საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

საგადასახადო საქმე

დაბეჭდვა

საგადასახადო საქმე

კურსის თემატიკა

თემა 1. გადასახადების ცნება, ნიშნები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია

გადასახადის ცნება და მნიშვნელობა. გადასახადები და სხვა სახელმწიფო შემოსავლები _ საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მოსაკრებლები. გადასახადის სტრუქტურა (ელემენტები) _ საგადასახადო სამართლებრივი ნორმა, გადასახადის გადამხდელი, გადასახადით დაბეგვრის საგანი, გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი. გადასახადის სახეები.

 

თემა 2. საგადასახადო კანონმდებლობა და საგადასახადო სისტემას ცნება

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემა. საგადასახადო კანონმდებლობის მოქმედება დროში, სივრცეში და პირთა წრის მიმართ. საერთაშორისო შეთანხმებები საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემაში. საგადასახადო სისტემას ცნება, ზოგადი დახასიათება და სტრუქტურა. საქართველოს საგადასახადო სისტემას ორგანიზაციული პრინციპები. გადასახადების დაწესება, შემოღება და გაუქმება. ადგილობრივი გადასახადები საქართველოს საგადასახადო სისტემაში.

 

 

თემა 3. საგადასახადო წარმოება და მისი ძირითადი სტადიები. გადასახადების გამოანგარიშების წესი

გადასახადების გამოანგარიშება; გადასახადების გადახდა; გადასახადის ობიექტის განსაზღვრა; გადასახადის ბაზის განსაზღვრა; გადასახადის განაკვეთის ამორჩევა; საგადასახადო შეღავათების გამოყენება;  გადასახადის თანხის განსაზღვრა;                 გადასახადის საგანი; გადასახადის ობიექტის ცნება; გადასახადის მასშტაბი და გადასახადის ერთეული; საგადასახადო ბაზის ცნება; საგადასახადო განაკვეთის ცნება; საგადასახადო განაკვეთის სახეები; საგადასახადო შეღავათების ცნება და სახეები; საგადასახადო პერიოდი და გადასახადის გამოანგარიშების ხერხი; საგადასახადო დოკუმენტაცია და ანგარიშგება. საგადასახადო დეკლარაციები და საგადასახადო ორგანოების შეტყობინება.

 

თემა 4. გადასახადების გადახდა, აკრეფა და დაბრუნება. საგადასახადო ადმინისტრაცია  

 

                გადასახადის გადახდის ცნება და გადახდის საშუალებები: ფულადი საშუალებებით; ქონებით (ნატურით); ქონებისა და დებიტორული დავალიანების იძულებითი მიქცევით. გადასახადის იძულებითი გადახდევინების მექანიზმები. ქონება ყადაღის დადება და მისი რეალიზაცია.

                გადასახადის დამოუკიდებელი გადახდის მოთხოვნები. გადასახადის გადახდის წყარო და ვადები. გადასახადის მიმდინარე გადახადები. გადასახადის დაკავება გადასახადის წყაროსთან. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება. გადასახადის გადახდის მომენტი. საგადასახადო შენატანი. გადასახადის ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება.

                საქართველოს ფინანსსთა სამინისტროს უფლებამოსილება საგადასახადო სფეროში. საქართველოს ფინანსსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. საგადასახადო ორგანოების ფუნქციები, უფლებები და მოვალეობები. საგადასახადო ინსპექციები. საბაჟო ორგანოები.


 

 

თემა 5. საგადასახადო კონტროლი. პასუხისმგებლობა საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის

                საგადასახადო კონტროლის ცნება და ძირითადი სახეები. გადამხდელთა რეგისტრაცია. საგადასახადო შემოწმების ჩატარების წესები. საგადასახადო შემოწმების სახეები: გეგმური და არაგეგმური; კამერალური და გასვლითი; სრული და შერჩევითი; ფორმალური და არითმეტიკული და შემხვედრი.

                გადასახადისაგან თავის არიდების პრობლემები.

                საგადასახადო პასუხისმგებლობის ცნება, ნიშნები და პრინციპები. საგადასახადო პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძვლები.

                საგადასახადო სამართალდარღვევის ცნება, ნიშნები და სუბიექტები. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები.

                საგადასახადო პასუხისმგებლობა გადასახადების შემცირებისათვის. პასუხისმგებლობა დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის. საურავი ვადაგადასულ საგადასახადო გადასახდელებზე.

 

თემა 6. საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები

      საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდისსამართლებრივი საფუძვლები. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები: დამატებული ღირებულების გადასახადი. აქციზი. მოგების გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადი. სოციალური გადასახადი. საბაჟო გადასახადი.

ადგილობრივი გადასახადი _ ქონების გადასახადი.

 

ფინანსური ანგარიშგება

დაბეჭდვა

ფინანსური ანგარიშგება

კურსის თემატიკა

თემა 1. ფინანსური ანგარიშგების  მომზადებისა და წარდგენის ზოგადი საფუძვლები

ფინანსური ანგარიშგების მიზანი და ძირითადი დაშვებები. ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები. ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი.

ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები - აქტივები, საკუთარი   კაპიტალი, ვალდებულებები, შემოსავლები და ხარჯები, მათი აღიარება და შეფასება.

მიმდინარე აღრიცხვის მონაცემთა გაზოგადოების, სააღრიცხვო რეგისტრების და საცდელი ბალანსის საფუძველზე მონაცემთა გამიჯვნა ფინანსური ანგარიშგების  ცალკეული  კომპონენტების მოსამზადებლად.      

ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.

                                                                                

თემა 2. ბალანსი, მისიშედგენისტექნიკადაწარდგენისწესი

ბუღალტრული აღრიცხვის ფუძემდებლური პრინციპების: ორმხრივობის, ფულადი შეფასების, ავტონომიურობის, თვითღირებულების პრინციპების გათვალისწინება ბალანსის შედგენისას.

ლიკვიდურობის პრინციპის  გათვალისწინება ბალანსში მუხლების განთავსებისას.

ბალანსის ელემენტების - აქტივების, საკუთარი კაპიტალისა და ვალდებულებების შეფასება.

გრძელვადიანი აქტივების  წარდგენა ბალანსში; მიმდინარე აქტივების წარდგენა ბალანსში; ბალანსის საკუთარი კაპიტალის შემადგენლობაში საწესდებო  კაპიტალისა და გაუნაწილებელი მოგების ასახვა; გრძელვადიანი  ვალდებულებების ასახვა; მიმდინარე ვალდებულებების ასახვა ბალანსში.

ბალანსის წარსადგენად მომზადებისათვის აუცილებელი პროცედურები.

   

თემა 3. ანგარიშგება მოგება-ზარალის შესახებ, მისი შედგენისა  და წარდგენის წესი

მოგება-ზარალის შესახებ ანგარიშგების  ელემენტები -  შემოსავლები და ხარჯები, ფინანსური შედეგების  გაანგარიშების  საშუალება.

რელიზაციისა და შესაბამისობის პრინციპები; მოგება-ზარალის შესახებ ანგარიშგების ფორმატები.

შემოსავლების სახეები: ამონაგები და შემოსულობა. შემოსავლების აღიარების მომენტები; ხარჯების კლასიფიკაცია. ხარჯების აღიარება და შეფასება; საერთო მოგება,  მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან; მოგება დაბეგვრამდე. მოგების გადასახადი, მისი ასახვა ანგარიშგებაში.  წმინდა  მოგება (ზარალი).

 

თემა 4. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, მისი შედგენის მეთოდები

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება - საწარმოს მიერ  ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების გამომუშავების უნარისა და ფულად სახსრებზე საწარმოს მოთხოვნილების შეფასების საშუალება.    

ფულადი სახსრები, ფულადი სახსრების ექვივალენტები, ფულადი სახსრების ნაკადები. 

ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია:  ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან, საინვესტიციო საქმიანობიდან, საფინანსო საქმიანობიდან.     

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების  წარდგენა პირდაპირი და არაპირდაპირი   მეთოდით.

      

 

თემა 5. ანგარიშგება საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ  და მისი შედგენის წესი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების შესახებ ანგარიშგებაში წარსადგენი ინფორმაცია და  წარდგენის გზები (ფორმატები); რეზერვებში მომხდარი ცვლილებების, მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში  აუღიარებელი  წმინდა შემოსულობის ან ზარალის, დივიდენდების  გაცემის შედეგად დაგროვილ მოგებაში მომხდარი ცვლილებების დადგენა და წარდგენა ანგარიშგებაში.        

 

თემა 6. ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

განმარტებითი შენიშვნების არსი და მნიშვნელობა ინფორმაციის მომხმარებლისათვის; განმარტებითი შენიშვნებში შესატანი ინფორმაცია; განმარტებითი შენიშვნებში არაფინანსური ხასიათი ინფორმაციის შეტანის შესაძლებლობა. 

ფინანსური აღრიცხვა

დაბეჭდვა

ფინანსური აღრიცხვა

კურსის თემატიკა

თემა 1.  ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა

ძირითადი საშუალებების ცნება, აღიარება, კლასიფიკაცია და Aშეფასება. ძირითადი საშუალებების მიღების აღრიცხვა: ფულადი საშუალებების გადახდით; წარმოებული საკუთარი ძალებით; სხვა აქტივებზე გაცვლით; შეძენა განვადებით; მიღება უსასყიდლოდ  (გრანტით); აქტივების ექსპლუატაციასთან (რემონტთან) დაკავშირებული  დანახარჯების აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვის მეთოდები (შემცირებადი ნაშთის მეთოდი, წრფივი, წლების ერთეულთა ჯამის, წარმადობის პროპორციული); ცვეთის ბუღალტრული აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებების გასვლისა და გადაფასების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 2. იჯარის აღრიცხვა

ფულის დროითი ღირებულება _ მომავალი და დისკონტირებული ღირებულება. იჯარის ცნება და კლასიფიკაცია. ცნება მიმდინარე საიჯარო გადასახდელებზე და მისი შემადგენლობა. საფინანსო ხარჯების განაწილების მეთოდები. ფინანსური იჯარის აღრიცხვა მეიჯარესთან და მოიჯარესთან. ოპერაციული (ჩვეულებრივი) იჯარის აღრიცხვა მეიჯარესთან და მოიჯარესთან.

 

თემა 3. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა

არამატერიალური აქტივების ცნება, აღიარება, კლასიფიკაცია, სახეები და შეფასება. არამატერიალური აქტივების მოძრაობის აღრიცხვა, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია და მისი აღრიცხვა. არამატერიალური აქტივების გადაფასების აღრიცხვა. გუდვილის აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის არსი და კლასიფიკაცია. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეფასების მეთოდები. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიღების აღრიცხვა _ დოკუმენტაცია, თვითღირებულების გაანგარიშება და ასახვა ბუღალტრულ ანგარიშებზე.  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გასვლის აღრიცხვა _ დოკუმენტაცია, დახარჯული (გაყიდული) სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდები: იდენტიფიცირებადი ფასები, საშუალო შეწონილი ფასები, ფიფო, საცალო ფასების მეთოდი. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის მუდმივი და პერიოდული მეთოდები. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ანალიზური აღრიცხვა ინდივიდუალურ ანგარიშებზე. სასაქონლო მატერიალური  ფასეულობების ინვენტარიზაცია და გადაფასება. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 5. მოთხოვნების აღრიცხვა

მოთხოვნების წარმოქმნის სამართლებრივი საფუძვლები. მოთხოვნების კლასიფიკაცია. მიწოდებასთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების აღრიცხვა. ამოუღებადი და საეჭვო მოთხოვნების აღრიცხვა, სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 6. ფულადი საშუალებების აღრიცხვა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, შეფასება და აღიარება.  სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა. საქვეანგარიშო თანხების აღრიცხვა, `მცირე სალაროს~ ფონდი. უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები და მათი რეგულირება. ოპერაციების აღრიცხვა საბანკო ანგარიშზე ეროვნული ვალუტით. სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 7. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა

საკუთარი კაპიტალის არსი და მისი შემადგენლობა. საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებაში; აქციების სახეები; აქციების შეფასება; აქციების გაყიდვა ფულზე, არაფულად აქტივებზე, ხელმოწერით, უფასოდ, ოფციონით; აქციების გამოშვების აღრიცხვა. რეზერვებისა და გაუნაწილებელი  მოგების აღრიცხვა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის  საზოგადოების  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 8. ვალდებულებების აღრიცხვა

ვალდებულების წარმოქმნის საფუძვლები და  კლასიფიკაცია.  მიმდინარე ვალდებულებების აღრიცხვა: მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების აღრიცხვა; დარიცხული ვალდებულებების აღრიცხვა; მიღებული ავანსების აღრიცხვა; საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა; სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

 

თემა 9. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა

შემოსავლების და ხარჯების ცნება, კლასიფიკაცია. შემოსავლების აღიარების მეთოდები და პრინციპები: შემოსავლების აღიარება საქონლის მიწოდებისას; შემოსავლების აღიარება საქონლის მიწოდების შემდეგ; შემოსავლების აღიარება მიწოდებამდე. სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული შემოსავლების აღიარება. შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან, პროცენტებიდან და დივიდენდებიდან. სახელმწიფო გრანტის და დახმარების აღრიცხვა. ხარჯების აღიარება და შეფასება. პროდუქციის თვითღირებულების (დანახარჯების) ფორმირების  აღრიცხვა. პერიოდის ხარჯების აღრიცხვა. ფინანსური შედეგის განსაზღვრა და მისი აღრიცხვა. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

ექსთვიანი სასწავლო კურსი

დაბეჭდვა

სპეციალობა საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე

სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია საშუალო განათლების მქონე პირთათვის და  მათთვის, ვისაც სურს  მეორე სპეციალობის მიღება.


შეისწავლება
შემდეგი დისციპლინები:

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. ფინანსური აღრიცხვა – 52 სთ

3. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

4.  საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“ – 18 სთ

5. საწარმოო პრაქტიკა – 50 სთ

სწავლების ხანრგძლივობა: 6 თვე

სწავლების ფორმა: დღის დასწრებული

კურსის ღირებულება:  ერთი თვე 250 ლარი

საბოლოო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა პროფესიული მომზადების სერთიფიკატი შესაბამისი სპეციალობის აღნიშვნით

განაცხადის ფორმა

შეავსეთ განაცხადის ფორმა და გადმოგვიგზავნეთ მისამართზე JLIB_HTML_CLOAKING

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge