი 4. ბიზნესი თავისუფალი მეწარმეობის პირობებში

მომხმარებლები. შემოსავლის წყაროები. დანაზოგები და სიმდიდრე. რეკლამა. ბიუჯეტი. უსაფრთხოება. სარგებელი. ლიკვიდურობა. დაზოგვის სახეები. სამომხმარებლო კრედიტი. კრედიტის უპირატესობანი და ნაკლოვანებები. რისკი და დაზღვევა. მთავრობა და მომხმარებელი. მეწარმეობა. მეწარმეობის უნარი. მცირე ბიზნესი და მისი ეკონომიკური როლი. ბიზნესის ორგანიზების ფორმები, მათი უპირატესობა და ნაკლოვანებები.  მეწარმის პასუხისმგებლობა მყიდველის წინაშე-ხარისხი, შეფუთვა, მარკირება.

 

თავი 5. მეწარმეობის დაფინანსება

ბიზნესის დაფინანსების წყაროები. დანაზოგები. ინვესტიციები და ამორტიზაცია. ფინანსური ბაზრები. ობლიგაციები. აქციები. ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები. აქციათა ბაზარი. ურთიერთფონდები. აღრიცხვა ბიზნესში. ბალანსის უწყისი და მოგება-ზარალის ანგარიში.

 

თავი 6. დანახარჯების კლასიფიკაცია

მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯები. მთლიანი დანახარჯები. ზღვრული დანახარჯები. დანახარჯების მუხლები. ნედლეული და მასალები. შრომის ანაზღაურება. ამორტიზაციული ანარიცხები. საიჯარო გადასახადი. სხვა ხარჯები. დანახარჯების სტრუქტურა.

 

თავი 7. მეწარმეობა და მარკეტინგი

შრომის ნაყოფიერება. შრომითი რესურსებისა და მოწყობილობების ხარისხი. შრომის დანაწილება. სპეციალიზაცია. რესურსების ეფექტური გამოყენება. მასშტაბის ეკონომია. ზღვრული ხარჯები. ზღვრული შემოსავლები და მოგების მაქსიმიზაცია. მარკეტინგი. მარკეტინგის საერთო კონცეფციის ოთხი საფეხური.

 

თავი 8. კონკურენცია ბაზარზე

კონკურენცია და ბაზრის სტრუქტურა. კონკურენცია და კოორდინაცია. ფასის მიმღები და ფასის მაძიებელი. სრულყოფილი კონკურენცია. მონოპოლისტური კონკურენცია. ოლიგოპოლია. მონოპოლია. მონოპსონია. საავტორო უფლება. ფატენტი. სავაჭრო ნიშანი. მარკეტინგი. ფასი. პრომოუშენი. პროდუქტი და ადგილი.

 

თავი 9. შრომითი რესურსები

სამუშაო ძალის მოთხოვნა-მიწოდება. ანაზღაურება და შრომის ნაყოფიერების ზრდა. ცვლილებები სამუშაო ძალაში. არასაბაზრო ძალები. დისკრიმინაცია შრომაში და მისი გავლენა შრომის ნაყოფიერებაზე. პროფესიული კავშირები. მუშაკთა თანამონაწილეობის პროგრამები.

 

თავი 10. უმუშევრობა და ინფლაცია

ეკონომიკური ციკლი და მისი ფაზები. უმუშევრობის სახეები. მიზეზები და შედეგები. ოუკენის კანონი. ინფლაციის არსი და გაზომვა. მოთხოვნის ინფლაცია. დანახარჯების ინფლაცია. ინფლაციის შედეგები.

 

თავი 11. სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის რეგულირებაში

მთავრობის როლი. საზოგადოებრივი საქონელი და მომსახურება. დამატებითი ხარჯები და სარგებლიანობა. ეკონომიკური უსაფრთხოება. სამთავრობო დანახარჯები. ბიუჯეტი. შემოსავლები და ხარჯები. ადგილობრივი და ცენტრალური ხარჯები. მთავრობა და წრებრუნვა. პროპორციული, პროგრესული და რეგრესული გადასახადები. ბიუჯეტის სიჭარბე/დეფიციტი. სახელმწიფო ვალი.

 

თავი 12. ფული და საფინანსო ინსტიტუტები

ფული. ფულის მიწოდება. ბანკების განვითარება. საბანკო მომსახურება. საბანკო დანაზოგები. სადეპოზიტო მულტიპლიკატორი. ფედერალუტი სარეზერვო სისტემა. მყიდველობითი უნარი. მოთხოვნისა და მიწოდების ზრდით გამოწვეული ინფლაცია.

 

თავი 13. ეკონომიკური სტაბილურობა

მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოთვლა. ფრიქციული, სტრუქტურული, სეზონური და ციკლური უმუშევრობა. ეკონომიკური რყევები და ბიზნეს–ციკლები. ბუმი, რეცესია, ჩავარდნა და აღმავლობა. ფისკალური პოლიტიკა. მონეტარული პოლიტიკა. ერთობლივი მოთხოვნა და მიწოდება. ავტომატიური სტაბილიზატორები.

 

თავი 14. სავალუტო კურსები

ვალუტის ბაზარი. თავისუფლად მცურავი სავალუტო კურსები. ფიქსირებული სავალუტო კურსები. ოქროს სტანდარტი. ბრეტონ–ვუდსის სისტემა. მართვადი ცურვა.

 

თავი 15. მსოფლიო ეკონომიკა

 

საერთაშორისო ვაჭრობა. ვაჭრობის სარგებლიანობა. აბსოლუტური და შედარებითი უპირატესობა. ბარიერები და ვაჭრობა. შემოსავალი და პროტექციონისტული ტარიფი. კვოტები და სუბსიდიები. ევრო. გაცვლითი კურსები. საგადამხდელო ბალანსი. სავაჭრო დეფიციტი. 

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge