საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ტიპიური ფორმები

დაბეჭდვა

Download this file (balansi-mogeba.xls)გადმოწერა ბალანსი-მოგება 136 Kb
Download this file (dRgsSedareba.xlsx)გადმოწერა დღგ -ს შედარება 14 Kb
Download this file (forma 2.xls)გადმოწერა მასალების ჩამოწერის აქტი 44 Kb
Download this file (forma-2.xls)გადმოწერა ფორმა 2 44 Kb
Download this file (invoisi.xls)გადმოწერა ინვოისი 30 Kb
Download this file (mcirefasiani saqonlis Camoweris aqti.xls)გადმოწერა მცირეფასიანი საქონლის ჩამოწერის აქტი 28 Kb
Download this file (qonebis gadasaxadi.xls)გადმოწერა ქონების გადასახადი 71 Kb
Download this file (salaros gasavlis orderi.xlsx)გადმოწერა სალაროს გასავლის ორდერი 12 Kb
Download this file (salaros Semosavlis orderi.xlsx)გადმოწერა სალაროს შემოსავლის ორდერი 11 Kb
Download this file (saSemosavlo gadasaxadis Sedareba.xlsx)გადმოწერა საშემოსავლო გადასახადის შედარება 15 Kb
Download this file (sawvavis vauCeri.xls)გადმოწერა საწვავის ვაუჩერი 36 Kb
Download this file (teqnikuri saqonlis Camoweris aqti.xls)გადმოწერა ტექნიკური საქონლის ჩამოწერის აქტი 28 Kb
Download this file (მოგების დეკლარაცია 2013 (5 მილ მეტი).xlsx)გადმოწერა მოგების დეკლარაცია 2013 (5 მილ მეტი) 151 Kb
Download this file (მოგების დეკლარაცია 2013.xls)გადმოწერა მოგების დეკლარაცია 2013 117 Kb
Download this file (საავანსო ანგარიში.xls)გადმოწერა საავანსო ანგარიში 23 Kb
Download this file (ქონების დეკლარაცია 2013.xls)გადმოწერა ქონების დეკლარაცია 2013 109 Kb
Download this file (შედარების აქტი.doc)გადმოწერა შედარების აქტი 33 Kb
Download this file (შესყიდვის აქტი.docx)შესყიდვის აქტი   24 Kb
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge